Zakon o izmjenama Zakona o državnim potporama

NN 49/2011 (29.4.2011.), Zakon o izmjenama Zakona o državnim potporama

HRVATSKI SABOR

1105

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM POTPORAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o državnim potporama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. travnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/71

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM POTPORAMA

Članak 1.

U Zakonu o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 140/05.) članak 7. mijenja se i glasi:

»Na postupak odobravanja državnih potpora, nadzora provedbe državne potpore, odnosno povrata državne potpore koja je dodijeljena protivno propisima, primjenjuju se i odredbe Zakona o proračunu i Zakona o općem upravnom postupku.«

Članak 2.

U članku 9. stavku 3. riječi: »o tome Agencija donosi zaključak« zamjenjuju se riječima: »Agencija donosi rješenje o obustavi postupka«.

Članak 3.

U članku 13. stavku 5. u prvoj i drugoj rečenici riječ: »zaključak« zamjenjuje se riječju: »rješenje«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. riječi: »zakonske zatezne kamate« zamjenjuju se riječima: »osnovne referentne stope, koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova«.

Članak 5.

U članku 15. stavku 3. riječi: »zakonskih zateznih kamata« zamjenjuju se riječima: »osnovne referentne stope, koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova«, a riječi: »koje teku« zamjenjuju se riječima: »koja teče«.

Članak 6.

U članku 20. stavku 1. riječi: »do 30. lipnja« brišu se, a riječi: »tekuće godine« zamjenjuju se riječima: »u tekućoj godini«.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 421-01/11-01/01

Zagreb, 15. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.