Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

NN 49/2011 (29.4.2011.), Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI SABOR

1097

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. travnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/63

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 150/08., 94/09., 153/09., 71/10. i 139/10.) u članku 16. stavku 4. brojka: »0,45« zamjenjuje se brojkom: »0,30«.

Članak 2.

U članku 26. točki 7. riječi: »iz članka 15. stavka 2. i 3. Zakona« zamjenjuju se riječima: »sukladno propisima«.

Članak 3.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Osiguranik koji je nezadovoljan ocjenom izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite o pravu na korištenje bolovanja ima pravo uložiti prigovor Zavodu.

Zavod je obvezan u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora iz stavka 1. ovoga članka izdati osiguraniku obavijest u pisanom obliku o načinu i postupku ostvarivanja prava po prigovoru.

Osiguranik nezadovoljan obaviješću iz stavka 2. ovoga članka može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 4.

U članku 35. stavku 2. riječi: »konačnim rješenjem nadležnog tijela mirovinskog osiguranja utvrđena invalidnost osiguranika« zamjenjuju se riječima: »izvršnim rješenjem nadležnog tijela mirovinskog osiguranja odlučeno o pravu na invalidsku mirovinu, odnosno o pravu na profesionalnu rehabilitaciju«.

Članak 5.

U članku 38. stavku 3. riječi: »konačnim rješenjem nadležnog tijela mirovinskog osiguranja ne bude utvrđena invalidnost« zamjenjuju se riječima: »izvršnim rješenjem nadležnog tijela mirovinskog osiguranja nije odlučeno o pravu na invalidsku mirovinu, odnosno o pravu na profesionalnu rehabilitaciju«.

Članak 6.

U članku 60. stavku 2. riječi: »sukladno svom općem aktu« brišu se.

Članak 7.

Članak 107. mijenja se i glasi:

»U postupcima o pravima iz obveznog zdravstvenog osiguranja odlučuje Zavod primjenjujući odredbe Zakona o općem upravnom postupku.«.

Članak 8.

U članku 108. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Protiv drugostupanjskog rješenja Zavoda nije dopuštena žalba, već se protiv njega može pokrenuti upravni spor.«

Članak 9.

U članku 109. stavak 2. briše se.

Članak 10.

Članak 111. briše se.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/11-01/02

Zagreb, 15. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.