Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

NN 49/2011 (29.4.2011.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

HRVATSKI SABOR

1096

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. travnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/62

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Članak 1.

U Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (»Narodne novine«, br. 55/00., 107/01., 86/09. i 91/10.) u članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zastupnik nakon prestanka zastupničkog mandata ima pravo na zastupničku mirovinu s navršenih 60 godina života i 25 godina mirovinskog staža, ako je najmanje četiri godine, odnosno jedan puni zastupnički mandat obnašao dužnost zastupnika u sazivu Hrvatskoga sabora.«.

Članak 2.

Iznimno od uvjeta starosne dobi iz članka 1. ovoga Zakona, zastupnici (žene) mogu ostvariti pravo na zastupničku mirovinu ako ispunjavaju sljedeće uvjete starosne dobi:

– u 2012. godini – 55 godina i 3 mjeseca života,

– u 2013. godini – 55 godina i 6 mjeseci života,

– u 2014. godini – 55 godina i 9 mjeseci života,

– u 2015. godini – 56 godina života,

– u 2016. godini – 56 godina i 3 mjeseca života,

– u 2017. godini – 56 godina i 6 mjeseci života,

– u 2018. godini – 56 godina i 9 mjeseci života,

– u 2019. godini – 57 godina života,

– u 2020. godini – 57 godina i 3 mjeseca života,

– u 2021. godini – 57 godina i 6 mjeseci života,

– u 2022. godini – 57 godina i 9 mjeseci života,

– u 2023. godini – 58 godina života,

– u 2024. godini – 58 godina i 3 mjeseca života,

– u 2025. godini – 58 godina i 6 mjeseci života,

– u 2026. godini – 58 godina i 9 mjeseci života,

– u 2027. godini – 59 godina života,

– u 2028. godini – 59 godina i 3 mjeseca života,

– u 2029. godini – 59 godina i 6 mjeseci života,

– u 2030. godini – 59 godina i 9 mjeseci života.

Članak 3.

U članku 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (»Narodne novine«, br. 86/09.) iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od uvjeta starosne dobi prema propisima iz stavka 1. ovoga članka zastupnici (žene) mogu ostvariti pravo na zastupničku mirovinu ako ispunjavaju sljedeće uvjete starosne dobi:

– u 2012. godini – 50 godina i 3 mjeseca života,

– u 2013. godini – 50 godina i 6 mjeseci života,

– u 2014. godini – 50 godina i 9 mjeseci života,

– u 2015. godini – 51 godinu života,

– u 2016. godini – 51 godinu i 3 mjeseca života,

– u 2017. godini – 51 godinu i 6 mjeseci života,

– u 2018. godini – 51 godinu i 9 mjeseci života,

– u 2019. godini – 52 godine života,

– u 2020. godini – 52 godine i 3 mjeseca života,

– u 2021. godini – 52 godine i 6 mjeseci života,

– u 2022. godini – 52 godine i 9 mjeseci života,

– u 2023. godini – 53 godine života,

– u 2024. godini – 53 godine i 3 mjeseca života,

– u 2025. godini – 53 godine i 6 mjeseci života,

– u 2026. godini – 53 godine i 9 mjeseci života,

– u 2027. godini – 54 godine života,

– u 2028. godini – 54 godine i 3 mjeseca života,

– u 2029. godini – 54 godine i 6 mjeseci života,

– u 2030. godini – 54 godine i 9 mjeseci života.«.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom konstituiranja Hrvatskoga sabora nakon provedenih prvih sljedećih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Klasa: 023-03/11-01/04

Zagreb, 15. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.