Odluka o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

NN 50/2011 (3.5.2011.), Odluka o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1116

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010) i članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, broj 73/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. travnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O ISPRAVAMA I SLUŽBENIM OBRASCIMA ČIJI SU SADRŽAJ, OBLIK, NAČIN ZAŠTITE I OBVEZNA PRIMJENA PROPISANI ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA

I.

Ova se Odluka donosi radi zadovoljavanja javnih potreba Republike Hrvatske, vezano za izradu zaštićenih isprava i službenih obrazaca (u daljnjem tekstu: isprave) i vezano za izdavanje, tiskanje i prodaju zaštićenih službenih obrazaca te ostalih službenih obrazaca (u daljnjem tekstu: službeni obrasci), čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima, drugim propisima i aktima, a koji se objavljuju u »Narodnim novinama« – službenom glasilu Republike Hrvatske.

II.

Javnim potrebama Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke razumijevaju se osobito:

– pravna sigurnost korisnika isprava i službenih obrazaca vezano za njihovu zakonitost i propisanu primjenu,

– transparentnost, što uključuje brz, jednostavan i pregledan uvid u važeće isprave i službene obrasce,

– čvršća jamstva zaštite javnih potreba kroz dosljedan izgled i propisanu formu isprava i službenih obrazaca, istovjetno objavljenom izvorniku,

– osiguranje dostupnosti isprava i službenih obrazaca pod jednakim tržišnim uvjetima uz propisane mehanizme nadzora prodajne cijene na cijelom teritoriju Republike Hrvatske,

– postizanje ušteda u postupku nabave isprava i službenih obrazaca za središnja i druga tijela državne uprave te druga nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, koji sukladno posebnim propisima izdaju isprave i primjenjuju službene obrasce prilikom obavljanja poslova iz propisanog djelokruga.

III.

Ministarstvo nadležno za područje gospodarstva, rada i poduzetništva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izrađuje i predlaže Vladi Republike Hrvatske Popis isprava i službenih obrazaca.

Popis isprava i službenih obrazaca, prema nadležnosti tijela, sastoji se od dva dijela:

1. Popisa zaštićenih isprava i obrazaca

2. Popisa zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca.

Popis isprava i službenih obrazaca osobito sadrži:

– naziv tijela, odnosno pravne osobe s javnim ovlastima u čijoj je nadležnosti upravno područje u kojem se isprave, odnosno službeni obrasci primjenjuju;

– naziv isprave, odnosno naziv službenog obrasca, pojedinačno;

– pravni izvor kojim je isprava, odnosno službeni obrazac propisan (naziv zakona, drugog propisa i akta).

Popis isprava i službenih obrazaca nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

IV.

Ovlašćuje se Ministarstvo da utvrdi svaku izmjenu i/ili dopunu Popisa isprava i službenih obrazaca te da ju objavi na svojim internetskim stranicama.

Ministarstvo je dužno jednom godišnje, a najkasnije do 31. siječnja svake tekuće godine, podnijeti izvješće Vladi Republike Hrvatske o tekućem usklađivanju Popisa isprava i službenih obrazaca s novonastalim stanjem tijekom izvještajnog razdoblja i predložiti cjeloviti usklađeni Popis radi objave u »Narodnim novinama«.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske odredit će se način ažuriranja Popisa isprava i službenih obrazaca, te s tim u svezi i obveze Ministarstva i drugih tijela koji su nositelji izrade zakona, drugih propisa i akata.

V.

Radi učinkovitog zadovoljavanja javnih potreba iz točaka I. i II. ove Odluke ovlašćuje se pravna osoba u državnom vlasništvu: Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 31, da u okviru svoje registrirane djelatnosti obavlja usluge izrade isprava i službenih obrazaca sukladno Popisu zaštićenih isprava i obrazaca koji je sastavni dio Popisa isprava i službenih obrazaca.

Radi učinkovitog zadovoljavanja javnih potreba iz točaka I. i II. ove Odluke ovlašćuje se pravna osoba u državnom vlasništvu: Narodne novine d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Savski gaj, XIII. put 6, da u okviru svoje registrirane djelatnosti obavlja usluge izdavanja, tiskanja i prodaje službenih obrazaca sukladno Popisu zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca koji je sastavni dio Popisa isprava i službenih obrazaca.

Pod pojmom »izdavanje«, u smislu stavka 2. ove točke razumijeva se izdavanje službenih obrazaca u tiskanom i elektroničkom mediju.

VI.

Ovlaštenici iz točke V. ove Odluke dužni su usluge prema ovlaštenju iz ove Odluke obavljati sukladno propisanom sadržaju svake pojedine isprave i svakog pojedinog službenog obrasca, poštujući vjerodostojnost sadržaja i oznaka, propisani način zaštite isprava i službenih obrazaca, te propisani postupak sa zaštićenim podacima.

VII.

Cijene usluga iz točke V. ove Odluke podliježu izravnim mjerama kontrole cijena Vlade Republike Hrvatske sukladno posebnim propisima, osim u slučaju kada je za pojedinu ispravu i/ili službeni obrazac posebnim propisom propisano drukčije.

Na cijene isprava i službenih obrazaca suglasnost daje Ministarstvo posebnim aktom.

VIII.

Obavljanje usluga iz točke V. ove Odluke podliježe upravnom i inspekcijskom nadzoru prema posebnim propisima.

IX.

Ovlaštenici iz točke V. ove Odluke dužni su svoje akte uskladiti s odredbama ove Odluke, ukoliko je to potrebno prema posebnim propisima.

X.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba u državnom vlasništvu ovlaštenih za obavljanje poslova izrade zaštićenih isprava i tiskanica, klase: 612-10/08-01/01, urbroja: 5030105-08-2, od 17. srpnja 2008. godine.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-10/11-01/01
Urbroj: 5030116-11-1
Zagreb, 28. travnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA

POPIS ZAŠTIĆENIH ISPRAVA I OBRAZACA


MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

DOZVOLA ZA JEDNOKRATNI PRIJELAZ DRŽAVNE GRANICE – BOSNA I HERCEGOVINA

Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu i suradnji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 3/2005.)

POGRANIČNA PROPUSNICA – BOSNA I HERCEGOVINA

DOZVOLA ZA JEDNOKRATNI PRIJELAZ DRŽAVNE GRANICE – REPUBLIKA SLOVENIJA

Sporazum Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 15/1997.)

POGRANIČNA PROPUSNICA – REPUBLIKA SLOVENIJA

POLJOPRIVREDNI ULOŽAK – REPUBLIKA SLOVENIJA – OBRAZAC 9

POGRANIČNA PROPUSNICA – SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA

Odluka o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije o međunarodnom cestovnom prijevozu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 18/1997.)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POKUSNIH PLOČICA

Izgled obrasca nije propisan

R 105 POTVRDA O PRIVREMENOM ODUZIMANJU PREDMETA

Prekršajni zakon (»Narodne novine« broj 107/2007.)

R 106 IZJAVA O ODRICANJU PRAVA NA BRANITELJA

R 110 IZVJEŠĆE O OSIGURANJU MJESTA DOGAĐAJA

R 111 POZIV GRAĐANINU

R 112 ZAPISNIK O PRETRAZI STANA I DRUGIH PROSTORA

R 113 ZAPISNIK O PRETRAZI OSOBE (BEZ NALOGA SUDA)

R 114 ZAPISNIK O PRETRAZI OSOBE

R 118 BLOK – POTVRDA O NAPLAĆENOJ KAZNI

R 119 OBAVIJEST/IZVJEŠĆE O POČINJENOM PREKRŠAJU

R 120 NALOG ZA PLAĆANJE NOVČANE KAZNE

R 121 NALOG ZA PLAĆANJE TROŠKOVA / KAZNE

R 122 POTVRDA O PLAĆENOM IZNOSU KAZNE

R 125 NAREDBA O PREMJEŠTANJU VOZILA

R 126 PREKRŠAJNI NALOG/OBAVEZNI PREKRŠAJNI NALOG

R 127 NAREDBA O ODREĐIVANJU MJERE OPREZA

R 128 ZAPIS O ISPITIVANJU PRISUTNOSTI OPIJATA

R 129 UPOZORENJE

PODACI ZA UPIS U PUTOVNICU MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA – OBRAZAC 7

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, broj 77/1999., 133/2002., 48/2005., 74/2009.)

PODACI ZA UPIS U PUTOVNICU MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA/MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA – OBRAZAC 7

PUTOVNICA REPUBLIKE HRVATSKE (REDOVNA, ŽURNA)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTOVNICE – OBRAZAC 3

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA PUTNE ISPRAVE – OBRAZAC 4

ISKAZNICA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA ZA PIROTEHNIČKOG NADGLEDNIKA

Zakon o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine«, broj 153/2005., 63/2007. i 152/2008.)

ISKAZNICA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA ZA PIROTEHNIČKOG NADZORNIKA

ISKAZNICA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA ZA VODITELJA RADILIŠTA

Zakon o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine«, broj 153/2005., 63/2007. i 152/2008.)

ISKAZNICA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA ZA POMOĆNOG DJELATNIKA

Zakon o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine«, broj 153/2005., 63/2007. i 152/2008.)

ISKAZNICA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA ZA PIROTEHNIČARA

OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, broj 11/2002., 122/2002. i 31/2006.)

OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – ČESI

OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – MAĐARI

OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – RUSINI

OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – SLOVACI

OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – SRBI

OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – TALIJANI

OSOBNA ISKAZNICA ZA STRANCA

ZAHTJEV ZA TEHNIČKU IZRADU OSOBNE ISKAZNICE – OBRAZAC 3

ISKAZNICA OVLAŠTENE OSOBE ZA KONTROLU PROVEDBE PROPISANIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/1993., 33/2005.)

VATROGASNE NALJEPNICE – TIP 1, 2, 3 – ŽUTE, PLAVE

KARTON IZDANE OSOBNE ISKAZNICE ZA STRANCA – OBRAZAC 5A

Zakon o strancima (»Narodne novine«, broj 79/2007., 36/2009.)

PRIJAVA I ODJAVA BORAVIŠTA I PREBIVALIŠTA ZA STRANCE – OBRAZAC 8A

PUTNI LIST ZA STRANCA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA/MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

VIZA REPUBLIKE HRVATSKE

OBRAZAC ZA UNOŠENJE VIZE – OBRAZAC 3

ODOBRENJE BORAVKA

OTKAZ BORAVKA

ZABRANA ULASKA I BORAVKA U REPUBLIKU HRVATSKU

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VIZE – OBRAZAC1

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIVREMENI I STALNI BORAVAK – OBRAZAC1A

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSLOVNE DOZVOLE – OBRAZAC 3A

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE ZA STRANCA – OBRAZAC 4A

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA STRANCA – OBRAZAC 9A

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/PRODULJENJE PUTNE ISPRAVE STRANCU – OBRAZAC 1

ZAHTJEV ZA TEHNIČKU IZRADU OSOBNE ISKAZNICE ZA STRANCA – OBRAZAC 6A

ODOBRENJE ZA DRŽANJE ORUŽJA – OBRAZAC 6

Zakon o oružju (»Narodne novine«, broj 63/2007.)

BLOK ODOBRENJE ZA NABAVKU ORUŽJA – OBRAZAC 2

ORUŽNI LIST ZA DRŽANJE ORUŽJA – OBRAZAC 4

ORUŽNI LIST ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA – OBRAZAC 5

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA NABAVU ORUŽJA – OBRAZAC 1

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU ORUŽJA – OBRAZAC 3

Zakon o oružju (»Narodne novine«, broj 63/2007.)

REGISTAR PODNIJETIH ZAHTJEVA I IZDANIH ODOBRENJA ZA NABAVU ORUŽJA – OBRAZAC10

DOPUŠTENJE (LICENCIJA) – NADZORNIK TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA – OBRAZAC 1

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008.)

DOPUŠTENJE (LICENCIJA) – REFERENT ZA POSLOVE REGISTRACIJE VOZILA – OBRAZAC 2

DOPUŠTENJE (LICENCIJA) OVLAŠTENI ISPITIVAČ – OBRAZAC 1

DOZVOLA INSTRUKTORA VOŽNJE – OBRAZAC 3

DOZVOLA ZA IZVOĐENJE JAVNIH VATROMETA

DOZVOLA ZA MINIRANJE

IZJAVA O MJESTU ČUVANJA VOZILA – OBRAZAC 27

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008.)

IZVOZNA PROMETNA DOZVOLA

KARTON TEHNIČKE ISPRAVNOSTI LAKE PRIKOLICE

KARTON IZVRŠENIH PREVENTIVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA

KARTON VOZAČA – OBRAZAC 3

KNJIŽICA POTVRDA ZA PRENOSIVE PLOČICE

OVJERA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI I PRODULJENJE VALJANOSTI PROMETNE DOZVOLE – OBRAZAC 2

POTVRDA O IZDANIM POKUSNIM PLOČICAMA – OBRAZAC 24

POTVRDA O IZDAVANJU POKUSNIH PLOČICA (DO 3 DANA)

POKUSNE PLOČICE 15×15 cm (3 DANA)

POKUSNE PLOČICE 15×15 cm (3 DANA)

POKUSNE PLOČICE AUTO 49×9 cm (3 DANA)

POKUSNE PLOČICE AUTO 49×9 cm

PROMETNA DOZVOLA REPUBLIKE HRVATSKE

PROMETNA DOZVOLA ZA PRENOSIVE PLOČICE

REGISTRACIJSKI LIST MINISTARSTVA UNUTRARNJIH POSLOVA

VOZAČKA DOZVOLA REPUBLIKE HRVATSKE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE – OBRAZAC 2

ZAŠTITARSKA ISKAZNICA

Zakon o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 68/2003.)

ČUVARSKA ISKAZNICA

ISKAZNICA ZAŠTITARA – TEHNIČARA

POTVRDA O OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA VOZILA KOJA PREVOZE OPASNE TVARI

Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 97/1993., 34/1995., 151/2003. i 79/2007.)

OSOBNA ISKAZNICA TRAŽITELJA AZILA – OBRAZAC 2

Zakon o azilu (»Narodne novine«, broj 79/2007.)

OSOBNA ISKAZNICA ZA AZILANTA

ISKAZNICA STRANCA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM

KARTON IZDANE ISKAZNICE STRANCA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM – OBRAZAC 7A

ZAHTJEV ZA TEHNIČKU IZRADU OSOBNE ISKAZNICE ZA AZILANTA I STRANCA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM – OBRAZAC 6

KARTON IZDANE ISKAZNICE STRANCA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM – OBRAZAC 11

POMOĆNI KARTON ZA PRIJELAZ GRANICE

Uredba broj 562/2006. Europskog parlamenta i vijeća od 15. 3. 2006. kojom se utvrđuje kodeks zajednice o pravima kretanja osoba preko granice i prelaska granice, hrvatski državljani u Republiku Sloveniju, Republiku Mađarsku i Republiku Italiju mogu ući s osobnom iskaznicom

DETEKTIVSKA ISKAZNICA

Zakon o privatnim detektivima (»Narodne novine«, broj 24/2009.)


MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

SIGURNOSNE NALJEPNICE ZA GLASAČKE KUTIJE

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 116/1999., 53/2003., 44/2006., 19/2007., 145/2010.)

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA

Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, broj 11/2002., 122/2002. i 31/2006.)

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA – TIP A

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA – TIP B

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA – TIP C

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA – TIP D

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA – TIP E

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA – TIP F

Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, broj 11/2002., 122/2002. i 31/2006.)

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA – TIP G

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA – TIP H

POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA 2011.

DIPLOMATSKA ISKAZNICA (KARTA) MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA

KONZULARNA ISKAZNICA (KARTA) MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA

SLUŽBENA ISKAZNICA (KARTA) MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA

OBRAC 9 ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP A

OBRAZAC 9 ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP F

OBRAZAC 9 OBRAZAC ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP D

OBRAZAC 9 OBRAZAC ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE

MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA – E-PUTOVNICA – REDOVNA

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, broj 77/1999., 133/2002., 48/2005., 74/2009.)

MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA – E-PUTOVNICA – SLUŽBENE – REDOVNA

MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA – E -PUTOVNICA – DIPLOMATSKA REDOVNA

PUTNI LIST ZA STRANCA MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA/MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

ZAJEDNIČKA PUTOVNICA

OBRAZAC 3 PODACI ZA UPIS U DIPLOMATSKU PUTOVNICU

OBRAZAC 4 PODACI ZA UPIS U SLUŽBENU PUTOVNICU

OBRAZAC 1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE

OBRAZAC 7 PODACI ZA UPIS U PUTOVNICU MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA/MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

OBRAZAC 1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODNOSNO PRODULJENJE PUTNE ISPRAVE

OBRAZAC 10 REGISTAR NESTALIH PUTNIH ISPRAVA

OBRAZAC 3 REGISTAR NESTALIH PUTNIH ISPRAVA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, broj 77/1999., 133/2002., 48/2005., 74/2009.)

REGISTRATOR ODBOBRENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE – OBRAZAC 9

REGISTRATOR ZAHTJEVA ZA ODUZIMANJE/IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA – OBRAZAC 2

PODACI ZA UPIS U SLUŽBENU PUTOVNICU – OBRAZAC 7

PODACI ZA UPIS U DIPLOMATSKU PUTOVNICU – OBRAZAC 6

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DIPLOMATSKE I SLUŽBENE PUTOVNICE/VIZE – OBRAZAC 5

REGISTRATOR ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA – OBRZAC 1

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana(»Narodne novine«, broj 77/1999., 133/2002., 48/2005., 74/2009.)

VIZA – REPUBLIKE HRVATSKE (SCHENGEN)

Zakon o strancima (»Narodne novine«, broj 79/2007., 36/2009.)

VIZA – ODOBRENJE BORAVKA

VIZA – ZABRANA ULASKA I BORAVKA U REPUBLIKU HRVATSKU

VIZE MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA – OBRAZAC 3

OBRAZAC 1 – ZAHTJEV ZA VIZU

OBRAZAC 1 – VIZE MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

MINISTARSTVO FINANCIJA

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

SLUŽBENA ZNAČKA

Opći porezni zakon (»Narodne novine«, broj 147/2008.)

SLUŽBENA ZNAČKA – SLUŽBA ZA OVRHU

Ovršni zakon (»Narodne novine«, broj 139/2010.)

ISKAZNICE OVLAŠTENIH CARINSKIH ZASTUPNIKA

Zakon o carinskoj službi (»Narodne novine«, broj 83/2009.)

SLUŽBENA ISKAZNICA DJELATNIKA – DEVIZNI INSPEKTOR

Zakon o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, broj 93/2003., 140/2005., 132/2006., 150/2008., 92/2009., 133/2009.)

MJENICA

Zakon o mjenici (»Narodne novine«, broj 74/1994., 92/2010.)

ISKAZNICA SLUŽBENIKA DJELATNIKA POREZNE UPRAVE

Zakon o poreznoj upravi (»Narodne novine«, broj 67/2001., 94/2001., 177/2004.)

ALKOHOLNA MARKICA

Zakon o posebnom porezu na alkohol (»Narodne novine«, broj 136/2002.)

KAVA MARKICE

Zakon o posebnom porezu na kavu (»Narodne novine«, broj 87/2005.)

CIGARETNE MARKICE

Zakon o trošarinama (»Narodne novine«, broj 83/2009.)

BILJEZI

Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/1996., 77/1996., 131/1997., 68/1998., 66/1999., 145/1999., 30/2000., 116/2000., 163/2003., 17/2004., 110/2004., 141/2004., 150/2005., 153/2005., 129/2006.), Zakon o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, broj 74/1995., 57/1996., 137/2002., 26/2003.)


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

RIBOLOVNE DOZVOLE

Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 56/2010.), Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 106/2001., 7/2003., 174/2004., 10/2005., 49/2005.)


MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

INDEKS

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003., 198/2003., 105/2004., 174/2004., 46/2007., 45/2009.)


CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

NALJEPNICA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA (VANJSKA)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008.)

NALJEPNICA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA (UNUTARNJA)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008.)


NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

ISPITI DRŽAVNE MATURE

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010.)


DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

DKD OBRAZAC, ZAŠTITA 1 – 2 VRSTE

Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/2003., 194/2003., 111/2007.)

DKD OBRAZAC (2. i 3. LIST)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO – GODIŠNJI OVJERNI ŽIG BEZ HOLOGRAMA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO – KVARTALNA OVJERNA NALJEPNICA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO – NALJEPNICA DKD – MANJA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO – NALJEPNICA DKD – VEĆA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO – OZNAKA SAMO PRVO OVJERAVANJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO – ŽIG – PRVO OVJERAVANJE

GODIŠNJA OVJERNA NALJEPNICA 28×15 S HOLOGRAMOM (TIP I)

GODIŠNJA OVJERNA NALJEPNICA r=10 – KOMUNALNA MJERILA

GODIŠNJA OVJERNA OZNAKA ZA KOMUNALNA MJERILA 2010.

GODIŠNJI OVJERNA OZNAKA S HOLOGRAMOM

GODIŠNJI OVJERNI ŽIG S HOLOGRAMOM

GODIŠNJI OVJERNI ŽIG ZA KOMUNALNA MJERILA

INVENTURNE NALJEPNICE ZA DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

ISKAZNICA DRŽAVNOG MJERITELJSKOG INSPEKTORA

KVARTALNA OVJERNA NALJEPNICA

MJERILO JE NEISPRAVNO

MJERILO NIJE U UPORABI

MJERNI UREĐAJ ZA NADZOR PAKOVINA

NALJEPNICA – OVJERA TAKSIMETRA 65×95 (TIP VIII)

NALJEPNICA – OVLAŠTENI SERVIS 23×8 (TIP VII)

NALJEPNICA – TAKSIMETRI 25×15 mm (TIP XII)

NALJEPNICA – UREĐAJ ZA NADZOR PAKOVINA 60×30 -TIP 9

NALJEPNICA OVLAŠTENOG SERVISERA 23×8

NALJEPNICA – SERVISIRANO 25×15

OZNAKA – MJERILO NIJE U UPORABI 2010

OZNAKA PROTOČNIH MJERILA TEKUĆIH GORIVA

OZNAKA – UREĐAJ ZA NADZOR PRETPAKIRANJE 2010

OZNAKE ZA OZNAČAVANJE PROTOČNIH MJERILA

ZAŠTITNA OZNAKA ZA TAKSIMETAR 25×15 METAL 2010

ZAŠTITNA NALJEPNICA 25×8 S HOLOGRAMOM (TIP IV)

ZAŠTITNA NALJEPNICA 50×30 mm S HOLOGRAMOM (TIP V)

ZAŠTITNI ŽIG MALI

ZAŠTITNI ŽIG VELIKI

ZAŠTITNI ŽIG ZA TAKSIMETRE

Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/2003., 194/2003., 111/2007.)

ŽIG ZA OVJERAVANJE TAKSIMETRA


FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

SIGURNOSNE NALJEPNICE S DATAMATRIX BARKODOM

Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 107/2003.)


HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

ZDRAVSTVENA ISKAZNICA – ISPRAVA 2

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 150/2008.,94/2009., 153/2009., 71/2010.,139/2010.)


AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

CAA – ISKAZNICA ZRAKOPLOVNOG INSPEKTORA

Zakon o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/2009.)

CAA – SVJEDODŽBA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI – KATEGORIJA 1

CAA – SVJEDODŽBA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI – KATEGORIJA 2

CAA – VALIDACIJSKI LIST

CAA – DOZVOLA MEHANIČARA ODRŽAVANJA TIP 1, 2

CAA – DOZVOLA 9A-PART-66

CAA – DOZVOLA INŽENJERA TEHNIČKE PRIPREME

CAA – KONTROLOR ZRAČNOG PROMETA (STUDENT)

CAA – KONTROLOR ZRAČNOG PROMETA (STANDARDNA)

CAA – DOZVOLA LETAČKOG OSOBLJA


RAZNA MINISTARSTVA

Naziv zaštićenih isprava i obrazaca

Pravni izvor

SLUŽBENE ISKAZNICE DJELATNIKA I OVLAŠTENIH OSOBA (PVC, PAPIR)

 


POPIS ZAŠTIĆENIH SLUŽBENIH OBRAZACA I OSTALIH SLUŽBENIH OBRAZACA


MINISTARSTVO UPRAVE

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

EVIDENCIJE PEČATA I ŽIGOVA S GRBOM REPUBLIKE HRVATSKE

Pravilnik o primjeni Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 93/1995.)

POTVRDE

Pravilnik o obrascima isprava iz popisa birača (»Narodne novine«, broj 24/2007.)

UPISNIK O ZAHTJEVIMA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 137/2004.)

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

PRIJAVA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA (OBRAZAC DSI-1)

Pravilnik o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (»Narodne novine«, broj 103/2006.)

DOMOVNICE

Zakon o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, broj 53/1991., 70/1991., 28/1992.)

MATICE ROĐENIH, VJENČANIH, UMRLIH

Zakon o državnim maticama (»Narodne novine«, broj 96/1993.) Pravilnik o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica (»Narodne novine«, broj 202/2003., 138/2008.)

MATICE (ULOŽNI ARAK)

MATICE (NASLOVNI ARAK)

REGISTAR

ISKAZ NAKNADNOG UPISA I BILJEŠKI U MATIČNU KNJIGU

IZVADCI IZ MATICE ROĐENIH, VJENČANIH I UMRLIH

Pravilnik o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica (»Narodne novine«, broj 202/2003., 138/2008.)

RODNI, VJENČANI, SMRTNI LISTOVI

PRIJAVA O ROĐENJU

SMRTOVNICA

ZAPISNIK O PRIJAVI

OBAVIJEST

PRIJAVA ČINJENICE SMRTI

Pravilnik o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica (»Narodne novine«, broj 202/2003., 138/2008.)

OBAVIJESTI

ZAPISNIK

IZVADCI (BEČKA KONVENCIJA)

Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu (»Narodne novine«, broj 48/1994.)

EVIDENCIJA

POTVRDE

Obiteljski zakon (»Narodne novine«, broj 116/2003., 17/2004., 136/2004., 107/2007.)

ZAPISNIK O PRIZNAVANJU OČINSTVA


MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

KNJIGE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE ODGOJNE SKUPINE

Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (»Narodne novine«, broj 114/2002. i 83/2001.)

MATIČNA KNJIGA DJECE

IMENIK DJECE

LJETOPIS

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (»Narodne novine«, broj 114/2002. i 83/2001.)

DOSJE DJETETA S POSEBNIM POTREBAMA

KNJIGA ZAPISNIKA

ZDRAVSTVENI KARTON DJETETA U DJEČJEM VRTIĆU

EVIDENCIJA POBOLA I PROCIJEPLJENOSTI DJECE

MATIČNA KNJIGA UČENIKA (MATICA UČENIKA)

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava, te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (»Narodne novine« broj 32/2010.)

REGISTAR UČENIKA UPISANIH U MATIČNU KNJIGU

RAZREDNA KNJIGA »A«

IMENIK UČENIKA »A«

RAZREDNA KNJIGA »B«

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava, te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 32/2010.)

IMENIK UČENIKA »B«

RAZREDNA KNJIGA »K«

RAZREDNA KNJIGA »Z«

IMENIK UČENIKA »Z«

RAZREDNA KNJIGA »O«

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava, te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 32/2010.)

IMENIK UČENIKA »O«

SPOMENICA ŠKOLE

UČENIČKE KNJIŽICE

SVJEDODŽBE ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU

PREGLED IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

KNJIGA EVIDENCIJE ZAMJENA NENAZOČNIH UČITELJA

PREGLED RADA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

POHVALNICE

MATIČNA KNJIGA ZA GIMNAZIJE

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava, te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 32/2010.)

MATIČNA KNJIGA ZA STRUKOVNE I UMJETNIČKE ŠKOLE

MATIČNA KNJIGA ZA ZANIMANJA ZA VEZANE OBRTE

RAZREDNA KNJIGA ZA GIMNAZIJE I UMJETNIČKE ŠKOLE

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava, te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 32/2010.)

RAZREDNA KNJIGA ZA STRUKOVNE ŠKOLE

RAZREDNA KNJIGA ZA ZANIMANJA ZA VEZANE OBRTE

UGOVOR O NAUKOVANJU

Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009.)

UGOVOR O PRAKTIČNOJ NASTAVI

POHVALNICA

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava, te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 32/2010.)

PREGLED RADA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

PREGLED IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

KNJIGA EVIDENCIJE ZAMJENA NENAZOČNIH UČITELJA

OSOBNI DNEVNIK UČENIKA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI

OSOBNI DNEVNIK UČENIKA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU

PREGLED RADA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

MATIČNA KNJIGA U UČENIČKOM DOMU

DNEVNIK RADA ODGOJNE SKUPINE U UČENIČKOM DOMU

PREGLED RADA UČENIČKIH AKTIVNOSTI U DOMU

KNJIGA DEŽURSTAVA ODGOJITELJA I UČENIKA U DOMU

UČENIČKA KNJIŽICA ZA GLAZBENE ŠKOLE

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava, te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 32/2010.)

MATIČNA KNJIGA ZA GLAZBENE ŠKOLE

IMENIK UČENIKA ZA GLAZBENE ŠKOLE

DNEVNIK RADA ZA TEORIJSKE PREDMETE, SKUPNO MUZICIRANJE I KOMORNU NASTAVU

DNEVNIK RADA ZA POJEDINAČNU NASTAVU

MATIČNA KNJIGA POLAZNIKA U PROGRAMIMA OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Pravilnik o sadržaju, obliku, te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (»Narodne novine«, broj 129/2008.)

DNEVNIK RADA S IMENIKOM POLAZNIKA U PROGRAMIMA OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

SVJEDODŽBE – OBRAZOVANJE ODRASLIH

PRIJAVNICE


MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

ZAHTJEV ZA DAVANJE KONCESIJE ODOBRENJE/2

Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine«, broj 36/2004. i 63/2008.)

POJEDINAČNE DOZVOLE ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU

Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta (»Narodne novine«, broj 120/2005., 102/2007. i 130/2008.)

GODIŠNJE DOZVOLE ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU

Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta (»Narodne novine«, broj 120/2005., 102/2007. i 130/2008.)

JEDNOKRATNA DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI SLOBODNI (POVREMENI) PRIJEVOZ PUTNIKA

Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (»Narodne novine«, broj 118/2005.)

JEDNOKRATNA DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI SLOBODNI (POVREMENI) PRIJEVOZ PUTNIKA (VRIJEDI SAMO ZA ULAZAK PRAZNOG VOZILA I IZLAZ PUNOG AUTOBUSA)

JEDNOKRATNA DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI POVREMENI I NAIZMJENIČNI PRIJEVOZ PUTNIKA HRVATSKA – AUSTRIJA

DOZVOLA ZA LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSOM U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU

DOZVOLA ZA TRANZIT ZA LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSOM U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU

DOZVOLE ZA OBAVLJANJE MEĐUŽUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA AUTOBUSOM U CESTOVNOM PROMETU

Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (»Narodne novine«, broj 118/2005.)

DOZVOLE ZA MEĐUNARODNI NAIZMJENIČNI PRIJEVOZ PUTNIKA

UZORCI (SPECIMENI) TISKANIH DOZVOLA (100 KOMADA SVAKE VRSTE DOZVOLA)

LICENCIJA ZA MEĐUNARODNI JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ

Pravilnik o licencijama za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i kolodvorskih usluga (»Narodne novine«, broj 87/2005. i 13/2008.)

IZVOD LICENCIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI KOJA SE OVJERAVAJU ZA SVAKO POJEDINAČNO VOZILO

POTVRDA O PRIJAVI PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU

Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine«, broj 120/2005. i 102/2007.)

IZVOD POTVRDE O PRIJAVI PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE KOJA SE OVJERAVA ZA SVAKO POJEDINAČNO VOZILO

UVJERENJA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI U UNUTARNJEM/MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA/TERETA

Pravilnik o sadržaju uvjerenja i o načinu vođenja evidencije o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti (»Narodne novine«, broj 91/2008.)

UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA VODITELJA ČAMCA KAT A + PVC FOLIJA

Pravilnik o čamcima (»Narodne novine«, broj 80/2000., 38/2006. i 91/2006.)

UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA VODITELJA ČAMCA KAT B + PVC FOLIJA

Pravilnik o čamcima (»Narodne novine«, broj 80/2000., 38/2006. i 91/2006.)

DOZVOLA ZA PLOVIDBU ČAMCA + PVC FOLIJA

ISKAZNICA O UPISU U UPISNIK AGENATA UNUTARNJE PLOVIDBE + PVC FOLIJA

Pomorski zakonik (»Narodne novine«, broj 181/2004.)

POMORSKA VINJETA

Pravilnik o obliku, sadržaju i vremenu važenja vinjete (»Narodne novine«, broj 26/2010.)

PRAZNA SVJEDODŽBA

Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca... (»Narodne novine«, broj 3/2008.)

NALJEPNICA SVJEDODŽBE

POMORSKA KNJIŽICA

NALJEPNICA OSOBNI PODACI – POMORSKA KNJIŽICA

NALJEPNICA SVJEDODŽBE – POMORSKA KNJIŽICA

Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca... (»Narodne novine«, broj 3/2008.)

POTVRDNICA – TIP 1

POTVRDNICA – TIP 2 ISPS

POTVRDNICA – TIP 3 JAHTE

UVJERENJE UKV + PVC FOLIJA

UVJERENJE VODITELJA BRODICE KAT A + PVC FOLIJA

Pravilnik o brodicama i jahtama (»Narodne novine«, broj 57/2006., 80/2007., 3/2008. i 56/2010.)

UVJERENJE VODITELJA BRODICE KAT B + PVC FOLIJA

UVJERENJE VODITELJA BRODICE KAT C – PVC

Pravilnik o brodicama i jahtama (»Narodne novine«, broj 57/2006., 80/2007., 3/08 i 56/2010.)

ISKAZNICA POMORSKOG PELJARA

Pravilnik o pomorskim peljarima (»Narodne novine«, broj 17/2005.)

ISKAZNICA POMORSKOG AGENTA + PVC FOLIJA

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti pomorskog agenta, te pravilima i obvezama pomorskog agenta (»Narodne novine«, broj 82/2007.)

DOZVOLA ZA PLOVIDBU BRODICE + PVC FOLIJA

Pravilnik o brodicama i jahtama (»Narodne novine«, broj 57/2006., 80/2007., 3/2008. i 56/2010.)

UPISNI LIST (3 INAČICE)

BRODSKA SVJEDODŽBA

Pravilnik o brodskim ispravama i knjigama brodova... (»Narodne novine«, broj 103/2000.)

DNEVNICI PUTOVANJA ZA CEMT DOZVOLE

Pravilnik o postupku, načinu i kriterijima raspodjele stranih dozvola u međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 21/1992.)

KNJIGA PUTNIH LISTOVA ZA MEĐUNARODNI CESTOVNI PRIJEVOZ PUTNIKA PREMA INTERBUS SPORAZUMU

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 36/1998., 111/2006., 63/2008., 124/2009. i 91/2010.)

KNJIGA PUTNIH LISTOVA ZA SLOBODNI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA U UNUTARNJEM JAVNOM CESTOVNOM PROMETU

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 36/1998., 111/2006., 63/2008., 124/2009. i 91/2010.)

OBRASCI ANEKSA 5 ZA PRIKLJUČNA VOZILA

Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 54/1995.)

OBRASCI ANEXA 4 ZA EURO III, IV I V MOTORNA VOZILA

POJEDINAČNE DOZVOLE ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU ZA CARINSKU UPRAVU

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 36/1998., 111/2006., 63/2008., 124/2009. i 91/2010.)

OBRASCI ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ TERETA

UPISNIK IZDANIH POTVRDA O PRIJAVI PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 36/1998., 111/2006., 63/2008., 124/2009. i 91/2010.)

UPISNIK IZDANIH LICENCIJA ZA MEĐUNARODNI JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ

Pravilnik o licencijama za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza i kolodvorskih usluga (»Narodne novine«, broj 87/2005. i 13/2008.)


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Pravilnik o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, broj 128/2002., 122/2003., 189/2003., 2/2005. i 129/2005.)

PRIJAVA ZA UPISNIK PROIZVOĐAČA GROŽĐA, VINA I VOĆNIH VINA

Zakon o vinu (»Narodne novine«, broj 93/2006. i 73/2006.)

EVIDENCIJA O PROIZVODNJI I ZALIHAMA VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA (OBRAZAC BROJ 3)

KNJIGA EVIDENCIJE UTROŠKA BRAŠNA (KEUB)

Pravilnik o količini brašna utrošenoga za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 146/2005., 133/2007., 4/2008., 2/2009., 150/2009.)

KNJIGE DNEVNIKA PREVENTIVE

Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 56/2010.)

AMBULANTNI DNEVNIK

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/2007., 155/2008.)

BLOK RAČUN

POTVRDE, ISPITIVANJA, ISKAZI, ODJAVE I ZAPISNICI

POTVRDE, PRIJAVE, ZAPISNICI, EVIDENCIJE

RAČUNI I DIJAGNOSTIČKA ISPITIVANJA

EVIDENCIJE, ZAPISNICI, ZABRANE

MJESEČNI ISKAZ

POVRATNICE, UPITNICI, POTVRDE

ISKAZI, ZABRANE, ZADRŽAVANJA I DOSTAVA

KNJIGE (REPKART UO – 1, 2, 3, 4)

PUTOVNICA ZA KUĆNE LJUBIMCE

POTVRDA (P-2)

UPISNIK I EVIDENCIJE

IZVJEŠTAJI

NALAZ

ETIKETE ZA IZVOZNE OBJEKTE (SAMOLJEPIVE, ROLA)

OBRAČUNI I TALONI

UPISNIK ZA SVJEDODŽBE

UPUTNICE I ETIKETE

KARTON ZA REGISTRACIJU

RAČUN ZA GRANIČNU VETERINARSKU INSPEKCIJU

ZAPISNICI

VETERINARSKO-SANITARNE SVJEDODŽBE (CERTIFIKATI A4; A3; 63X29,7)

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/2007., 155/2008.)

LABORTORIJSKA NARUDŽBA – OBRAZAC ZA DOSTAVU UZORAKA

DNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREACIJSKI RIBOLOV

DNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA ŠPORTSKI RIBOLOV

DOZVOLE ZA LOV TUNE, IGLUNA I IGLANA

POTVRDE ZA MALI RIBOLOV

Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 56/2010.)

POVLASTICA AKVAKULTURA – RIBA I DRUGI MORSKI PLODOVI

POVLASTICA ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU

UVJERENJA I ODOBRENJA


MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

KNJIGA NADZORA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU

Zakon o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 123/2008.)

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POVREDAMA I PROFESIONALNIM OBOLJENJIMA RADNIKA NA RADU – GI

Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 149/2009.)

EVIDENCIJSKI KARTON O OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN EK-1

Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 149/2009.)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RADNE KNJIŽICE

Pravilnik o radnoj knjižici (»Narodne novine«, broj 14/1996.)

RADNA KNJIŽICA

REGISTAR IZDANIH RADNIH KNJIŽICA

SVJEDODŽBA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI RADNIKA

Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (»Narodne novine«, broj 70/2010.)

UPUTNICA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI RADNIKA

Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (»Narodne novine«, broj 70/2010.)

UPUTNICA ZA PROVJERU RADNE SPOSOBNOSTI RADNIKA NA RADNOM MJESTU


MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

KNJIGA ODRŽAVANJA SKLONIŠTA

Pravilnik o održavanju skloništa i drugih zaštitnih objekata u miru (»Narodne novine«, broj 45/1984., 76/1994.)

PRIJAVE ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR

Pravilnik o načinu upisa u Sudski registar (»Narodne novine«, broj 134/2007.), i Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra udruga (»Narodne novine«, broj 101/1997.)

ZADUŽNICA I BJANKO ZADUŽNICA

Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice (»Narodne novine«, broj 147/2010.)

EVIDENCIJA O IZDANIM POTVRDAMA

Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka (»Narodne novine«, broj 202/2003., 138/2008.)

ZEMLJIŠNA KNJIGA

Pravilnik o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku (»Narodne novine«, broj 123/2004.) i Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima suda (Zemljišnoknjižni poslovnik) (»Narodne novine«, broj 81/1997., 109/2002., 123/2002., 153/2002., 14/2005.)

KNJIGA PODULOŽAKA ZEMLJIŠNIH KNJIGA

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI IZVACI

UPISNICI ZA TRGOVAČKE PRIJESTUPE – TK

Sudski poslovnik (»Narodne novine«, broj 158/2009., 80/1997., 20/1998., 118/2001., 49/2003., 32/2004., 9/2006., 116/2008., 125/2008. i 146/2008.)

DNEVNIK PRIJEVODA I OVJERA

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima (»Narodne novine«, broj 132/2005.)

UPISNICI

Poslovnik državnog odvjetništva (»Narodne novine«, broj 156/2009.)


MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

SANITARNA KNJIŽICA

Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 113/2008.)

ZBIRNA PRIJAVA OBOLJENJA SMRTI OD GRIPE

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 79/2007.)

KNJIGA PRIJAVA ZARAZNIH BOLESTI

ZAPISNIK O UZIMANJU UZORAKA ŽIVEŽNIH NAMIRNICA

Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 113/2008.)

ZAPISNIK KOMISIJE O PROVJERI ZNANJA IZ HIGIJENE

POTVRDA O STEČENOM ZNANJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA GDJE SE ZAHTIJEVA HIGIJENA NAMIRNICA I OSOBNA HIGIJENA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM OBVEZNIM IMUNIZACIJAMA OBAZAC 6

SVJEDODŽBA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ČLANA POSADE POMORSKOG BRODA UNUTARNJE PLOVIDBE

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova i brodova u unutarnjoj plovidbi (»Narodne novine«, broj 111/2002.)

PRIJAVA OBOLJENJA – SMRTI OD ZARAZNE BOLESTI

Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 60/1992.)

POTVRDA O SMRTI

Pravilnik o obrascu potvrde o smrti (»Narodne novine«, broj 112/1993.)

DOZVOLE ZA KREMIRANJE UMRLE OSOBE

Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (»Narodne novine«, broj 121/1999.)

EVIDENCIJA O IZVRŠENOM PREGLEDU MRTVOZORNIKA

ZDRAVSTVENI LISTOVI

Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (»Narodne novine«, broj 64/2002. i 105/2007.)

EVIDENCIJE

Pravilnik o evidenciji odgojnih mjera (»Narodne novine«, broj 111/2002.)

OBAVIJEST O POČETKU/PRESTANKU STATUSA RODITELJA/NJEGOVATELJA

Pravilnik o vođenju evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja (»Narodne novine«, broj 111/2007.)

OČEVIDNICI

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima Centra za socijalnu skrb u području braka (»Narodne novine«, broj 32/2005.) i Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju (»Narodne novine«, broj 32/2005.)

NALAZ I MIŠLJENJE MENTORA O TJELESNOM OŠTEĆENJU DJETETA

Pravilnik o pravima roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta (»Narodne novine«, broj 92/2003.)

PRIPRAVNIČKA KNJIŽICA

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine«, broj 2/2011.)

OBJAVE

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastice u unutrašnjem putničkom prometu (»Narodne novine«, broj 14/2001.)

UVJERENJE

Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (»Narodne novine« 1/11)

MATIČNA KNJIGE – DNEVNICI RADA

Pravilnik o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta »Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (»Narodne novine« 78/09) i Pravilnik o sadržaju programa osposobljavanja predavača iz predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, provođenju ispita za predavača, sastavu ispitnog povjerenstva i obrascu potvrde o položenom ispitu (»Narodne novine«, broj 78/2009.)


MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

PRATEĆI LISTOVI

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nadzoru prekograničnog prometa otpadom (»Narodne novine«, broj 39/2009.)

OČEVIDNICI

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o opasnim kemikalijama, te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (»Narodne novine« 113/06)

OČEVIDNICI – IZVJEŠĆA

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, broj 124/2006.)

OČEVIDNIK

Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, broj 133/2006.)

IZVJEŠĆA

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, broj 31/2009.)

OČEVIDNIK O PRIJEVOZU OTPADA

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 111/2006.)

IZVJEŠĆA

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, broj 136/2006)

PLAN GOSPODARENJA – PRATEĆI LISTOVI

Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 23/2007.)

OČEVIDNICI – ZAPISNICI

Zakon o zaštiti zraka i Zakon o potvrđivanju Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (»Narodne novine« i Međunarodni ugovori, broj11/1993., 12/1993., 8/2006. 10/2000. i 12/2001.), donosi Uredbu o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (»Narodne novine«, broj 120/2005.)

IZVJEŠĆE UVOZNIKA I/ILI PROZVOĐAČA ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Pravilnik o gospodarenju otpadnim elektičnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine«, broj 31/2009.)

PRIJAVNI LISTOVI – PODACI

Pravilnik o registru onečišćenja okoliša (»Narodne novine«, broj 35/2008.)


MINISTARSTVO FINANCIJA

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

IZVJEŠĆE O POSEBNOM POREZU NA PLAĆE, MIROVINE I DRUGE PRIMITKE IPP

Pravilnik o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (»Narodne novine« 96/09)

POTVRDA O IMOVNOM STANJU

Naputak o izdavanju potvrde o imovnom stanju (»Narodne novine« 92/95)

BILANCA

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine« 130/10)

RAČUN DOBITKA I GUBITKA RDG/POD

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PODUZETNIKE


MINISTARSTVO KULTURE

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

OBRAČUN SPOMENIČKE RENTE (OBRAZAC SR)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/1999., 151/2003., 157/2003., 87/2009., 88/2010.)


MINISTARSTVO TURIZMA

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

MINIMALNI UVJETI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga (»Narodne novine«, broj 82/2007.)

UVJETI ZA KATEGORIZACIJU

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 88/2007., 58/2008., i 45/2009.)


HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

OBRTNICA

Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice za obavljanje obrta (»Narodne novine«, broj 100/2007.)

ODOBRENJE


HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

UVJERENJA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI

Pravilnik o načinu utvrđivanja opće i posebne sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj praksi (»Narodne novine«, broj 38/2004.)

PRIJAVA-ODJAVA-PROMJENA ZA OBVEZNIKA UPLATE DOPRINOSA, TISKANICA-1

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 4/2010.)

PRIJAVA-ODJAVA-PROMJENA ZA OSIGURANU OSOBU U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, TISKANICA-2

PRIJAVA-ODJAVA-PROMJENA ZA OSIGURANU OSOBU ČLANA OBITELJI OSIGURANIKA U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, TISKANICA-3

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 4/2010.)

PUTNI NALOZI U SVRHU OSTVARIVANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 120/2006., 4/2010. i 4/2011.)

SPECIJALISTIČKA KNJIŽICA ZDRAVSTVENOG RADNIKA

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara (»Narodne novine«, broj 139/2009.)

PRIJAVA – ODJAVA BORAVKA U INOZEMSTVU ČLANA OBITELJI OSIGURANIKA (TISKANICA-5)

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (»Narodne novine«, broj 4/2010.)

PRIJAVA-ODJAVA BORAVKA U INOZEMSTVU (TISKANICA-4)

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (»Narodne novine«, broj 4/2010.)

POTVRDA O PRAVU NA KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOZEMSTVU

RECEPT

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine«, broj 4/2010., 1/2011.)

UPUTNICE

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 4/2010. i 1/2011.)

NALOG ZA UPORABU VOZILA ZA SPECIJALNE POTREBE U ZDRAVSTVU (OBRAZAC SAN-5)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

(»Narodne novine«, broj 150/2008., 94/2009., 153/2009. i 71/2010.)

UPLATNICA ZA NAPLATU HZZO

Pravilnik o izmj. i dopun. Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine«, broj 4/2010.)

POLICA – HZZO

Odluka o izmjeni odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe HZZO-a (»Narodne novine«, broj 4/2010.) i Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 4 /2010.)

PONUDA – HZZO

PRIJAVA OZLJEDE NA RADU

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz Obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine«, broj 1/2011.)

PRIJAVA O PROFESIONALNOJ BOLESTI

PRIJAVA – ODJAVA – PROMJENA

NALJEPNICA ZA SANITETSKI PRIJEVOZ – HEMODIJALIZU

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 4/2010.)

NALJEPNICA ZA SANITETSKI PRIJEVOZ OSIGURANE OSOBE


DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

IZBORNI MATERIJALI – IZVODI IZ POPISA BIRAČA, LISTE KANDIDATA, GLASAČKI LISTIĆI, ZAPISNICI O RADU BIRAČKIH ODBORA, RJEŠENJA O IMENOVANJU IZBORNIH POVJERENSTAVA, RJEŠENJA O IMENOVANJU BIRAČKIH ODBORA, RJEŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA, IZBORNI PLAKATI

Pravilnik o osnovnim popisnim obrascima (»Narodne novine« 26/01), Zakon o popisu stanovništva, kućanstva i stanova (»Narodne novine«, broj 64/2000., 22/2001.)


SVEUČILIŠTA I VELEUČILIŠTA

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

MATIČNI LIST

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o vođenju evidencija o studentima visokih učilišta (»Narodne novine«, broj 9/2005.)

REGISTAR MATIČNE KNJIGE

MATIČNA KNJIGA STUDENATA OBRAZAC 1


DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca

Pravni izvor

OVLAŠTENJA ZA SUDIONIKE

Pravilnik o osnovnim popisnim obrascima (»Narodne novine«, broj 26/2001.), Zakon o popisu stanovništva, kućanstva i stanova (»Narodne novine«, broj 64/2200., 22/2001.)

OBAVIJEST O PONOVNOM DOLASKU POPISIVAČA, ODNOSNO DUŽNOST DAVANJA PODATAKA U POPISNOM CENTRU

POPIS ADRESA NA KOJIMA JE OSTAVLJENA OBAVIJEST O PONOVNOM DOLASKU

OBRAZAC P-3a

PRVI REZULTATI

OBRAZAC P-O

Pravilnik o osnovnim popisnim obrascima (»Narodne novine« 26/01), Zakon o popisu stanovništva, kućanstva i stanova (»Narodne novine«, broj 64/2000., 22/2001.)

UPITNIK ZA PRIJAVU (I TEST) ISPITIVAČA I KONTROLORA (ZA OPTIČKI UNOS)

Pravilnik o osnovnim popisnim obrascima (»Narodne novine« 26/01), Zakon o popisu stanovništva, kućanstva i stanova (»Narodne novine«, broj 64/2000., 22/2001.)

UPITNIK ZA SUDIONIKE U POPISU

ZAHTJEV ZA UVID U PODATKE POPISA

Pravilnik o osnovnim popisnim obrascima (»Narodne novine«, broj 26/2001.), Zakon o popisu stanovništva, kućanstva i stanova (»Narodne novine«, broj 64/2000., 22/2001.)

POMOĆNA POPISNICA

PRETHODNA POPISNICA

UPITNIK ZA KONTROLU OBUHVATA KVALITETE ZA KUĆANSTVO I STAN

KONTROLA POPISNICA

POPISNICA – FORMAT A3 OBOSTRANO

UPITNIK ZA KUĆANSTVO I STAN

FORMAT A3 OBOSTRANO