Zakon o izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu

NN 49/2011 (29.4.2011.), Zakon o izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu

HRVATSKI SABOR

1107

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. travnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/73

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. – Uredba, 178/04., 38/09., 79/09. i 153/09.) u članku 6. stavak 2. briše se.

Članak 2.

U članku 15. stavku 7. riječi: »već se može pokrenuti upravni spor« brišu se.

Članak 3.

U članku 18. stavak 2. briše se.

Članak 4.

U članku 23. stavak 6. briše se.

Članak 5.

U članku 32. stavak 6. briše se.

Članak 6.

U članku 40. stavku 4. riječi: »Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka« zamjenjuju se riječima: »Optužni prijedlog«.

U stavku 6. riječi: »Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka« zamjenjuju se riječima: »Optužni prijedlog«.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 363-02/11-01/01

Zagreb, 15. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.