Zakon o izmjenama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji

NN 49/2011 (29.4.2011.), Zakon o izmjenama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji

HRVATSKI SABOR

1106

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ARHITEKTONSKIM I INŽENJERSKIM POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA U PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. travnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/72

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v.r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ARHITEKTONSKIM I INŽENJERSKIM POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA U PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Članak 1.

U Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08.) u članku 4. stavak 2. briše se.

Članak 2.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Protiv suglasnosti za započinjanje obavljanja stručnih poslova prostornog uređenja, odnosno rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje te suglasnosti i rješenja kojim se oduzima ta suglasnost žalba nije dopuštena. Upravni spor pokrenut protiv navedene suglasnosti, odnosno rješenja je hitan.«.

Članak 3.

U članku 37. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Protiv rješenja donesenog u povodu prigovora iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena. Upravni spor pokrenut protiv ovoga rješenja je hitan.«.

Članak 4.

U članku 67. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka je upravni akt protiv kojeg žalba nije dopuštena. Upravni spor pokrenut protiv ovoga odobrenja je hitan.«.

Članak 5.

U članku 72. stavku 1. riječi: »u roku od 30 dana od dana uredno podnesene prijave« brišu se.

U stavku 2. riječi: »u roku iz stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »u propisanom roku«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena. Upravni spor pokrenut protiv ovoga rješenja je hitan.«.

Članak 6.

U članku 115. iza riječi: »dopuštena« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »ali se može pokrenuti upravni spor« brišu se.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/11-01/01

Zagreb, 15. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.