Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu

NN 49/2011 (29.4.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu

HRVATSKI SABOR

1101

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. travnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/67

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTU

Članak 1.

U Zakonu o patentu (»Narodne novine«, br. 173/03., 87/05., 76/07. i 128/10.) članku 4. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Ako strana pravna ili fizička osoba ne imenuje zastupnika ili Zavodu ne dostavi adresu za dopisivanje u skladu s odredbom stavka 3. ovoga članka, Zavod će zaključkom naložiti da u roku od tri mjeseca imenuje zastupnika ili dostavi adresu za dopisivanje.

(5) Ako strana pravna ili fizička osoba ne postupi prema zaključku Zavoda iz stavka 4. ovoga članka, Zavod će rješenjem odbaciti njezin podnesak i odrediti dostavu javnom objavom.«.

Članak 2.

U članku 15. stavku 2. riječi: »upravnih akata« zamjenjuju se riječju: »rješenja«.

Stavak 3 briše se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., riječi: »upravnih akata« zamjenjuju se riječju: »rješenja«.

Članak 3.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za postupke propisane ovim Zakonom, te za podnošenje žalbe, plaćaju se pristojbe i naknade troškova postupka u skladu s posebnim propisima.«.

Stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 4.

U članku 17. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Prijava patenta može se podnijeti neposredno u pisanom obliku, poštom ili elektroničkim putem.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 5.

U članku 23. stavku 1. riječi: »U skladu s odredbama članka 4. Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva (u daljnjem tekstu: Pariška konvencija),« brišu se, a riječ: »svaka« započinje velikim slovom.

Članak 6.

U članku 24. stavku 2. iza riječi: »ovoga Zakona« dodaju se riječi: »ali unutar roka od dva mjeseca od datuma istjecanja prava prvenstva,«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Zavod prethodno obavještava podnositelja o razlozima zbog kojih zahtjev za obnovu prava prvenstva namjerava odbiti, te ga poziva da se u roku od dva mjeseca od dana primitka obavijesti izjasni o tim razlozima. Na obrazloženi zahtjev podnositelja prijave Zavod može rok za izjašnjenje produljiti za jedan mjesec.«.

Članak 7.

U članku 24.a stavku 2. riječ: »zaključkom« zamjenjuje se riječju: »rješenjem«.

Članak 8.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon primitka prijave patenta Zavod ispituje:

1. udovoljava li prijava uvjetima za priznanje datuma podnošenja iz članka 21. ovoga Zakona,

2. je li plaćena upravna pristojba i naknada troškova upravnoga postupka za podnošenje prijave, u skladu sa člankom 16. ovoga Zakona za podnošenje prijave,

3. je li podnesen prijevod prijave na hrvatski jezik, ako je prijava sastavljena na stranom jeziku,

4. jesu li podneseni crteži iz članka 20. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona,

5. zastupa li podnositelja prijave iz članka 4. ovoga Zakona, koji je pravna ili fizička osoba koja nema sjedište, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište na području Republike Hrvatske, ovlašteni patentni zastupnik.

(2) Ako prijava ne udovoljava uvjetima za priznanje datuma podnošenja iz članka 21. ovoga Zakona, Zavod zaključkom nalaže podnositelju da u roku od dva mjeseca od dana njegova primitka ukloni izričito navedene nedostatke.

(3) Ako podnositelj ne postupi u skladu sa zaključkom Zavoda u roku iz stavka 2. ovoga članka, prijava patenta rješenjem se odbacuje.

(4) Ako podnositelj ukloni nedostatke u roku iz stavka 2. ovoga članka, Zavod obavještava podnositelja da se datum primitka zahtijevanih ispravaka utvrđuje kao datum podnošenja prijave patenta.

(5) Kad se u prijavi patenta poziva na crteže koji nisu sadržani u prijavi, Zavod zaključkom nalaže podnositelju prijave da dostavi crteže u roku od dva mjeseca od dana primitka zaključka, a ako podnositelj postupi po zaključku Zavoda, datumom podnošenja prijave smatrat će se datum na koji Zavod zaprimi crteže. Ukoliko crteži ne budu dostavljeni, smatrat će se da se prijavitelj na njih nije ni pozvao.

(6) Zavod pisanim zaključkom nalaže podnositelju prijave koji nije platio upravnu pristojbu i naknadu troška upravnoga postupka ili dostavio prijevod prijave patenta na hrvatski jezik da te nedostatke ukloni u roku od dva mjeseca od dana primitka zaključka.

(7) Na obrazloženi zahtjev podnositelja prijave Zavod može produljiti rokove propisane ovim člankom za razdoblje koje smatra opravdanim, ali ne više od tri mjeseca.

(8) Ako podnositelj ne postupi u skladu sa zaključkom Zavoda iz stavka 6. ovoga članka, prijava patenta kojoj je utvrđen datum podnošenja smatra se povučenom i Zavod donosi rješenje o obustavi postupka za priznanje patenta.«.

Članak 9.

U članku 30. stavku 1. riječ: »zaključkom« briše se.

Članak 10.

U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako se provedenim ispitivanjem utvrdi da nije udovoljeno uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, Zavod zaključkom nalaže podnositelju prijave da u primjerenom roku ukloni izričito navedene nedostatke. Taj rok ne može biti kraći od dva mjeseca niti dulji od tri mjeseca od dana primitka zaključka.«.

U stavku 4. riječ: »zaključak« zamjenjuje se riječju: »rješenje«.

U stavku 5. riječi: »s pozivom« zamjenjuju se riječima: »sa zaključkom«.

Članak 11.

U članku 36. stavku 2. riječ: »zaključak« zamjenjuje se riječju: »rješenje«.

Članak 12.

U članku 42. stavku 1. brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »2.«.

Članak 13.

U članku 43. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prigovor na priznanje konsenzualnog patenta mora sadržavati:

1. izričitu naznaku o prigovoru na priznanje konsenzualnog patenta,

2. podatke o podnositelju prigovora, prezime, ime i prebivalište za fizičku osobu, ili tvrtku i sjedište za pravnu osobu,

3. broj prijave konsenzualnog patenta,

4. razloge zbog kojih se podnosi prigovor,

5. podatke o podnositelju prijave za koju se zahtijeva priznanje konsenzualnog patenta,

6. naziv izuma,

7. podatke o zastupniku, prezime, ime i prebivalište za fizičku osobu, ili tvrtku i sjedište za pravnu osobu, ako se prigovor podnosi putem zastupnika, te urednu punomoć,

8. potpis podnositelja prigovora ili njegova zastupnika.«.

Članak 14.

U članku 45. stavku 2. riječ: »zaključkom« zamjenjuje se riječju: »rješenjem«.

Članak 15.

U članku 47. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je utvrđeno da prijava patenta:

1. ne udovoljava svim uvjetima za priznanje patenta iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona, ili

2. ne udovoljava uvjetima za priznanje konsenzualnog patenta iz članka 41. ovoga Zakona,

Zavod prije donošenja rješenja o odbijanju patenta u pisanom obliku obavještava podnositelja prijave o razlozima zbog kojih se patent ne može priznati te ga poziva da se u pisanom obliku izjasni o navedenim razlozima u roku koji ne može biti kraći od dva mjeseca niti dulji od četiri mjeseca od dana primitka obavijesti.«.

U stavku 3. riječ: »pozivom« zamjenjuje se riječju: »obavijesti«.

Članak 16.

U članku 48. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zavod obavještava podnositelja o sadržaju prijave patenta za koju namjerava priznati patent i poziva ga da u roku od dva mjeseca od dana primitka obavijesti podnese pisanu suglasnost na dostavljeni tekst.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako podnositelj ne postupi u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, Zavod donosi rješenje o priznanju patenta kao da je suglasnost podnesena.«.

Članak 17.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»(1) Pogreške u imenima ili brojevima, pisanju, jezične pogreške te druge očite netočnosti u dokumentima, registrima ili u objavama ispravit će se na zahtjev podnositelja prijave, odnosno nositelja patenta ili po službenoj dužnosti.

(2) Za zahtjev za ispravak pogrešaka iz stavka 1. ovoga članka plaća se upravna pristojba i naknada troškova u slučajevima kada do pogreške nije došlo propustom Zavoda.

(3) Ako je prijava patenta objavljena, sve izmjene iz stavka 1. ovoga članka objavit će se u službenom glasilu Zavoda.

(4) Način podnošenja zahtjeva za ispravljanje pogrešaka utvrđuje se Pravilnikom.«.

Članak 18.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je podnositelj prijave ili nositelj patenta, unatoč dužnoj pažnji koju su zahtijevale okolnosti propustio u roku propisanom ovim Zakonom ili propisom donesenim na temelju ovoga Zakona izvršiti neku radnju u postupku pred Zavodom čega je neposredna posljedica gubitak prava iz prijave patenta ili patenta, Zavod će dopustiti povrat u prijašnje stanje, pod uvjetom da podnositelj:

1. podnese prijedlog za povrat u prijašnje stanje i izvrši sve propuštene radnje u propisanom roku,

2. iznese okolnosti zbog kojih je bio spriječen u roku izvršiti propuštenu radnju,

3. uplati upravnu pristojbu i naknadu troškova u skladu sa člankom 16. ovoga Zakona.

(2) Prijedlog za povrat u prijašnje stanje podnosi se u roku od tri mjeseca računajući od dana kad je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje. Nakon isteka godine dana od datuma propuštanja roka prijedlog se ne može podnijeti.

(3) Nakon isteka godine dana od datuma propuštanja roka prijedlog iz stavka 1. ovoga članka ne može se podnijeti. U slučaju propuštanja roka za plaćanje godišnje pristojbe za održavanje patenta u vrijednosti, rok propisan u članku 74. stavku 3. ovoga Zakona se uračunava u rok od godine dana.

(4) Ako prijedlog za povrat u prijašnje stanje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, Zavod će zaključkom naložiti podnositelju da u roku od dva mjeseca od njegova primitka uredi prijedlog. Ako podnositelj ne postupi po zaključku u propisanom roku, te ako prijedlog za povrat u prijašnje stanje nije podnesen u propisanom roku, Zavod će donijeti rješenje o odbacivanju prijedloga za povrat u prijašnje stanje.

(5) Zavod prije donošenja rješenja o prijedlogu za povrat u prijašnje stanje obavještava podnositelja o razlozima zbog kojih prijedlog namjerava odbiti, u cijelosti ili djelomično, te ga poziva da se u roku od dva mjeseca od dana primitka obavijesti izjasni o tim razlozima.

(6) Prijedlog za povrat u prijašnje stanje ne može se podnijeti zbog propuštanja roka za sljedeće radnje:

1. podnošenje prijedloga iz stavka 1. ovoga članka,

2. podnošenje zahtjeva za produljenje roka,

3. podnošenje zahtjeva iz članka 24. i 24.a ovoga Zakona,

4. podnošenje jednog od zahtjeva iz članka 36. ovoga Zakona,

5. podnošenje prigovora iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona,

6. podnošenje zahtjeva iz članka 57.a ovoga Zakona,

7. dostavu prijevoda iz članka 29. stavka 1. točke 3. i članka 103. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, odnosno članka 108.e stavka 2. i 4. ovoga Zakona,

8. za sve radnje u postupcima pred Zavodom u kojima sudjeluje više stranaka,

9. podnošenje žalbe iz članka 88. ovoga Zakona i poduzimanje ostalih radnji u postupku pred Žalbenim vijećem.

(7) Svaka osoba koja je u dobroj vjeri iskorištavala ili obavila stvarne i ozbiljne pripreme za iskorištavanje izuma koji je predmet objavljene prijave, u razdoblju između gubitka prava iz stavka 1. ovoga članka i objave podatka o prihvaćanju prijedloga, povrat u prijašnje stanje može bez naknade štete nastaviti s takvim iskorištavanjem, u svrhu vlastitog poslovanja i potreba vezanih uz takvo poslovanje.

(8) Sadržaj objave u službenom glasilu podataka o povratu u prijašnje stanje utvrđuje se Pravilnikom.«.

Članak 19.

U članku 57.a stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako propuštene radnje nisu izvršene u roku iz stavka 2. ovoga članka Zavod će donijeti rješenje o odbacivanju zahtjeva za nastavak postupka.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako je Zavod udovoljio zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 57. stavka 7. i 8. ovoga Zakona.«.

Članak 20.

U članku 81. stavku 1. riječi: »Zavod poziva podnositelja da u roku od 30 dana od dana primitka poziva otkloni nedostatke.« zamjenjuju se riječima: »Zavod zaključkom nalaže podnositelju da u roku od dva mjeseca od dana primitka zaključka otkloni te nedostatke.«.

U stavku 2. riječ: »zaključkom« zamjenjuje se riječju: »rješenjem«.

U stavku 6. riječi: »poziva nositelja patenta da u roku od 60 dana od primitka poziva« zamjenjuju se riječima: »zaključkom nalaže nositelju patenta da u roku od dva mjeseca od primitka zaključka«.

Članak 21.

U članku 87.f stavku 3. riječi: »će pozvati podnositelja da u roku 30 dana od primitka poziva ukloni nedostatke navedene u pozivu.« zamjenjuju se riječima: »zaključkom nalaže podnositelju da u roku od dva mjeseca od primitka zaključka ukloni navedene nedostatke.«.

U stavku 4. riječ: »zaključak« zamjenjuje se riječju: »rješenje«.

Članak 22.

U članku 88. riječ: »odluka« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuje se riječju: »rješenje« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 23.

U članku 91. iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

"(10) Izabrani dijelovi rješenja Žalbenih vijeća objavljuju se na službenim internetskim stranicama Žalbenih vijeća.«.

Članak 24.

Ministar nadležan za rad Zavoda, na prijedlog ravnatelja Zavoda, uskladit će Pravilnik iz članka 115. Zakona o patentu (»Narodne novine«, br. 173/03., 87/05., 76/07. i 128/10.) s odredbama ovoga Zakona najkasnije u roku od dva mjeseca od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 381-03/11-01/01

Zagreb, 15. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.