Zakon o izmjenama Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva

NN 49/2011 (29.4.2011.), Zakon o izmjenama Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva

HRVATSKI SABOR

1099

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZASTUPANJU U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. travnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/65

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ZASTUPANJU U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Članak 1.

U Zakonu o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine«, br. 54/05.) u članku 7. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Osobi koja u podnesku koji je podnijela Zavodu tvrdi da je opunomoćeni zastupnik stranke, a Zavod u vrijeme primitka podneska ne posjeduje propisanu punomoć, Zavod će zaključkom naložiti da u roku od dva mjeseca od dana primitka zaključka dostavi urednu punomoć. Ako osoba u tom roku ne postupi po zaključku Zavoda, navedeni podnesak rješenjem se odbacuje.«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 2. riječi: »pozvati podnositelja« zamjenjuju se riječima: »zaključkom naložiti podnositelju«, a riječ: »poziva« zamjenjuje se riječju: »zaključka«.

U stavku 3. riječ: »pozivu« zamjenjuje se riječju: »zaključku«, a riječ: »zaključak« zamjenjuje se riječju: »rješenje«.

Članak 3.

U članku 11. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 4.

U članku 15. stavku 3. riječ: »zaključkom« zamjenjuje se riječju: »rješenjem«.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 941-06/11-01/01

Zagreb, 15. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.