Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu

NN 49/2011 (29.4.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu

HRVATSKI SABOR

1108

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. travnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/74

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 75/09.) u članku 17. dodaju se stavci 2., 3., 4., 5. i 6., koji glase:

(2) Fizička i pravna osoba koja obavlja istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina bez potrebnih odobrenja, dužna je naknaditi štetu vlasniku za zauzeto zemljište, Republici Hrvatskoj za vrijednost mineralne sirovine te snositi troškove sanacije zemljišta na kojem je obavljala istraživanje i/ili eksploataciju mineralne sirovine.

(3) Vrijednost mineralne sirovine, kao i mogućnost obročne otplate duga s osnove štete iz stavka 2. ovoga članka propisat će uredbom Vlada Republike Hrvatske. Visina vrijednosti mineralne sirovine odredit će se ovisno o vrsti mineralne sirovine, dostupnosti mineralne sirovine, o tome je li eksploatacija obavljana unutar ili izvan eksploatacijskog polja te je li osoba koja je obavljala eksploataciju ranije imala koncesiju, odnosno odobrenje za eksploataciju i dr.

(4) Državni inspektorat na temelju zapisnika o obavljenom nadzoru rudarskog inspektora rješenjem utvrđuje količine protupravno otkopane/pridobivene mineralne sirovine. Protiv tog rješenja dopuštena je žalba.

(5) Naplaćeni iznos naknade štete prihod je državnog proračuna.

(6) Na naknadu ostalih vidova štete primjenjuju se opći propisi o obveznim odnosima.«.

Članak 2.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Koncesionar za eksploataciju mineralnih sirovina i nositelj odobrenja za eksploatacijsko polje mineralnih sirovina na kojem nije ishođena koncesija dužan je voditi godišnju evidenciju o rezervama mineralnih sirovina, a koncesionar i evidenciju o godišnjoj eksploataciji mineralnih sirovina.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka koncesionar i nositelj odobrenja za eksploatacijsko polje dužan je dostaviti svake godine do 31. siječnja ministarstvu nadležnom za rudarstvo, sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.«.

Članak 3.

U članku 51. stavku 2. podstavku 2. riječi: »s osnova nezakonitog istraživanja mineralnih sirovina, odnosno s osnova nezakonite eksploatacije mineralnih sirovina te neispunjene obveze u sanaciji i zaštiti okoliša« brišu se.

Dodaje se podstavak 3. koji glasi:

»– očitovanje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Državnog inspektorata da se protiv ponuditelja ne vode postupci s osnove nezakonitog istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina.«.

Članak 4.

Članak 131. mijenja se i glasi:

»Za prekršaje iz članka 128. stavka 1. točke 1., 3., 6., 7., 10., 12. i 13. ovoga Zakona, uz novčanu kaznu, izreći će se i:

– zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje prekršaja ili su nastali počinjenjem prekršaja bez obzira na to jesu li u vlasništvu počinitelja,

– mjera oduzimanja protupravno stečene imovinske koristi ostvarene prekršajem.«.

Članak 5.

Iza članka 135. dodaje se članak 135.a koji glasi:

»Članak 135.a

Fizička i/ili pravna osoba koja ima važeće rješenje o odobrenju za eksploatacijsko polje i za to eksploatacijsko polje je ishodila koncesiju na rok od 5 godina ili kraći, a koji je identičan roku na koji je sklopljen ugovor o služnosti ili zakupu na zemljišnim česticama u obuhvatu tog eksploatacijskog polja pa nije bez svoje krivnje u roku važenja koncesije otkopala/pridobila potvrđene količine rezervi mineralne sirovine prema provjerenom rudarskom projektu na temelju kojeg je dodijeljena koncesija, ima pravo na produženje koncesije na zahtjev do roka eksploatacije utvrđenog na temelju provjerenog projektnog rješenja iz dodijeljene koncesije.«.

Članak 6.

Iza članka 136. dodaju se članci 136.a i 136.b koji glase:

»Članak 136.a

(1) Fizička i/ili pravna osoba kojoj je rješenjem odobreno eksploatacijsko polje mineralnih sirovina i koja nije ishodila koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina u određenom roku, gubi pravo na eksploatacijsko polje protekom toga roka, neovisno o roku na koji je utvrđeno eksploatacijsko polje.

(2) Upravno tijelo koje je donijelo rješenje o odobrenju eksploatacijskog polja obavijestit će ovlaštenika eksploatacijskog polja o prestanku prava ovlaštenika.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka pravo na eksploatacijsko polje, po sili zakona, prelazi na Republiku Hrvatsku.

Članak 136.b

Davatelj koncesije će po službenoj dužnosti izvršiti brisanje ovlaštenika eksploatacijskog polja iz registra eksploatacijskih polja, ako je taj ovlaštenik brisan iz sudskog registra, odnosno registra obrtnika i kao ovlaštenika eksploatacijskog polja upisati Republiku Hrvatsku.«.

Članak 7.

Članak 137. mijenja se i glasi:

»Poslove u vezi s istraživanjem mineralnih sirovina, eksploatacijom mineralnih sirovina, građenjem i uporabom rudarskih objekata i postrojenja za mineralne sirovine iz članka 5. točke 3. ovoga Zakona, s danom 1. siječnja 2013. godine od ureda državne uprave, odnosno ureda Grada Zagreba preuzima ministarstvo nadležno za rudarstvo.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 1. stavka 3. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-26/11-01/01

Zagreb, 15. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.