Zakon o izmjeni Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva

NN 49/2011 (29.4.2011.), Zakon o izmjeni Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva

HRVATSKI SABOR

1098

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. travnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/64

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine«, br. 64/00., 160/04., 62/08. i 30/09.) članak 6. mijenja se i glasi:

»Ako pristojba u postupcima za priznanje patenata, kao i u drugim postupcima glede zaštite izuma, nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod zaključkom nalaže stranci da u roku od dva mjeseca od dana primitka zaključka plati propisanu pristojbu i pristojbu za opomenu.

Ako pristojba za prosljeđivanje prijave žiga ili dizajna Zajednice nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod zaključkom nalaže stranci da u roku od 7 dana od dana primitka zaključka plati propisanu pristojbu i pristojbu za opomenu.

U svim ostalim slučajevima, ako upravna pristojba nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod zaključkom nalaže stranci da u roku od 30 dana od dana primitka zaključka plati propisanu pristojbu i pristojbu za opomenu.

Ako stranka uplati pristojbu prema zaključku Zavoda smatra se da je pristojba uredno plaćena od početka.

Ako stranka ne uplati pristojbu po zaključku Zavoda, odnosno, ako ne uplati pristojbu u roku propisanom u stavku od 1. do 3. ovoga članka podnesak se rješenjem odbacuje.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-01/11-01/01

Zagreb, 15. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.