Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu

NN 49/2011 (29.4.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu

HRVATSKI SABOR

1100

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. travnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/66

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU

Članak 1.

U Zakonu o industrijskom dizajnu (»Narodne novine«, br. 173/03., 76/07. i 30/09.) u članku 23. stavku 2. riječi: »upravnih akata« zamjenjuju se riječju: »rješenja«, a zadnja rečenica briše se.

Stavak 3. briše se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., riječi: »upravnih akata« zamjenjuju se riječju: »rješenja«.

Članak 2.

U članku 31. stavku 2. riječi: »poziva podnositelja« zamjenjuju se riječima: »zaključkom nalaže podnositelju«, a riječ: »poziva« zamjenjuje se riječju: »zaključka«.

U stavku 3. riječ: »pozivom« zamjenjuje se riječju: »zaključkom«.

U stavku 4. riječ: »pozivu« zamjenjuje se riječju: »zaključku«, a riječ: »zaključkom« zamjenjuje se riječju: »rješenjem«.

U stavku 5. riječi: »poziva podnositelja« zamjenjuju se riječima: »zaključkom nalaže podnositelju«, a riječ: »poziva« zamjenjuje se riječju: »zaključka«.

U stavku 6. riječ »pozivu« zamjenjuje se riječju: »zaključku«, a riječ: »zaključkom« zamjenjuje se riječju: »rješenjem«.

Članak 3.

U članku 32. stavku 2. riječi: »poziva podnositelja« zamjenjuju se riječima: »zaključkom nalaže podnositelju«.

U stavku 4. riječ: »pozivu« zamjenjuje se riječju: »zaključku«, a riječ: »zaključkom« zamjenjuje se riječju: »rješenjem«.

Članak 4.

U članku 36. stavku 3. riječi: »pozvati nositelja« zamjenjuju se riječima: »zaključkom naložiti nositelju«, a riječ: »poziva« zamjenjuje se riječju: »zaključka«.

U stavku 4. riječ: »pozivu« zamjenjuje se riječju: »zaključku«.

Članak 5.

U članku 38.a stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako propuštene radnje nisu izvršene u roku iz stavka 2. ovoga članka, zahtjev za nastavak postupka se rješenjem odbacuje.«.

Članak 6.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Industrijski dizajn može biti predmetom licencija u cijelosti ili djelomično, a licencija se može dati za cijeli teritorij ili za dio teritorija Republike Hrvatske.

(2) Ugovor o licenciji mora biti sastavljen u pisanom obliku.

(3) Licencija može biti isključiva ili neisključiva.

(4) Nositelj industrijskoga dizajna može se pozvati na prava koja proizlaze iz industrijskoga dizajna protiv stjecatelja licencije koji krši neku od odredaba iz ugovora o licenciji, u odnosu na trajanje licencije, registracijom obuhvaćen oblik u kojem se industrijskim dizajnom može koristiti, opseg proizvoda za koje je licencija dana, teritorij na kojem se industrijskim dizajnom može koristiti i u odnosu na kakvoću proizvedenih proizvoda.

(5) Upis licencije u registar izvršit će se na zahtjev nositelja prava industrijskog dizajna ili na zahtjev stjecatelja licencije, uz uvjet da je Zavodu dostavljen izvadak iz ugovora o licenciji iz kojeg se vide stranke toga ugovora i prava koja se licenciraju, ovjeren kao stvaran izvadak iz toga ugovora ili izvornik potvrde o davanju licencije potpisan od davatelja i stjecatelja licencije.

(6) Licencija ima učinak prema trećim osobama nakon upisa u registar.

(7) Upis licencije objavljuje se u službenom glasilu Zavoda.

(8) Podaci koje treba sadržavati zahtjev za upis licencije propisuju se Pravilnikom.«.

Članak 7.

U članku 40. stavku 5. riječi: »i ovrhe« brišu se.

Članak 8.

U članku 46. stavak 2. briše se.

Članak 9.

Iza članka 51. dodaju se naslovi i članci 51.a i 51.b koji glase:

»ISPRAVLJANJE POGREŠAKA

Članak 51.a

(1) Kada upis u registar industrijskog dizajna ili objava registracije industrijskog dizajna sadrži pogrešku do koje je došlo propustom Zavoda, Zavod će ispraviti pogrešku po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke.

(2) Za zahtjev za ispravak pogreške iz stavka 1. ovoga članka ne plaća se pristojba i naknada troškova.

(3) Zavod će objaviti ispravke pogrešaka učinjene u skladu s ovim člankom.

POKRETANJE POSTUPAKA

Članak 51.b

(1) Prijava za registraciju industrijskog dizajna može se podnijeti Zavodu neposredno u pisanom obliku, poštom ili elektroničkim putem.

(2) Zahtjevi za pokretanje ostalih postupaka uređenih ovim Zakonom podnose se Zavodu neposredno u pisanom obliku ili poštom.

(3) Uvjeti i način na koji se prijava za registraciju industrijskog dizajna, te ostali zahtjevi za pokretanje postupaka dostavljaju Zavodu propisat će se Pravilnikom.«.

Članak 10.

U članku 52.a riječ: »odluka« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuje se riječju: »rješenje« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 11.

Ministar nadležan za rad Zavoda, na prijedlog ravnatelja Zavoda, uskladit će Pravilnik iz članka 61. Zakona o industrijskom dizajnu (»Narodne novine«, br. 173/03., 76/07. i 30/09.) s odredbama ovoga Zakona najkasnije u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/11-01/01

Zagreb, 15. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.