Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

NN 49/2011 (29.4.2011.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

HRVATSKI SABOR

1103

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. travnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/69

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA

Članak 1.

U Zakonu o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine«, br. 173/03., 186/03. i 76/07.) u članku 11. stavku 2. riječi: »upravnih akata« zamjenjuju se riječju: »rješenja«, a zadnja rečenica briše se.

Stavak 3. briše se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., riječi: »upravnih akata« zamjenjuju se riječju: »rješenja«.

Članak 2.

U članku 27. stavku 2. riječi: »poziva ga na« zamjenjuju se riječima: »zaključkom mu nalaže«.

U stavku 3. riječ: »poziva« zamjenjuje se riječju: »zaključka«.

U stavku 4. riječ: »zaključak« zamjenjuje se riječju: »rješenje«.

Članak 3.

U članku 30. stavku 6. riječ: »zaključak« zamjenjuje se riječju: »rješenje«.

Članak 4.

U članku 31. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako podnositelj prijave u propisanom roku ne dostavi očitovanje na prigovor, Zavod će odbiti prijavu za upis oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti.«.

Članak 5.

U članku 32. stavku 2. riječi: »pozvati podnositelja« zamjenjuju se riječima: »zaključkom naložiti podnositelju«.

Članak 6.

U članku 44. stavku 1. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. da više nije osigurana sukladnost s uvjetima navedenim u specifikaciji.«.

Članak 7.

U članku 46.a riječ: »odluka« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuje se riječju: »rješenje« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 8.

Ministar nadležan za rad Zavoda, na prijedlog ravnatelja Zavoda, uskladit će Pravilnik iz članka 57. Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine«, br. 173/03., 186/03. i 76/07.) s odredbama ovoga Zakona najkasnije u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/11-01/02

Zagreb, 15. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.