Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2011. godini

NN 49/2011 (29.4.2011.), Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2011. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1112

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine« br. 153/09 i 127/10), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE OPREME, RIBOLOVNIH ALATA, PLOVILA I POGONSKIH STROJEVA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU U 2011. GODINI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu mjerama strukturne politike u segmentu gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: potpora), korisnici te način provedbe potpore.

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – tijelo nadležno za provedbu mjera strukturne politike.

2. Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine« br. 153/09 i 127/10) (u daljnjem tekstu: Zakon), ovoga Pravilnika i Natječaja za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj).

3. Ministar – čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove ribarstva.

4. Ministarstvo – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva.

5. Podnositelj – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi prijavu na temelju Natječaja.

6. Povlastica – povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 56/10 i 127/10) (u daljnjem tekstu: povlastica).

7. Ulaganje – prihvatljivi trošak projekta za koji se traži potpora.

Namjena potpore

Članak 3.

(1) Potpora je namijenjena ostvarivanju ciljeva strukturne politike u ribarstvu definiranih u članku 6. Zakona.

(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske kojima se sufinanciraju mjere strukturne politike (u daljnjem tekstu: mjera).

(3) Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja, a za koja podnositelj nije do sada koristio sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

(4) Potpora se dodjeljuje po povlastici.

Članak 4.

(1) Potpora se provodi sukladno članku 11. Zakona kroz mjere investiranja u selektivnost i investicije na samom plovilu.

(2) Ulaganjem se smatra kupnja nove opreme, novih ribolovnih alata, novih pogonskih strojeva i novih plovila, ukoliko sve navedeno služi obavljanju gospodarskog ribolova na moru.

(3) Podnositelj može tražiti sufinanciranje za:

a) kupnju nove opreme i/ili novih ribolovnih alata, ili,

b) kupnju novih plovila i/ili novih pogonskih strojeva.

(4) Podnositelj se po povlastici može javiti samo na jednu od točaka iz stavka 3. ovog članka.

(5) Opremom se smatraju:

a) Elektro agregati;

b) Električna (reflektori) ili plinska rasvjetna tijela (ferali) za obavljanje ribolova male plave ribe, glavonožaca i velikog morskog crva i to:

i) sukladno članku 13. stavku 3. Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine« br. 148/10 i 25/11), ukoliko su u povlastici upisani alati: plivarica srdelara i/ili plivarica oližnica;

ii) sukladno članku 15. stavku 5. Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine« br. 148/10 i 25/11), ukoliko su u povlasticu upisani alati potegača srdelara i/ili potegača oližnica;

iii) sukladno članku 23. stavku 2. Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine« br. 148/10 i 25/11), ukoliko su u povlasticu upisane jednostruke mreže stajačice;

iv) sukladno članku 33. stavku 2. Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine« br. 148/10 i 25/11) ukoliko su u povlasticu upisane osti;

v) sukladno članku 35. stavku 5. Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine« br. 148/10 i 25/11) ukoliko je u povlasticu upisan povraz s kukom;

vi) sukladno članku 37. stavku 1. Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine« br. 148/10 i 25/11) ukoliko je u povlasticu upisana trapula za lov velikog morskog crva.

c) Konopi i konci;

d) Oprema za navigaciju uključujući i odgovarajući softver;

e) Oprema za traženje ribe uključujući i odgovarajući softver;

f) Vinč i puretić blok kao cjelina ili u njihovim sastavnim dijelovima;

g) Hidroagregat za pokretanje vinča ili puretić bloka;

h) Termoizolirani kontejneri za čuvanje ribe;

i) Uređaj za pravljenje granuliranog ili ljuskastog leda ili leda u blokovima i/ili uređaj za hlađenje morske ili slatke vode za potrebe poleđivanja ribe nakon ulova, kao cjelina ili njihovi sastavni dijelovi, pod uvjetom da se ovi uređaji nalaze na plovilu za gospodarski ribolov na moru te da služe za poleđivanje svježe ulovljene ribe.

(6) Ribolovnim alatima se smatraju alati sukladno Pravilniku o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine« br. 148/10 i 25/11) kao i njihovi pojedinačni dijelovi.

(7) Pogonskim strojem smatra se novi pogonski stroj i/ili novi elementi propulzije i/ili novi spremnik za gorivo. Elementi propulzije su: brodska kopča (reduktor) uključujući aktuatore, osovinski vod, osovina i propeler.

(8) Plovilom se smatra se novo ribarsko plovilo i/ili novo pomoćno plovilo.

(9) Najviši iznos potpore po povlastici je:

a. U slučaju kupnje nove opreme i/ili novih ribolovnih alata, 60% vrijednosti ulaganja, a najviše do 60.000,00 kuna;

b. U slučaju kupnje novih plovila i/ili novih pomoćnih plovila i/ili novih pogonskih strojeva, 75% vrijednosti ulaganja, a najviše do 100.000,00 kuna.

Korisnik potpore

Članak 5.

(1) Uvjeti kojima podnositelj mora udovoljiti da bi postao korisnikom:

a. mora biti vlasnik/ovlaštenik povlastice;

b. u trenutku prijave mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske;

c. mora biti u sustavu PDV-a;

d. plovilo za koje se traži potpora mora biti upisano u Registar ribolovne flote koji se vodi pri Ministarstvu na temelju članka 56. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 56/10 i 127/10);

e. plovilo za koje je izdana povlastica i za koje se traži potpora mora imati ostvarena 36 ribolovna dana u 2010. godini;

f. ne smije biti vlasnički povezan s dobavljačem roba i/ili usluga osim u slučaju kad član ribarske zadruge nabavlja robu i/ili usluge od ribarske zadruge.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1.e. ovog članka, u slučaju da je podnositelj postao vlasnik/ovlaštenik povlastice za plovilo za koje traži potporu tijekom 2010. ili 2011. godine, plovilo vezano na tu povlasticu mora imati ostvarena prosječno 3 ribolovna dana mjesečno od razdoblja kada je podnositelj postao vlasnik/ovlaštenik povlastice do dana objave Natječaja.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1.d. ovog članka, ukoliko je podnositelj kupio novo plovilo u smislu članka 4. stavka 8. ovoga Pravilnika koje još nije u funkciji, u prijavi na Natječaj iz članka 8. ovoga Pravilnika može upisati CFR starog plovila koje mora udovoljavati uvjetima iz stavaka 1.e. ili 2. ovog članka. U tom slučaju se ribolovni dani starog plovila mogu koristiti samo u jednoj prijavi.

(4) Iznimno od odredbi stavaka 1.e., 2., i 3. ovog članka podnositelj po povlastici može imati i manje ribolovnih dana godišnje u slučaju havarije plovila ili više sile što mora potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom, pod uvjetom da se navedeni događaj dogodio u 2010. ili 2011. godini. Ukoliko je dokumentacijom potkrijepljeno najmanje 3 uzastopna dana nemogućnosti obavljanja ribolova uslijed naprijed navedenih događaja tijekom jednog mjeseca, isti će biti priznati kao minimalni mjesečni prosjek ostvarenih ribolovnih dana.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Članak 6.

(1) Prihvatljivim troškovima smatra se nabava nove opreme, novih ribolovnih alata, novih plovila i novih pogonskih strojeva pod uvjetom da sve naprijed navedeno služi za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (uključujući troškove transporta, ugradnje i montaže za navedene prihvatljive troškove) sukladno članku 4. stavcima 2.8. ovoga Pravilnika, ukoliko su isti ostvareni u 2011. godini.

(2) Neprihvatljivi troškovi projekta, za koje se ne može ostvariti potpora su:

– porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost,

– carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade,

– novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,

– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade,

– troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u eurima, kao i drugi isključivo financijski izdaci,

– plaćanja u naravi,

– troškovi vlastitog rada,

– troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca, režijski troškovi i troškovi osiguranja,

– operativni troškovi,

– svi troškovi održavanja, amortizacije i najma,

– rabljeni pogonski strojevi, rabljeni spremnici za gorivo, rabljeni elementi propulzije, rabljeni ribolovni alati, rabljena oprema, rabljena plovila i rabljena pomoćna plovila kao rabljeni sastavni dijelovi svega naprijed navedenog,

– troškovi remonta/modernizacije/rekonstrukcije/sanacije/nadogradnje plovila osim troškova koji su navedeni u članku 4. ovoga Pravilnika,

– troškovi brodske opreme koja nije navedena u članku 4. ovoga Pravilnika,

– troškovi nabave pojedinačnih sastavnih dijelova pogonskog stroja ukoliko se ne nabavljaju svi dijelovi koji čine cjelinu, tj. pogonski stroj.

II. PROVEDBA NATJEČAJA

Opće odredbe

Članak 7.

(1) Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava namijenjenih za dodjelu potpore donosi ministar.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuju se ukupno raspoloživa sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu Natječaja.

(3) Natječaj na prijedlog Ministarstva raspisuje Agencija za plaćanja, u roku od 10 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Prijava na Natječaj

Članak 8.

(1) Prijava se podnosi na temelju Natječaja.

(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na službenim internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Natječajem se određuje sljedeće:

1. predmet Natječaja i namjena potpore,

2. korisnici i uvjeti kojima podnositelji moraju udovoljiti da bi postali korisnicima,

3. udio i maksimalni iznos potpore,

4. prihvatljivi troškovi i neprihvatljivi troškovi,

5. kriteriji rangiranja

6. dokumentacija koja čini prijavu i zahtjev za isplatu,

7. rokovi i način podnošenja prijave.

(4) Prijave se podnose na obrascu Dodatak I. koji je prilog ovoga Pravilnika, zajedno s dokumentacijom traženom u Natječaju, isključivo u tiskanom obliku, preporučenom poštom s povratnicom na adresu objavljenu u Natječaju.

Obrada prijava

Članak 9.

(1) Prijave pristigle po objavljenom Natječaju, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(2) Prilikom obrade prijava utvrđuje se pravovremenost, potpunost i udovoljavanje prijave uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem.

(3) Za nepotpune, ali pravodobno podnesene prijave izdaje se Zahtjev za dopunu kojim se od podnositelja traži dostavljanje dodatne dokumentacije, obrazloženje ili ispravak podataka potrebnih za dovršenje obrade prijave. Podnositelj je dužan dostaviti dopunu preporučenom poštom s povratnicom u roku od 7 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(4) Potpune i pravovremeno dopunjene prijave ulaze u daljnju obradu.

Rangiranje prijava

Članak 10.

(1) Nakon administrativne kontrole svake pristigle prijave utvrdit će se rang-lista prijava, u padajućem nizu, sukladno kriterijima rangiranja.

(2) Rang-lista iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se bodovanjem prijava a sukladno sljedećim kriterijima:

1. Broj ribolovnih dana;

2. Prebivalište/sjedište podnositelja prijave na otocima I. skupine otoka sukladno Zakonu o otocima (»Narodne novine« br. 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06);

3. Članstvo u ribarskoj zadruzi sukladno Pravilniku o ribarskim zadrugama (»Narodne novine« br. 48/10);

4. Nabava nove opreme, novih ribolovnih alata, novih plovila, novih pogonskih strojeva hrvatskog porijekla;

5. Veći iznos vlastitih uloženih sredstava za ulaganje za koje se traži potpora.

(3) Bodovi za rangiranje su:

Broj ribolovnih dana po plovilu za koje traži potpora

37 – 60

10

61 – 80

11

81 – 100

12

101 – 120

13

121 – 140

14

>141

15

Prebivalište/sjedište podnositelja prijave na otocima 1. skupine otoka

10

Članstvo u ribarskoj zadruzi

10

Nabava nove opreme, novih ribolovnih alata, novih plovila, novih pogonskih strojeva hrvatskog porijekla

10

Veći iznos vlastitih uloženih sredstava za ulaganje za koje se traži potpora

Za iznos vlastitih sredstava u ukupnom ulaganju od 40.001, kuna do 70,000 kuna

4

Za iznos vlastitih sredstava u ukupnom ulaganju 70.000,01 do 100.000,00 kuna

5

Za iznos vlastitih sredstava u ukupnom ulaganju od 100.00,01 do 200.000,00 kuna

6

Za iznos vlastitih sredstava u ukupnom ulaganju od ≥ 200.000,01 kuna

7

(4) U slučaju da dvije ili više prijava imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih prijava na temelju ranijeg datuma i vremena (sat, minuta, sekunda) podnošenja potpune prijave.

(5) Datumom i vremenom podnošenja potpune prijave smatra se dan i vrijeme (sat, minuta, sekunda) dostave sve zahtijevane dokumentacije sukladno članku 8. stavku 4. i članku 9. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(6) Ukoliko dvije ili više prijava imaju isti broj bodova i jednaki datum i vrijeme podnošenja potpune prijave, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

(7) U slučaju kad se tijekom procesa administrativne obrade prijava utvrdi da ima dovoljno sredstava za sve prijave koje udovoljavaju uvjetima ovog Pravilnika i Natječaja, proces rangiranja se u daljnjoj fazi obrade prijava neće primjenjivati.

Odluka o sufinanciranju mjera strukturne politike

Članak 11.

(1) Podnositelj čija prijava udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem, o tome će biti obaviješten Odlukom o sufinanciranju mjera strukturne politike.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži;

1. podatke o korisniku;

2. maksimalni iznos ili udio odobrene potpore;

3. namjenu dodijeljene potpore;

4. način isplate potpore;

5. obvezu čuvanja dokumentacije koja se odnosi na ulaganje sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore;

6. obvezu, način i rokove postupanja s predmetom potpore;

7. način i postupak izvještavanja;

8. obvezu korisnika da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na ulaganje, te obvezu davanja na uvid cjelokupne dokumentacije vezane uz ulaganje;

9. zabranu prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa sufinanciranja sukladno članku 4. stavku 9. ovoga Pravilnika;

10. postupanje u slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti tijekom izvršenja ulaganja.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka izdat će se u roku od 60 radnih dana od dana završetka Natječaja te će se ista poslati korisniku preporučenom poštom s povratnicom.

Izmjene Odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike

Članak 12.

(1) U slučaju potrebe za izmjenom Odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike uslijed nepredviđenih okolnosti tijekom izvršenja ulaganja u periodu od izdavanja Odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike do podnošenja Zahtjeva za isplatu, korisnik je obvezan odobrenje promjena zatražiti Zahtjevom za odobrenje promjena.

(2) Zahtjevu za odobrenje promjena iz stavka 1. ovoga članka korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje i obrazlaže potreba za traženom promjenom.

(3) Zahtjev za odobrenje promjena zajedno sa svom popratnom dokumentacijom korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja ne kasnije od 10 dana prije isteka roka za dostavu Zahtjeva za isplatu.

(4) Mogući razlozi za odobrenje promjena su:

a. promjena podataka koji se odnose na korisnika,

b. nemogućnost dobavljača da pruži uslugu,

c. potreba usklađivanja sa zakonodavstvom,

d. odustajanje od dijela ulaganja.

(5) Ne može se odobriti promjena koja se odnosi na povećanje iznosa potpore u odnosu na iznos naveden u Odluci o sufinanciranju mjera strukturne politike kao niti promjena kojom se traži izmjena vrste prihvatljivih troškova sukladno Odluci o sufinanciranju mjera strukturne politike.

(6) Ukoliko su promjene sadržane u Zahtjevu za odobrenjem promjena opravdane, izdaje se Odobrenje promjena koje će se potvrditi donošenjem nove Odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike.

(7) Odobrenje promjena iz stavka 6. ovoga članka izdat će se u roku od 5 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za odobrenje promjena te se šalje korisniku preporučenom poštom s povratnicom.

(8) Po zaprimanju Odobrenja promjena, korisnik može započeti s provedbom promjena.

(9) Ukoliko promjene sadržane u Zahtjevu za odobrenjem promjena nisu opravdane, izdaje se Odbijanje Zahtjeva za odobrenjem promjena.

(10) Ako se administrativnom kontrolom utvrdi kako je korisnik izvršio promjene ne poštujući proceduru definiranu ovim člankom, izvršene promjene smatrat će se neprihvatljivim troškom te će se iznos potpore koji se odnosi na izvršenu promjenu oduzeti od iznosa potpore odobrenog Odlukom o sufinanciranju mjera strukturne politike.

Odluka o odbijanju prijave

Članak 13.

(1) Podnositelj čija prijava ne udovoljava uvjetima propisanim Zakonom, ovim Pravilnikom i Natječajem o tome će biti obaviješten pisanim putem, Odlukom o odbijanju prijave.

(2) Neudovoljavanje uvjetima u smislu stavka 1. ovog članka smatrat će se:

a. neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih Zakonom, ovim Pravilnikom i Natječajem,

b. namjerno davanje krivih podataka u prijavi od strane podnositelja,

c. nepravovremeno podnesene prijave i nepravodobno i nepotpuno dopunjene prijave.

(3) Odluka o odbijanju prijave izdat će se i onim podnositeljima za koje, sukladno rang-listi iz članka 10. ovog Pravilnika, nije bilo dovoljno raspoloživih sredstava određenih Odlukom iz članka 7. ovog Pravilnika.

(4) Odluka iz stavka 1. ovoga članka izdat će se u roku od 60 radnih dana od dana završetka Natječaja te će se ista poslati korisniku preporučenom poštom s povratnicom.

Zahtjev za isplatu

Članak 14.

(1) Potpora se korisniku dodjeljuje na temelju Zahtjeva za isplatu na obrascu Dodatak II. koji je prilog ovoga Pravilnika.

(2) Korisnik je nakon završetka ulaganja, a najkasnije do datuma naznačenog u Odluci o sufinanciranju mjera strukturne politike, dužan dostaviti Zahtjev za isplatu u dva primjerka.

(3) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno stavkama s odobrenih računa/predračuna/ponuda/ugovora iz Odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike te svu ostalu dokumentaciju propisanu Natječajem, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti.

(4) Korisniku se ne može isplatiti veći iznos potpore od onoga navedenog u Odluci o sufinanciranju mjera strukturne politike.

(5) U slučaju da korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu u roku navedenom u Odluci o sufinanciranju mjera strukturne politike, Agencija za plaćanja će smatrati da je korisnik odustao od dodjele sredstava te se izdaje Poništenje obveze.

Članak 15.

(1) U slučaju utvrđivanja određenih nedostataka prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu te usporedbe istog s prijavom, Agencija za plaćanja će korisniku izdati Zahtjev za dopunu putem faksa ili putem elektroničke pošte ili putem pošte.

(2) Nadopunu Zahtjeva za isplatu sukladno Zahtjevu za dopunu, korisnik je dužan Agenciji za plaćanja dostaviti najkasnije 7 dana od zaprimanja Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 16.

(1) Nakon administrativne obrade Zahtjeva za isplatu i Natječajem propisane dokumentacije, Agencija za plaćanja će korisniku izdati:

a. Odluku o isplati ili

b. Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu iz stavka 1. točke b. ovoga članka izdaje se zbog:

a. davanje krivih podataka u prijavi od strane podnositelja;

b. dostavljanja dopune Zahtjeva za isplatu nakon propisanog roka;

c. neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih Zakonom, Pravilnikom, Natječajem i/ili Odlukom o sufinanciranju mjera strukturne politike;

d. neprihvatljivosti ulaganja i/ili troškova;

e. onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu;

f. korištenja predmeta sufinanciranja na način koji nije u skladu s njegovom namjenom;

g. naknadno utvrđene administrativne greške.

Isplata i povrat potpore

Članak 17.

(1) Potpora se isplaćuje na račun korisnika na temelju Odluke o isplati.

(2) Iznos potpore koji se isplaćuje na temelju Odluke o isplati iz stavka 1. ovog članka ne može biti veći od ukupnog iznosa potpore navedenog u Odluci o sufinanciranju mjera strukturne politike iz članka 11. ovoga Pravilnika.

(3) Agencija za plaćanja će Odlukom o povratu isplaćene potpore (u daljnjem tekstu: Odluka o povratu) od korisnika zahtijevati povrat u slučaju administrativne pogreške.

(4) Na temelju Odluke o povratu korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava na način i u roku određenom u Odluci o povratu.

(5) Ukoliko korisnik nije postupio sukladno Odluci o povratu, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima

Članak 18.

(1) Odluke izdane sukladno ovome Pravilniku nisu upravni akti.

(2) Na donesene Odluke sukladno ovome Pravilniku podnositelj ili korisnik može uložiti prigovor Povjerenstvu za odlučivanje o prigovorima u okviru mjera strukturne politike (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u roku od sedam (7) dana od dana primitka Odluke.

(3) Odluke po prigovorima su konačne.

(4) Prigovor iz stavka 2. ovoga članka podnosi se u dva primjerka Povjerenstvu putem Agencije za plaćanja.

(5) Agencija za plaćanja će, u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja Odluke o prihvaćanju prigovora, ponovo obraditi prijavu i podnositelju izdati novu Odluku.

III. KONTROLA I NADZOR

Administrativna kontrola

Članak 19.

(1) Administrativnu kontrolu prijave i zahtjeva za isplatu zajedno sa svom dokumentacijom propisanom ovim Pravilnikom i Natječajem te izradu rang-liste iz članka 10. ovog Pravilnika provodi Agencija za plaćanja.

(2) Agencija za plaćanja vodi evidenciju svih zaprimljenih i odobrenih prijava kao i svih zaprimljenih i odobrenih Zahtjeva za isplatu.

Kontrola na terenu

Članak 20.

(1) Kontrolu na terenu provodi Agencija za plaćanja.

(2) Kontrola na terenu provodi se prije izdavanja Odluke o isplati (u daljnjem tekstu: ex ante kontrola) i u periodu od 5 godina nakon datuma isplate potpore (u daljnjem tekstu: ex post kontrola).

(3) Ex ante kontrola provodi se na uzorku od najmanje 10% odobrenih Zahtjeva za isplatu.

(4) Ex post kontrola provodi se na uzorku od najmanje 10% Odluka o isplati iz članka 16. ovoga Pravilnika.

(5) O izvršenoj kontroli na terenu sastavlja se izvješće.

(6) Kada se prilikom ex ante kontrole na terenu utvrdi nepravilnost sukladno članku 16. stavku 2. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja korisniku upućuje Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(7) Kada se prilikom ex post kontrole na terenu utvrdi kršenje odredbi Zakona, ovoga Pravilnika, Natječaja, Odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike ili Odluke o isplati, Agencija za plaćanja o tome će izvijestiti nadležnu inspekciju koja će postupiti sukladno ovlastima koje proizlaze iz Zakona.

Objava korisnika potpore

Članak 21.

Imena korisnika kojima je isplaćena potpora sukladno Odluci o isplati bit će objavljena na službenim internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/89

Urbroj: 525/11-1

Zagreb, 26. travnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.

REPUBLIKA HRVATSKA

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Ulica grada Vukovara 269 D, Zagreb

OBRAZAC ZA PRIJAVU SUFINANCIRANJA MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE OPREME, RIBOLOVNIH ALATA, PLOVILA I POGONSKIH STROJEVA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU U 2011. GODINI

1. Osnovni podaci o podnositelju prijave

1.

Naziv podnositelja prijave:

2.

OIB podnositelja prijave:

3.

MBO/MB*:

4.

Sjedište (ulica, broj, broj pošte, mjesto):

5.

Telefon:

Mobitel:

Telefaks:

E-mail:

6.

Serijski broj povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru:

7.

CFR plovila:

8.

Županija (sjedište podnositelja):

9.

Ime i prezime odgovorne osobe:

10.

OIB odgovorne osobe:

11.

Broj žiro-računa**:

12.

Naziv banke kod koje je otvoren žiro-račun:

* Navesti matični broj obrta ili matični broj poduzeća

** Navesti broj žiro-računa i naziv banke na koji će sredstva biti uplaćena

2. Financijski podaci

Plaćeni iznos

(bez PDV-a) (u HRK)

Iznos PDV-a (u HRK)

Ukupan iznos (u HRK)

1.

Ukupan iznos ulaganja

2.

Iznos potpore za kupnju opreme i/ili alata 60 % od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja, ali ne veći od 60.000,00 HRK

3.

Iznos potpore za kupnju plovila i/ili pomoćnog i/ili pogonskog stroja plovila 75 % od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja, ali ne veći od 100.000,00 HRK

4.

Iznos vlastitih sredstava (iznos iz retka 1. – iznosa iz retka 2. ili 3.)

3. Financijska dokumentacija:

Opis planiranog troška*

Broj računa/predračuna /ponude/ugovora

Plaćeni iznos

(bez PDV-a) (u HRK)

Iznos PDV-a (u HRK)

Ukupan iznos
(u HRK)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

UKUPNO** (u HRK)

*Pojasniti namjenu stavki s priloženih računa/predračuna/ponuda/ugovora

**Ukupan iznos planiranih troškova navedenih u tablici pod rednim brojem

3. (ukupno) mora biti identičan navedenom iznosu u tablici 2. retku 1.

U ______________, _____________ 2011. godine

Ispunio/la: __________________________________________
                    (ime i prezime – upisati velikim štampanim slovima)

i odgovara za točnost navedenih podataka.

                                                  _________________________
                                                  Potpis odgovorne osobe i pečat*

*Potpisom i pečatom ujedno izjavljujem da sam upoznat sa sadržajem Pravilnika o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2011. godini i Natječaja o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2011. godini te dajem suglasnost na propisane uvjete.

NAPUTAK

1. Obrazac koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr) potrebno je ispuniti i vlastoručno ga potpisati.

2. Obrazac prijave ne smije se ni na koji način mijenjati, osim u tablici pod rednim brojem 3. gdje je moguće dodavati nove redove.

3. Tablicu pod rednim brojem 3. potrebno je popuniti točno i precizno jer će se kontrola prijave i odobravanje troškova ulaganja obavljati sukladno podacima iz ove tablice.

Obavezno se pridržavati naputka!

DODATAK II.                    

REPUBLIKA HRVATSKA

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Ulica grada Vukovara 269 D, Zagreb

ZAHTJEV ZA ISPLATU

1. Podaci o korisniku

1.

Ime i prezime /naziv korisnika

2.

OIB korisnika

3.

Ime i prezime odgovorne osobe

4.

OIB odgovorne osobe

5.

Adresa korisnika

6.

Klasa i urudžbeni broj (iz Odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike)

2. Podaci o ulaganju

7.

Područje sufinanciranja

8.

Ukupan iznos prihvatljivog troška (u HRK)

9.

Iznos potpore (Odluka o sufinanciranju mjera strukturne politike) (u HRK)

3. Podaci o računu na koji će Agencija za plaćanja uplatiti sredstva

10.

Naziv banke (iz Odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike)

11.

Broj računa korisnika (iz Odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike)

-

12.

Datum zaprimanja (popunjava Agencija za plaćanja)

4. Izjava o izdacima:

Redni broj

Vrsta troška

Dobavljač1

Broj računa/

predračuna/

ponude/

ugovora

(iz Odluke o sufinanciranju)

Broj računa2

Datum plaćanja

Plaćanja iz kredita

(broj i datum ugovora o kreditu;

u protivnom N/P)

Plaćeni iznos

(bez PDV-a) (u HRK)

Iznos PDV-a (u HRK)

Ukupan iznos (u HRK) (H+I)

Datum i broj naloga za uplatu i izvoda iz banke3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

UKUPAN IZNOS PLAĆENIH RAČUNA U HRK:

1 Ime dobavljača

2 Uz broj računa potrebno je navesti i sve brojeve predračuna ukoliko su plaćanja izvršena putem istih

3 Datum i broj naloga za plaćanje i/ili broj SWIFTA ili dnevnog informativnog izvatka

U ______________, _____________ 2011. godine

Ispunio/la: ____________________________________________ i odgovara za točnost navedenih podataka.
                 (ime i prezime – upisati velikim štampanim slovima)

                                                                       ______________________________
                                                                            Potpis odgovorne osobe i pečat*

* Potpisom i pečatom ujedno izjavljujem da sam upoznat sa sadržajem Pravilnika o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2011. godini i Natječaja o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2011. godini te dajem suglasnost na propisane uvjete.

NAPUTAK

1. Obrazac koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr) potrebno je ispuniti i vlastoručno ga potpisati.

2. Obrazac prijave ne smije se ni na koji način mijenjati, osim u tablici pod rednim brojem 4. gdje je moguće dodavati nove redove.

3. Tablicu pod rednim brojem 4. potrebno je popuniti točno i precizno jer će se kontrola zahtjeva za isplatu i odobravanje troškova ulaganja obavljati sukladno podacima iz ove tablice.

Obavezno se pridržavati naputka!