ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KEMIKALIJAMA

NN 49/2011 (29.4.2011.), ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KEMIKALIJAMA

HRVATSKI SABOR

1109

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KEMIKALIJAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. travnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/75

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KEMIKALIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o kemikalijama (»Narodne novine«, br. 150/05. i 53/08.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. Kemikalije jesu tvari i smjese.

2. Tvari jesu kemijski elementi i njihovi spojevi u prirodnom stanju ili dobiveni proizvodnim postupkom, uključujući i dodatke (aditive) koji su nužni za održavanje njihove stabilnosti te nečistoće koje proizlaze iz proizvodnog postupka, ali isključujući otapala koja se mogu izdvojiti bez utjecaja na stabilnost tvari i promjene njezinog sastava.

3. Smjese jesu smjese ili otopine koje su sastavljene od dviju ili više tvari.

4. Proizvod jest predmet kojemu se tijekom proizvodnje daje poseban oblik, površina ili obličje koji određuju njegovu funkciju u većoj mjeri nego njegov kemijski sastav.

5. Polimeri jesu tvari sastavljene od molekula za koje je karakterističan niz jedne ili više vrsta monomernih jedinica. Molekularne mase tih molekula moraju biti raspodijeljene unutar područja u kojem se razlike u molekularnoj masi mogu prije svega pripisati razlikama u broju monomernih jedinica. Polimer sadrži:

a) više od 50% masenog udjela molekula s najmanje tri monomerne jedinice koje su kovalentnom vezom povezane s najmanje jednom drugom monomernom jedinicom ili drugim reaktantom;

b) manje od 50% masenog udjela molekula iste molekularne mase. U tom smislu izraz »monomerna jedinica« jest izreagirani oblik monomerne tvari u polimeru.

6. Znanstveno istraživanje i razvoj jesu znanstveni pokusi, analize i kemijsko istraživanje koje se provodi u nadziranim uvjetima.

7. Istraživanje i razvoj usmjereni prema procesu jest daljnji razvoj tvari tijekom kojeg se izvode pilotski pokusi i proizvodnja radi testiranja područja primjene tvari.

8. Opasne kemikalije jesu sljedeće kemikalije razvrstane kao:

a) eksplozivne kemikalije jesu krute, tekuće tvari i pripravci u obliku paste ili želatine koje mogu egzotermno reagirati, također i u odsutnosti kisika iz zraka, pri čemu se vrlo brzo stvaraju i ispuštaju plinovi koji pod određenim uvjetima detoniraju, brzo se zapale ili uslijed zagrijavanja i povišenog tlaka eksplodiraju, ako su ograničeni prostorom;

b) oksidirajuće kemikalije jesu tvari i pripravci koji dovode do snažne egzotermne reakcije kada su u dodiru s drugim tvarima (prije svega zapaljivim);

c) vrlo lako zapaljive kemikalije jesu one tekuće tvari i pripravci koji imaju iznimno nisko plamište i nisko vrelište te plinovite tvari i pripravci koji su zapaljivi u dodiru sa zrakom pri normalnoj temperaturi i tlaku;

d) lako zapaljive kemikalije jesu:

– tvari i pripravci koji se u dodiru sa zrakom zagriju i sami od sebe zapale već pri normalnoj temperaturi i tlaku bez dovođenja vanjske energije,

– čvrste tvari i pripravci koji se lako zapale već pri kratkotrajnom dodiru s izvorom plamena, a zatim dalje gore i troše se i onda kada se izvor plamena odstrani,

– tekuće tvari i pripravci koji imaju vrlo nisko plamište,

– tvari i pripravci koji u dodiru s vodom ili njezinom parom ispuštaju u opasnim količinama lako zapaljive plinove,

e) zapaljive kemikalije jesu tvari i pripravci koji imaju nisko plamište;

f) vrlo otrovne kemikalije jesu tvari i pripravci koji kod gutanja, u dodiru s kožom i udisanjem vrlo malih količina mogu uzrokovati smrt ili vrlo teška akutna ili kronična oštećenja zdravlja;

g) otrovne kemikalije jesu tvari i pripravci koji kod gutanja, u dodiru s kožom i udisanjem malih količina mogu uzrokovati smrt ili vrlo teška akutna ili kronična oštećenja zdravlja;

h) štetne kemikalije jesu tvari i pripravci koji kod gutanja, u dodiru s kožom i udisanjem mogu uzrokovati smrt ili vrlo teška akutna ili kronična oštećenja zdravlja;

i) nagrizajuće kemikalije jesu tvari i pripravci koji mogu u dodiru sa zdravom kožom izazvati oštećenja svih slojeva tkiva;

j) nadražujuće kemikalije jesu tvari i pripravci koji mogu pri kratkotrajnom, dugotrajnom ili ponovljenom dodiru s kožom ili sluznicom uzrokovati upale;

k) kemikalije koje dovode do preosjetljivosti jesu tvari i pripravci koji mogu nakon udisanja ili prolaska kroz kožu izazvati reakciju preosjetljivosti tako da daljnje izlaganje tim tvarima ili pripravcima dovodi do posebnih štetnih učinaka javljanja preosjetljivosti;

l) kancerogene kemikalije jesu tvari i pripravci koji nakon udisanja, gutanja ili prolaskom kroz kožu mogu izazvati rak ili povećati učestalost njegove pojave;

m) mutagene kemikalije jesu tvari i pripravci koji nakon udisanja, gutanja ili prolaskom kroz kožu mogu uzrokovati nasljedna genetska oštećenja ili značajno povećati njihove pojave;

n) reproduktivno toksične kemikalije jesu tvari i pripravci koji nakon udisanja, gutanja ili prolaska kroz kožu mogu uzrokovati ili povećati vjerojatnost pojave nenasljednih štetnih učinaka na potomstvo i/ili poremetiti muške ili ženske reproduktivne funkcije ili nakon gutanja, udisanja ili prolaska kroz kožu (doticaja s kožom) mogu štetno djelovati na plodnost, plod ili potomstvo;

o) kemikalije opasne za okoliš jesu tvari i pripravci koji zbog svojih svojstava, količine i unošenja u okoliš mogu biti štetni za zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet, odnosno biološku i krajobraznu raznolikost.

9. EINECS (European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances) jest europski popis postojećih trgovačkih tvari koji sadrži popis svih tvari na tržištu do 18. rujna 1980. godine, a objavljen je kao europski popis postojećih tvari u Službenom listu EU C 146/4 dana 15. 6. 1990. godine.

10. CAS broj jest karakterističan broj već otkrivenih tvari po međunarodnom popisu Chemical Abstract Service.

11. ELINCS (European List of Notified Comercial Chemical Substances) jest europski popis novih tvari.

12. Proizvodnja jest izrada i dorada, oblikovanje, prerada, punjenje, pretakanje, miješanje opasnih kemikalija u međuproizvode i konačne proizvode, uz kemijske, fizikalne ili biološke procese i postupke te prijenos i međuskladištenje unutar proizvodne lokacije.

13. Proizvođač jest pravna ili fizička osoba, koja proizvodi opasnu kemikaliju u skladu s točkom 12. ovoga članka, ali i svatko drugi tko je dorađuje, prepakirava ili promijeni njezino ime za daljnje korištenje.

14. Promet jest uvoz, izvoz, kupnja i prodaja opasne kemikalije na malo i na veliko te obavljanje posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu.

Stavljanje u promet opasne kemikalije jest isporučivanje, odnosno stavljanje na raspolaganje opasne kemikalije trećoj osobi uz naknadu ili besplatno. Uvoz se smatra stavljanjem u promet.

Uvoz jest svako unošenje opasne kemikalije na carinsko područje Republike Hrvatske.

Izvoz jest svako iznošenje opasne kemikalije izvan carinskog područja Republike Hrvatske.

15. Uvoznik jest pravna ili fizička osoba koja radi obavljanja registrirane djelatnosti uvozi opasne kemikalije u Republiku Hrvatsku.

16. Izvoznik jest pravna ili fizička osoba koja radi obavljanja registrirane djelatnosti izvozi opasne kemikalije izvan Republike Hrvatske.

17. Daljnji korisnik jest fizička ili pravna osoba s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj različita od proizvođača i uvoznika koja koristi tvari pojedinačno ili u smjesi u okviru svoje industrijske ili profesionalne djelatnosti. Distributer i potrošač nisu daljnji korisnici. Osoba koja obavlja ponovni uvoz izuzeta na temelju odgovarajućih propisa Europske unije smatra se daljnjim korisnikom.

18. Distributer jest fizička ili pravna osoba s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj, uključujući trgovca na malo, koja samo skladišti i stavlja u promet tvar pojedinačno ili u smjesi za treće osobe.

19. Primatelj tvari ili pripravka jest daljnji korisnik ili distributer kojem se isporučuje tvar, odnosno pripravak.

20. Postupak prethodnog pristanka (PIC – Prior Informed Consent) jest postupak prema kojem se kemikalije, koje su zabranjene ili ograničene u državi izvoznici, smiju izvoziti samo ako se o tome prethodno obavijesti država uvoznica. Kemikalije, koje su na PIC popisu, mogu se izvoziti samo uz pristanak države uvoznice. Ako država uvoznica ne pristane na uvoz, obvezna je i na svome području postupati u skladu s tom odlukom.

21. Korištenje jest prerada, formuliranje, potrošnja, skladištenje, držanje, obrada, punjenje u spremnike, premještanje iz jednog spremnika u drugi, miješanje, proizvodnja proizvoda ili bilo kakvo drugo korištenje.

22. Skladištenje jest držanje opasnih kemikalija pod propisanim uvjetima.

23. Okoliš je prirodno okruženje: zrak, voda, more, tlo, klima, krajobraz, biljni i životinjski svijet u svojoj raznolikosti i ukupnosti uzajamnog djelovanja te kulturna baština kao dio okruženja koje je stvorio čovjek.

24. Otpad od opasnih kemikalija jesu neiskorišteni i upotrijebljeni ostaci kemikalija, opasne kemikalije kojima je istekao rok trajanja i otpadna ambalaža od opasnih kemikalija.

25. Kemikalije u općoj uporabi jesu tvari i pripravci različite namjene koji se stavljaju u promet, a ne zna se njihov krajnji kupac ili korisnik te mogućnost njihove kupnje i korištenje, a nije ograničena niti količinski, niti nekim posebnim zahtjevima u odnosu na krajnjeg korisnika, odnosno kupca.

26. Razred opasnosti jest vrsta fizikalne opasnosti ili opasnosti za zdravlje ljudi ili okoliš.

27. Kategorija opasnosti jest skupina kriterija unutar pojedinih razreda opasnosti na temelju kojih se utvrđuje razina opasnosti.

28. Piktogram opasnosti jest grafički prikaz koji sadrži simbol i druge grafičke elemente, kao što je obrubljenje, uzorak podloge i boja, čija je svrha prenijeti određene informacije o opasnosti u pitanju.

29. Oznaka opasnosti jest riječ kojom se označava relativna razina opasnosti kako bi se čitatelja upozorilo na potencijalnu opasnost. Razlikuju se dva stupnja opasnosti:

a) »Opasnost« jest oznaka opasnosti za više kategorije opasnosti;

b) »Upozorenje« jest oznaka opasnosti za niže kategorije opasnosti;

30. Oznaka upozorenja jest izraz koji se dodjeljuje razredu i kategoriji opasnosti kako bi se opisala vrsta opasnosti opasne tvari ili smjese te, prema potrebi, stupanj opasnosti.

31. Oznaka obavijesti jest izraz kojim se opisuje preporučena mjera ili mjere za smanjenje ili prevenciju štetnih posljedica izlaganja opasnoj tvari ili smjesi uslijed njihove uporabe ili zbrinjavanja.

32. Dobavljač jest proizvođač, uvoznik, daljnji korisnik ili distributer koji stavlja u promet tvar, pojedinačno ili u smjesi, ili smjesu.

33. Podjela jest uža podjela unutar razreda opasnosti s obzirom na put izlaganja i vrstu učinaka.

34. Pakiranje jest cjelokupan proizvod postupka pakiranja, koji se sastoji od ambalaže i sadržaja.

35. Ambalaža jest jedan ili više spremnika i svi ostali dijelovi i materijali koji su potrebni da bi spremnik obavljao svoju funkciju zadržavanja sadržaja i druge sigurnosne funkcije.«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na:

– radioaktivne tvari i smjese koje su uređene posebnim propisima,

– tvari i smjese koje podliježu carinskom nadzoru i koje se nalaze u privremenom skladištu, u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu radi ponovnoga izvoza ili u provozu, pod uvjetom da se ne podvrgavaju obradi ili preradi,

– neizolirane intermedijere,

– tvari i smjese za znanstveno istraživanje i razvoj koje se ne stavljaju u promet, pod uvjetom da se koriste u nadziranim uvjetima sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita na radnom mjestu i zaštita okoliša,

– otpad koji je uređen posebnim propisima, ako se otpad ne smatra kao tvar, smjesa niti proizvod u smislu ovoga Zakona,

– sredstva za zaštitu bilja, osim poslova razvrstavanja, proizvodnje, dostave sigurnosno-tehničkog lista, evidencije o proizvodnji i izvozu i postupka prethodnog pristanka za sredstva za zaštitu bilja (PIC – Prior Informed Consent),

– streljivo i eksplozivne tvari koje su uređene posebnim propisima,

– mineralna gnojiva uređena posebnim propisima i

– droge uređene posebnim propisima.

Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na tvari i smjese u konačnom obliku namijenjene krajnjem korisniku:

– kao lijekovi,

– veterinarski lijekovi,

– kozmetički proizvodi,

– medicinski proizvodi,

– hrana i hrana za životinje, uključujući prehrambene aditive, arome, dodatke hrani za životinje i u životinjskoj ishrani sukladno posebnim propisima.

Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na prijevoz opasnih kemikalija u zračnom, pomorskom, cestovnom, željezničkom i poštanskom prometu i unutarnjim plovnim putovima.

Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na kemikalije u provozu kroz područje Republike Hrvatske, a koje su pod carinskim nadzorom pod uvjetom da se ni na koji način ne obrađuju ili prerađuju.

Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na kemikalije obuhvaćene Konvencijom o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju.«.

Članak 3.

Članci 4. i 5. brišu se.

Članak 4.

U članku 25. riječi: »proizvođač ili uvoznik« zamjenjuju se riječima: »proizvođač, uvoznik, odnosno daljnji korisnik«.

Članak 5.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Opasna kemikalija koja ispunjava kriterije za fizikalne opasnosti, opasnosti za zdravlje ili okoliš utvrđene pravilnikom iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona jest opasna i razvrstava se u skladu s odgovarajućim razredima opasnosti utvrđene tim pravilnikom.

Ako je sukladno pravilniku iz stavka 1. ovoga članka unutar razreda opasnosti predviđena podjela na temelju puta izlaganja ili vrste učinaka, opasnu kemikaliju potrebno je razvrstati u skladu s tom podjelom.«.

Članak 6.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Ambalaža koja sadrži opasne kemikalije mora udovoljavati sljedećim zahtjevima:

a) ambalaža mora biti takvoga oblika i izvedbe koji onemogućuju oslobađanje sadržaja, osim u slučajevima kad je propisana jedna ili više posebnih sigurnosnih naprava,

b) materijali od kojih je izrađena ambalaža i zatvarači ne smiju biti podložni oštećenjima u dodiru sa sadržajem niti skloni reakcijama sa sadržajem u kojima nastaju opasni spojevi,

c) ambalaža i zatvarači moraju biti čvrsti i postojani čitavom površinom kako ne bi popustili i kako bi sigurno podnijeli uobičajena opterećenja i naprezanja kojima se izlažu prilikom rukovanja,

d) ambalaža opremljena zatvaračima koji se mogu višekratno zatvarati mora biti izvedena na način da se ambalaža može opetovano otvarati i zatvarati, a da se pritom ne oslobodi sadržaj.

Ambalaža koja sadrži opasnu kemikaliju koja se nalazi u prometu na malo ne smije imati oblik, odnosno obličje koje bi moglo privući djecu ili izazvati njihovu izrazitu znatiželju, ili koje bi moglo dovesti u zabludu potrošače, niti smije imati sličan način prikazivanja ili obličje kakvo se koristi kod hrane, hrane za životinje, medicinskih i kozmetičkih proizvoda i koje bi potrošače dovelo u zabludu.

Zapakirana kemikalija koja je razvrstana kao opasna mora imati naljepnicu koja sadrži sljedeće elemente:

a) naziv, adresa i broj telefona dobavljača,

b) ako je zapakirana kemikalija dostupna stanovništvu, nazivna količina tvari, odnosno smjese u pakiranju, osim ako je ta količina navedena drugdje na pakiranju,

c) identifikacijske oznake proizvoda,

d) piktogrami opasnosti, prema potrebi,

e) oznaka opasnosti, prema potrebi,

f) oznake upozorenja, prema potrebi,

g) odgovarajuće oznake obavijesti, prema potrebi,

h) odjeljak za dopunske informacije, prema potrebi.

Naljepnica na kemikaliji koja se stavlja u promet mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.«.

Članak 7.

U članku 28. stavku 2. riječ: »ministar« zamjenjuje se riječima: »ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar)«.

Članak 8.

U članku 29. stavak 11. mijenja se i glasi:

»Sigurnosno-tehnički list dostavlja se bez naknade na papiru ili elektronički najkasnije do datuma prve isporuke opasne kemikalije.«.

Članak 9.

U članku 32. stavku 1. riječ: »ministarstvo« zamjenjuje se riječima: »ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministarstvo).«.

Članak 10.

U članku 36. stavku 3. brojka: »9.« zamjenjuje se brojkom: »8.«.

Članak 11.

U članku 38. iza riječi: »Pravna« dodaju se riječi: »i fizička«.

Članak 12.

U članku 39. stavku 1. iza riječi: »pravne« dodaju se riječi: »i fizičke«.

U točki 4. brojka: »9.« zamjenjuje se brojkom: »8.«

U stavku 2. iza riječi: »pravne« dodaju se riječi: »i fizičke«, a brojka: »9.« zamjenjuje se brojkom: »8.«.

Članak 13.

U članku 42. stavku 1. iza riječi: »pravne« dodaju se riječi: »i fizičke«.

U stavku 5. brojka: »9.« zamjenjuje se brojkom: »8.«

Članak 14.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Nadležno tijelo za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 38. ovoga Zakona jest ministarstvo.

O davanju odobrenja iz stavka 1. ovoga članka odlučuje se rješenjem.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se protiv njega može pokrenuti upravni spor.

Troškove provedbe postupka utvrđivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti iz članka 38. ovoga Zakona snosi podnositelj zahtjeva.«.

Članak 15.

U članku 45. stavku 2. i članku 46. stavku 1. i 2. brojka: »9.« zamjenjuje se brojkom: »8.«.

Članak 16.

U članku 48. stavku 1. iza riječi: »pravna« dodaju se riječi: »i fizička«.

Članak 17.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Opasne kemikalije koje djeluju u čvrstom ili tekućem stanju te mogu dospjeti u površinske i podzemne vode ne smiju se proizvoditi i skladištiti u područjima zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće sukladno posebnom propisu o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta.

Opasne kemikalije koje djeluju u obliku plina moraju se skladištiti na dovoljnoj udaljenosti od najbližega objekta za boravak ljudi, osim objekata u kojima rade radnici pravne ili fizičke osobe koja je vlasnik skladišta.

Opasne kemikalije ne smiju se skladištiti na način da se omogući njihova međusobna interakcija.

Zabranjeno je skladištenje i odlaganje otpada opasnih kemikalija te otpadne ambalaže u kojoj se nalazila opasna kemikalija u područjima zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće sukladno posebnom propisu o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta te na način kojim se ugrožava okoliš.

Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija iz stavka 2. ovoga članka donosi ministar uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo.«.

Članak 18.

U članku 50. i članku 52. stavku 1. i 2. brojka: »9.« zamjenjuje se brojkom: »8.«.

Članak 19.

Iza članka 53. dodaje se članak 53.a koji glasi:

»Članak 53.a

Listu tvari koje na razini Europske unije podliježu postupku izdavanja odobrenja donosi ministar uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo.

Lista iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 20.

U članku 54. stavku 1. iza riječi: »Pravne« dodaju se riječi: »i fizičke«.

U stavku 2. brojka: »9.« zamjenjuje se brojkom: »8.«.

Članak 21.

U članku 55. stavku 1. iza riječi: »Pravne« dodaju se riječi: »i fizičke«.

Članak 22.

U članku 55.c stavku 2. brojka: »9.« zamjenjuje se brojkom: »8.«.

Članak 23.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja ministarstvo.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja sanitarna inspekcija ministarstva.

Pravne i fizičke osobe obvezne su sanitarnom inspektoru omogućiti obavljanje nadzora i staviti na raspolaganje potrebnu količinu uzoraka te pružiti potrebne podatke i obavijesti.

Sanitarni inspektor u provedbi nadzora pregledava poslovne prostorije, objekte, uređaje, opremu i dokumentaciju.«.

Članak 24.

U članku 63. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Mjere iz stavka 1. ovoga članka naređuju se rješenjem.

Žalba protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Članak 25.

U članku 64. stavku 1. brojka: »9.« zamjenjuje se brojkom: »8.«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Mjere iz stavka 1. ovoga članka naređuju se rješenjem.«.

Članak 26.

U članku 66. stavku 1. iza točke 18.b dodaje se točka 18.c koja glasi:

»18.c proizvodi, odnosno koristi opasne kemikalije, a ne ispunjava uvjete iz članka 39. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona.«.

Iza točke 22. dodaje se točka 22.a koja glasi:

»22.a dopusti rad osobama koje ne ispunjavaju obveze propisane člankom 47. stavkom 6. ovoga Zakona.«.

Točka 28. mijenja se i glasi:

»28. postupi protivno članku 52. ovoga Zakona.«.

Članak 27.

U cijelom tekstu Zakona o kemikalijama (»Narodne novine«, br. 150/05. i 53/08.) riječ: »deklaracija« zamjenjuje se riječju: »naljepnica« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 28.

U cijelom tekstu Zakona o kemikalijama riječi: »Hrvatski zavod za toksikologiju« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping« u odgovarajućem padežu.

Članak 29.

Svi upravni postupci započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama Zakona o kemikalijama (»Narodne novine«, br. 150/05. i 53/08.).

Članak 30.

Podzakonske propise za čije je donošenje ovlašten ovim Zakonom ministar je obvezan donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o postojećim tvarima (»Narodne novine«, br. 61/08.).

Članak 32.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 4., 5. i 6. koji stupaju na snagu 1. prosinca 2011.

Klasa: 541-01/11-01/01

Zagreb, 15. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.