Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu

NN 49/2011 (29.4.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu

HRVATSKI SABOR

1104

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. travnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/70

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v.r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGU

Članak 1.

U Zakonu o žigu (»Narodne novine«, br. 173/03., 76/07. i 30/09.) u članku 20. stavku 2. riječi: »upravnih akata« zamjenjuju se riječju: »rješenja«, a zadnja rečenica briše se.

Stavak 3. briše se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., riječi: »upravnih akata« zamjenjuju se riječju: »rješenja«.

Članak 2.

U članku 22. stavku 1. riječi: »poziva podnositelja« zamjenjuju se riječima: »zaključkom nalaže podnositelju«, a riječ: »poziva« zamjenjuje se riječju: »zaključka«.

U stavku 2. riječ: »pozivom« zamjenjuje se riječju: »zaključkom«.

U stavku 3. riječi: »poziva podnositelja« zamjenjuju se riječima: »zaključkom nalaže podnositelju«, a riječ: »poziva« zamjenjuje se riječju: »zaključka«.

Članak 3.

U članku 23. riječ: »pozivu« zamjenjuje se riječju: »zaključku«, a riječ: »zaključkom« zamjenjuje se riječju: »rješenjem«.

Članak 4.

U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako Zavod utvrdi da postoji neki od razloga za odbijanje žiga prema članku 5. stavku 1. ovoga Zakona pisanim putem obavijestit će podnositelja prijave za registraciju žiga o razlozima odbijanja i pozvati ga da se očituje i podnese dokaze o mogućim novim činjenicama koje bi mogle utjecati na konačnu odluku Zavoda.«.

U stavku 2. riječi: »te podnijeti dokaze o mogućim novim činjenicama koje bi mogle utjecati na konačnu odluku Zavoda« brišu se.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Ako se podnositelj prijave za registraciju žiga ne očituje u propisanom roku na obavijest o odbijanju u odnosu na sve proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija ili u svom očitovanju ne ospori razloge takva odbijanja, donosi se rješenje o odbijanju registracije u cijelosti.

(5) Ako se podnositelj prijave za registraciju žiga ne očituje u propisanom roku na obavijest o djelomičnom odbijanju registracije žiga ili ako se u postupku povodom očitovanja na obavijest o odbijanju u odnosu na sve proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija utvrdi da znak ne udovoljava uvjetima za registraciju u odnosu na samo neke proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija, donosi se djelomično rješenje o odbijanju registracije.«.

Članak 5.

U članku 25. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Kada je registracija žiga djelomično odbijena sukladno članku 24. stavku 5. ovoga Zakona podaci iz prijave u odnosu na proizvode ili usluge za koje se zatražena registracija može odobriti objavit će se po pravomoćnosti toga djelomičnog rješenja.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 6.

U članku 28. stavku 2. riječ: »zaključkom« zamjenjuje se riječju: »rješenjem«.

Članak 7.

U članku 29. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Zavod će podnositelju prijave za registraciju žiga proslijediti primjerak očitovanja na zahtjev za dokaz uporabe nositelja ranijeg žiga i pozvati ga da se očituje u roku od 30 dana od dana primitka poziva.«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Iza dosadašnjeg stavka 6., koji postaje stavak 7., dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Podnositelj prijave za registraciju žiga i podnositelj prigovora mogu zahtjevom koji oboje potpišu i podnesu tijekom postupka ispitivanja prigovora zatražiti da Zavod zastane sa postupkom ispitivanja prigovora u svrhu pokušaja sklapanja nagodbe.

(9) Zavod će nastaviti s postupkom ispitivanja prigovora na zahtjev bilo podnositelja prijave za registraciju žiga ili podnositelja prigovora a najkasnije u roku od 24 mjeseca od podnošenja prvog zahtjeva iz stavka 8. ovoga članka ako do isteka toga roka postupak ne bude okončan.«.

Članak 8.

U članku 30. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako podnositelj prijave za registraciju žiga ograniči popis proizvoda ili usluga nakon podnesenog prigovora na registraciju žiga, Zavod će podnositelja prigovora obavijestiti o ograničenju popisa proizvoda ili usluga te ga pozvati da se u roku od 15 dana od dana primitka poziva očituje ostaje li i dalje pri podnesenom prigovoru. Ako podnositelj Zavod ne obavijesti da ostaje pri podnesenom prigovoru, Zavod će smatrati da je od prigovora odustao te će obustaviti postupak po prigovoru.«.

Članak 9.

U članku 32. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako razlozi navedeni u članku 5. stavku 1. i članku 6. ovoga Zakona ne čine zapreku za registraciju, Zavod će podnositelju prijave zaključkom naložiti da plati propisanu naknadu troškova za održavanje žiga u vrijednosti tijekom prvoga desetogodišnjeg razdoblja i za objavu podataka o žigu u roku od 30 dana od dana primitka tog zaključka.«.

U stavku 2. riječ: »zaključkom« zamjenjuje se riječju: »rješenjem«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako naknada troškova iz stavka 1. ovoga članka bude uplaćena u roku žig se upisuje u registar žigova.«.

Članak 10.

U članku 36.a stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako propuštene radnje nisu izvršene u roku iz stavka 2. ovoga članka zahtjev za nastavak postupka se rješenjem odbacuje.«.

Članak 11.

U članku 39. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Na zahtjev jedne od strana licencija se upisuje u registar, ako je Zavodu podnesen izvadak iz ugovora o licenciji iz kojeg se vide stranke toga ugovora i prava koja se licenciraju, ovjeren kao stvaran izvadak iz toga ugovora ili izvornik potvrde o davanju licencije potpisan od davatelja i stjecatelja licencije.«.

Članak 12.

U članku 40. stavku 4. riječi: »ili ovrhe« brišu se.

Članak 13.

U članku 47. stavku 2. riječ: »zaključkom« zamjenjuje se riječju: »rješenjem«.

U stavku 3. riječi: »poziva podnositelja« zamjenjuju se riječima »zaključkom nalaže podnositelju«, a riječ: »poziva« zamjenjuje se riječju: »zaključka«.

U stavku 4. riječ: »pozivu« zamjenjuje se riječju: »zaključku«, a riječ: »zaključkom« zamjenjuje se riječju »rješenjem«.

Stavak 6. briše se.

Iza dosadašnjeg stavka 7., koji postaje stavak 6., dodaju se novi stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Zavod će podnositelju zahtjeva za opoziv žiga proslijediti primjerak očitovanja na zahtjev za opoziv nositelja žiga i pozvati ga da se očituje u roku od 60 dana od dana primitka poziva.

(8) Na zahtjev, rokovi iz stavka 3., 5. i 7. ovoga članka mogu se produžiti najviše za 60 dana.«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

Članak 14.

U članku 48. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon proteka roka iz članka 47. stavka 7. ovoga Zakona, Zavod ispituje opravdanost razloga navedenih u zahtjevu za opoziv žiga.«.

Članak 15.

U članku 50. stavku 2. riječ: »zaključkom« zamjenjuje se riječju: »rješenjem«.

U stavku 3. riječi: »poziva podnositelja« zamjenjuju se riječima: »zaključkom nalaže podnositelju«, a riječ: »poziva« zamjenjuje se riječju: »zaključka«.

U stavku 4. riječ: »pozivu« zamjenjuje se riječju: »zaključku«, a riječ: »zaključkom« zamjenjuje se riječju: »rješenjem«.

Članak 16.

U članku 61. stavku 2. riječi: »poziva podnositelja« zamjenjuju se riječima: »zaključkom nalaže podnositelju«, a riječ: »poziva« zamjenjuje se riječju: »zaključka«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako podnositelj prijave za registraciju žiga ili zahtjeva za upis promjena u međunarodnom registru u propisanom roku ne postupi prema zaključku Zavoda i ne ukloni utvrđene nedostatke u smislu stavka 2. ovoga članka, ili ako prijavu ili zahtjev prema Madridskom sporazumu, Protokolu te Zajedničkim pravilnikom nije moguće podnijeti Zavodu, prijava ili zahtjev se rješenjem odbacuju.«.

Članak 17.

U članku 67. stavku 1. riječi: »poziva ga« zamjenjuju se riječima: »zaključkom mu nalaže«, a riječ: »poziva« zamjenjuje se riječju: »zaključka«.

Članak 18.

U članku 67.e stavku 3. riječi: »ga poziva« zamjenjuju se riječima: »mu zaključkom nalaže«.

Članak 19.

Naslov iznad članka 68. mijenja se i glasi: »ISPRAVLJANJE POGREŠAKA«.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»(1) Kada upis u registar žiga ili objava prijave ili registracije žiga sadrži pogrešku do koje je došlo propustom Zavoda, Zavod će ispraviti pogrešku po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke.

(2) Za zahtjev za ispravak pogreške iz stavka 1. ovoga članka ne plaća se pristojba i naknada troškova.

(3) Zavod će objaviti ispravke pogrešaka učinjene u skladu s ovim člankom.«.

Članak 20.

Iza članka 68. dodaje se naslov i članak 68.a koji glase:

»POKRETANJE POSTUPAKA

Članak 68. a

(1) Prijava za registraciju žiga može se podnijeti Zavodu neposredno u pisanom obliku, poštom ili elektroničkim putem.

(2) Zahtjevi za pokretanje ostalih postupaka uređenih ovim Zakonom podnose se Zavodu neposredno u pisanom obliku ili poštom.

(3) Uvjeti i način na koji se prijava za registraciju žiga te ostali zahtjevi za pokretanje postupaka dostavljaju Zavodu propisat će se Pravilnikom.«

Članak 21.

U članku 69. stavak 2. briše se.

Članak 22.

U članku 74.a riječ: »odluka« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuje se riječju: »rješenje« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 23.

Ministar nadležan za rad Zavoda, na prijedlog ravnatelja Zavoda, uskladit će Pravilnik iz članka 83. Zakona o žigu (»Narodne novine«, br. 173/03., 76/07. i 30/09.) s odredbama ovoga Zakona najkasnije u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 038-01/11-01/01

Zagreb, 15. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.