Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe

NN 50/2011 (3.5.2011.), Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe

MINISTARSTVO FINANCIJA

1118

Na temelju članka 10. stavka 6., članka 24. stavka 2., članka 34. stavka 4. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 24/11), ministrica financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA I IZDAVANJA POTVRDA O PRIMITKU DOBROVOLJNIH PRILOGA (DONACIJA) I ČLANARINA, IZVJEŠĆIMA O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE I IZVJEŠĆIMA O TROŠKOVIMA (RASHODIMA) IZBORNE PROMIDŽBE TE FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

– način vođenja evidencija i izdavanja potvrda te obrazac evidencije i potvrde o primitku dobrovoljnih priloga (u daljnjem tekstu: donacije) političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina, nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisnih lista i kandidata te način vođenja evidencija i izdavanja potvrda i obrazac evidencije i potvrde o primitku članarina političkih stranaka.

– obrazac izvješća o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješća o troškovima (rashodima) izborne promidžbe političkih stranaka, nositelja nezavisnih lista i kandidata kojima se sredstva za financiranje izborne promidžbe uplaćuju na njihov poseban račun.

– obrazac financijskog izvještaja za financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, nositelja nezavisnih lista i kandidata kojima se sredstva za financiranje izborne promidžbe uplaćuju na njihov poseban račun.

2. VOĐENJE EVIDENCIJA I IZDAVANJE POTVRDA O PRIMITKU DONACIJA I ČLANARINA TE OBRASCI EVIDENCIJA I POTVRDA

Članak 2.

(1) Političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina, nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisne liste i kandidati dužni su, sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (dalje u tekstu: Zakon), voditi evidenciju o primitku donacija te izdavati potvrde o primitku donacija.

(2) Političke stranke dužne su, sukladno članku 10. stavku 5. Zakona, voditi evidenciju o primitku članarina i izdavati potvrde o primitku članarina.

3. EVIDENCIJE O PRIMLJENIM DONACIJAMA

Članak 3.

(1) Političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina, nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisne liste i kandidati dužni su voditi evidencije o primljenim donacijama dnevno za svaki mjesec kalendarske godine.

(2) Donacijama se u smislu članka 10. stavka 2. Zakona i ovoga Pravilnika smatraju povremene ili redovite uplate kojima fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: donatori) dobrovoljno daju novac, odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate, političkoj stranci, nezavisnom zastupniku, zastupniku nacionalnih manjina, nezavisnom članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te nezavisnoj listi i kandidatu, za njihov politički rad, odnosno za financiranje izborne promidžbe.

(3) Političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina, nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisne liste i kandidati dužni su voditi evidencije iz stavka 1. ovoga članka i to:

1. Evidenciju o primljenim donacijama u novcu iz dopuštenih izvora od fizičkih osoba – Obrazac »ED – Mf«,

2. Evidenciju o primljenim donacijama u novcu iz dopuštenih izvora od pravnih osoba – Obrazac »ED – Mp«,

3. Evidenciju o primljenim donacijama u obliku proizvoda ili usluga iz dopuštenih izvora od fizičkih osoba – Obrazac »EDN – Mf«,

4. Evidenciju o primljenim donacijama u obliku proizvoda ili usluga iz dopuštenih izvora od pravnih osoba – Obrazac »EDN – Mp«,

5. Evidenciju o primljenim donacijama u novcu iz zabranjenih izvora od fizičkih osoba – Obrazac »EZD – Mf«,

6. Evidenciju o primljenim donacijama u novcu iz zabranjenih izvora od pravnih osoba – Obrazac »EZD – Mp«,

7. Evidenciju o primljenim donacijama u obliku proizvoda ili usluga iz zabranjenih izvora od fizičkih osoba – Obrazac »EZDN – Mf«,

8. Evidenciju o primljenim donacijama u obliku proizvoda ili usluga iz zabranjenih izvora od pravnih osoba – Obrazac »EZDN – Mp«.

(4) Političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina, nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisne liste i kandidati dužni su s danom 31. prosincem kalendarske godine sastaviti Evidenciju o primljenim donacijama iz dopuštenih izvora od pravnih i fizičkih osoba – Obrazac »ED – Gfp« i Evidenciju o primljenim donacijama iz zabranjenih izvora od pravnih i fizičkih osoba – Obrazac »EZD – Gfp« , a na temelju podataka iz obrazaca iz stavka 3. ovoga članka, najkasnije u roku od trideset (30) dana od isteka kalendarske godine za koju se Evidencije sastavljaju.

(5) Evidencije iz stavka 3. ovoga članka su evidencije o primljenim donacijama koje se vode dnevno za svaki mjesec kalendarske godine, a odnose se na donacije iz dopuštenih izvora sa iskazanim donacijama koje prelaze iznose iz članka 11. Zakona, te donacije iz anonimnih izvora prema članku 22. stavku 2. Zakona i donacije iz ostalih nedopuštenih izvora prema članku 22. stavcima 1. i 3. Zakona uplaćenih na račun političke stranke, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina, nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisnih lista i kandidata.

6) Evidencije iz stavka 3. i 4. ovoga članka ovjerava pečatom i potpisom odgovorna osoba političke stranke/nezavisni zastupnik/zastupnik nacionalnih manjina/nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/nositelj nezavisne liste/kandidat.

(7) Obrasci za vođenje evidencija iz stavka 3. i 4. ovoga članka nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Evidencije o primljenim donacijama iz dopuštenih izvora

Članak 4.

(1) U Evidenciju o primljenim donacijama u novcu iz dopuštenih izvora od fizičkih osoba – Obrazac »ED – Mf« i u Evidenciju o primljenim donacijama u novcu iz dopuštenih izvora od pravnih osoba – Obrazac »ED – Mp«, osim općih podataka o nazivu političke stranke/nezavisnog zastupnik/zastupnika nacionalne manjine/nezavisnog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/nezavisne liste/ kandidata, mjestu sjedišta i adresi/prebivalištu ili boravištu, osobnom identifikacijskom broju (u daljnjem tekstu: OIB) i mjesecu u godini za koju se Evidencija vodi, kronološkim se slijedom, unose podaci o svim donacijama iz dopuštenih izora koje je u novcu primila politička stranka/nezavisni zastupnik/zastupnik nacionalne manjine/nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/nezavisna lista/ kandidat u tom mjesecu i to kako slijedi:

1. redni broj (stupac 1),

2. ime i prezime/naziv donatora (stupac 2),

3. adresa prebivališta ili boravišta/sjedišta donatora – mjesto, ulica i kućni broj (stupac 3),

4. OIB fizičke osobe donatora/OIB pravne osobe donatora/broj putovnice strane fizičke osobe donatora, odnosno strane pravne osobe donatora sukladno članku 22. stavka 5. Zakona (stupac 4),

5. datum uplate donacije (stupac 5),

6. iznos uplaćene donacije (stupac 6),

7. iznos donacije u kunama od fizičkih/pravnih osoba donatora do iznosa propisanoga člankom 11. Zakona (stupac 7),

8. ukupni iznos uplaćene donacije u kunama od fizičkih/pravnih osoba donatora (kumulativ), predstavlja zbroj svih uplaćenih donacija iste fizičke/pravne osobe na dan uplate donacije, kojom je ukupan iznos uplaćenih donacija ostvaren iznad iznosa utvrđenog u članku 11. Zakona (stupac 8),

9. iznos donacije u kunama od fizičkih/pravnih osoba donatora koji prelazi iznos iz članka 11. Zakona (stupac 9),

10. napomene za donacije primljene iz dopuštenih izvora u novcu od fizičkih/pravnih osoba donatora (stupac 10).

(2) U Evidenciju o primljenim donacijama u obliku proizvoda i usluga iz dopuštenih izvora od fizičkih osoba – Obrazac »EDN – Mf« i u Evidenciju o primljenim donacijama u obliku proizvoda i usluga iz dopuštenih izvora od pravnih osoba – Obrazac »EDN – Mp«, osim općih podataka o nazivu političke stranke/nezavisnog zastupnika/zastupnika nacionalne manjine/nezavisnog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/nezavisne liste/kandidata, mjestu sjedišta i adresi/prebivalištu ili boravištu, OIB-u i mjesecu u godini za koju se Evidencija vodi, kronološkim se slijedom, unose podaci o svim donacijama iz dopuštenih izora koje je u proizvodima i uslugama, uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i slično, primila politička stranka/nezavisni zastupnik/zastupnik nacionalne manjine/nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/nezavisna lista/kandidat u tom mjesecu i to kako slijedi:

1. redni broj (stupac 1),

2. ime i prezime/naziv donatora (stupac 2),

3. adresa prebivališta ili boravišta/sjedišta donatora – mjesto, ulica i kućni broj (stupac 3),

4. OIB fizičke osobe donatora/OIB pravne osobe donatora/broj putovnice strane fizičke osobe donatora odnosno OIB strane pravne osobe donatora sukladno članku 22. stavka 5. Zakona (stupac 4),

5. broj i datum izdavanja računa iz članka 10. stavka 3. Zakona (stupac 5),

6. opis donacije – u davanju proizvoda (navodi se opis danih proizvoda) i/ili usluga odnosno ostalih nenovčanih oblika kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i slično (navodi se opis pruženih usluga) (stupac 6),

7. datum davanja proizvoda i/ili usluga (stupac 7),

8. vrijednost dane donacije (stupac 8),

9. tržišna vrijednost darovanih proizvoda i/ili usluga u kunama od fizičkih/pravnih osoba donatora do iznosa propisanoga člankom 11. Zakona (stupac 9),

10. ukupna tržišna vrijednost darovanih proizvoda i/ili usluga u kunama od fizičkih/pravnih osoba donatora (kumulativ), predstavlja zbroj vrijednosti svih darovanih proizvoda i/ili usluga iste fizičke/pravne osobe na dan primitka donacije, kojom je ukupan iznos donacija iste fizičke/pravne osobe ostvaren iznad iznosa utvrđenog u članku 11. Zakona (stupac 10),

11. tržišna vrijednost darovanih proizvoda i/ili usluga u kunama od fizičkih/pravnih osoba donatora koji prelazi iznos iz članka 11. Zakona (stupac 11),

12. napomene za donacije primljene iz dopuštenih izvora u tržišnoj vrijednosti darovanih proizvoda i/ili usluga od fizičkih/pravnih osoba donatora (stupac 12).

(3) Podaci o donacijama u obliku proizvoda i usluga unose se u obrasce iz stavka 2. ovoga članka prema podacima iz računa o darovanim proizvodima i/ili uslugama. Ako su na istom računu iskazani različiti proizvodi i/ili različite usluge, podaci o opisu donacije i tržišnoj vrijednosti darovanih proizvoda i/ili usluga unose se kako slijedi:

1. opis donacije – unose se pojedinačni opisi svih darovanih proizvoda i/ili usluga,

2. tržišna vrijednost darovanih proizvoda i/ili usluga – unosi se ukupni iznos darovanih proizvoda i/ili usluga iskazan na računu.

(4) Pod napomene u stupac 9 obrazaca iz stavka 1. ovoga članka i pod napomene u stupac 11 obrazaca iz stavka 2. ovoga članka obvezno se unose podaci o:

1. datumu prijave iznosa donacije koji prelazi iznose iz članka 11. Zakona Državnom uredu za reviziju, odnosno Državnom izbornom povjerenstvu,

2. datumu uplate iznosa donacije koji prelazi iznose iz članka 11. Zakona u korist državnog proračuna.

(5) U obrascima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, podaci o iznosima primljenih donacija u novcu i tržišnim vrijednostima darovanih proizvoda i/ili usluga na kraju mjeseca moraju se zbrojiti zbog unosa mjesečnog podatka u Obrazac »ED – Gfp« iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Evidencije o primljenim donacijama iz zabranjenih izvora

Članak 5.

(1) U Evidenciju o primljenim donacijama u novcu iz zabranjenih izvora od fizičkih osoba – Obrazac »EZD – Mf« i u Evidenciju o primljenim donacijama u novcu iz zabranjenih izvora od pravnih osoba – Obrazac »EZD – Mp«, osim općih podataka o nazivu političke stranke/nezavisnog zastupnik/zastupnika nacionalne manjine/nezavisnog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/nezavisne liste/ kandidata, mjestu sjedišta i adresi/prebivalištu ili boravištu, OIB-u i mjesecu u godini za koju se Evidencija vodi, kronološkim se slijedom, unose podaci o svim donacijama iz zabranjenih izvora koje je u novcu primila politička stranka/nezavisni zastupnik/zastupnik nacionalne manjine/nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/nezavisna lista/ kandidat u tom mjesecu i to kako slijedi:

1. redni broj (stupac 1),

2. ime i prezime/naziv donatora (stupac 2),

3. adresa prebivališta ili boravišta/sjedišta donatora – mjesto, ulica i kućni broj (stupac 3),

4. OIB fizičke osobe donatora/OIB pravne osobe donatora/broj putovnice strane fizičke osobe donatora odnosno OIB strane pravne osobe donatora sukladno članku 22. stavka 5. Zakona (stupac 4),

5. datum uplate donacije (stupac 5),

6. iznos donacije u kunama iz anonimnih izvora u novcu od fizičkih/pravnih osoba donatora prema članku 22. stavku 2. Zakona (stupac 6),

7. iznos donacije u kunama od fizičkih/pravnih osoba donatora iz ostalih nedopuštenih izvora prema članku 22. stavcima 1. i 3. Zakona (stupac 7),

8. ukupni iznos donacija od fizičkih/pravnih osoba donatora iz zabranjenih izvora prema članku 22. Zakona (stupac 8),

9. napomene za donacije primljene iz zabranjenih izvora u novcu od fizičkih/pravnih osoba donatora (stupac 9).

(2) U Evidenciju o primljenim donacijama u obliku proizvoda i usluga iz zabranjenih izvora od fizičkih osoba – Obrazac »EZDN – Mf« i u Evidenciju o primljenim donacijama u obliku proizvoda i usluga iz zabranjenih izvora od pravnih osoba – Obrazac »EZDN – Mp«, osim općih podataka o nazivu političke stranke/nezavisnog zastupnika/zastupnika nacionalne manjine/nezavisnog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/nezavisne liste/kandidata, mjestu sjedišta i adresi/prebivalištu ili boravištu, OIB-u i mjesecu u godini za koju se Evidencija vodi, kronološkim se slijedom, unose podaci o svim donacijama iz zabranjenih izvora koje je u proizvodima i uslugama, uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i slično, primila politička stranka/nezavisni zastupnik/zastupnik nacionalne manjine/nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/nezavisna lista/kandidat u tom mjesecu i to kako slijedi:

1. redni broj (stupac 1),

2. ime i prezime/naziv donatora (stupac 2),

3. adresa prebivališta ili boravišta/sjedišta donatora – mjesto, ulica i kućni broj (stupac 3),

4. OIB fizičke osobe donatora/OIB pravne osobe donatora/broj putovnice strane fizičke osobe donatora odnosno OIB strane pravne osobe donatora sukladno članku 22. stavka 5. Zakona (stupac 4),

5. broj i datum izdavanja računa iz članka 10. stavka 3. Zakona (stupac 5),

6. opis donacije – u davanju proizvoda (navodi se opis danih proizvoda) i/ili usluga odnosno ostalih nenovčanih oblika kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i slično (navodi se opis pruženih usluga) (stupac 6),

7. datum davanja proizvoda i/ili usluga (stupac 7),

8. tržišna vrijednost darovanih proizvoda i/ili usluga u kunama iz anonimnih izvora od fizičkih/pravnih osoba donatora prema članku 22. stavku 2. Zakona (stupac 8),

9. tržišna vrijednost darovanih proizvoda i/ili usluga u kunama od fizičkih/pravnih osoba donatora iz ostalih nedopuštenih izvora prema članku 22. stavcima 1. i 3. Zakona (stupac 9),

10. ukupni iznos donacija od fizičkih/pravnih osoba donatora iz ostalih zabranjenih izvora prema članku 22. Zakona (stupac 10),

11. napomene za donacije primljene iz zabranjenih izvora u tržišnoj vrijednosti darovanih proizvoda i/ili usluga u kunama od fizičkih/pravnih osoba donatora (stupac 11).

(3) Podaci o donacijama u obliku proizvoda i usluga iz zabranjenih izvora unose se u obrasce  iz stavka 2. ovoga članka prema podacima iz računa o darovanim proizvodima i/ili uslugama. Ako su na istom računu iskazani različiti proizvodi i/ili različite usluge, podaci o opisu donacije i tržišnoj vrijednosti darovanih proizvoda i/ili usluga unose se kako slijedi:

1. opis donacije – unose se pojedinačni opisi svih darovanih proizvoda i/ili usluga,

2. tržišna vrijednost darovanih proizvoda i/ili usluga – unosi se ukupni iznos darovanih proizvoda i/ili usluga iskazan na računu.

(4) Pod napomene u stupac 9 obrazaca iz stavka 1. ovoga članka i pod napomene u stupac 11. obrazaca is stavka 2. ovoga članka obvezno se unose podaci o:

1. datumu prijave iznosa donacije iz anonimnih izvora prema članku 22. stavku 2. Zakona Državnom uredu za reviziju, odnosno Državnom izbornom povjerenstvu,

2. datumu uplate iznosa donacije iz anonimnih izvora prema članku 22. stavku 2. Zakona u korist državnog proračuna,

3. datumu prijave donacije uplaćene na račun političke stranke/nezavisnog zastupnika/zastupnika nacionalne manjine/nezavisnog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/nezavisne liste/kandidata iz ostalih nedopuštenih izvora prema članku 22. stavcima 1. i 3. Zakona Državnom uredu za reviziju, odnosno Državnom izbornom povjerenstvu,

4. datumu uplate donacije uplaćene na račun političke stranke/nezavisnog zastupnika/zastupnika nacionalne manjine/nezavisnog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/nezavisne liste/kandidata iz ostalih nedopuštenih izvora prema članku 22. stavcima 1. i 3. Zakona u korist državnog proračuna.

(5) U obrascima iz stavka 1. i 2. ovoga članka podaci o iznosima primljenih donacija u novcu i tržišnim vrijednostima darovanih proizvoda i/ili usluga na kraju mjeseca moraju se zbrojiti zbog unosa mjesečnog podatka u Obrazac »EZD – Gfp« iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Godišnje evidencije o primljenim donacijama

Članak 6.

(1) U Evidenciju o primljenim donacijama iz dopuštenih izvora od fizičkih i pravnih osoba – Obrazac »ED – Gfp« iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika, osim općih podataka o nazivu političke stranke/nezavisnog zastupnika/zastupnika nacionalne manjine/nezavisnog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/nezavisne liste/kandidata, mjestu sjedišta i adresi/prebivalištu ili boravištu, OIB-u i godini za koju se Evidencija sastavlja, kronološkim se slijedom unose podaci o svim primljenim donacijama u toj godini, i to u ukupnom iznosu za svaki mjesec godine za koju se evidencija sastavlja, u ukupnom godišnjem iznosu kao zbroju mjesečnih iznosa, a prema podacima iz Obrasca »ED – Mf« i Obrasca »ED – Mp« iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika i Obrasca »EDN – Mf« i Obrasca »EDN – Mp« iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika. Podaci se unose kako slijedi:

1. redni broj (stupac 1),

2. mjesec primitka donacije (stupac 2),

3. ukupni iznos u mjesecu primljenih donacija iz dopuštenih izvora u novcu od fizičkih osoba donatora u kunama do iznosa propisanoga člankom 11. Zakona – upisuje se ukupan iznos iz stupca 6 Obrasca »ED – Mf« (stupac 3),

4. ukupna tržišna vrijednost darovanih proizvoda i/ili usluga u mjesecu primljenih donacija iz dopuštenih izvora od fizičkih osoba donatora u kunama do iznosa propisanoga člankom 11. Zakona – upisuje se ukupan iznos iz stupca 8 Obrasca »EDN – Mf« (stupac 4),

5. ukupni iznos u mjesecu primljenih donacija iz dopuštenih izvora u novcu i u tržišnoj vrijednosti darovanih proizvoda i/ili usluga od fizičkih osoba donatora u kunama do iznosa propisanoga člankom 11. Zakona (stupac 5),

6. ukupni iznos u mjesecu primljenih donacija iz dopuštenih izvora u novcu od pravnih osoba donatora u kunama do iznosa propisanoga člankom 11. Zakona – upisuje se ukupan iznos iz stupca 6 Obrasca »ED – Mp« (stupac 6),

7. ukupna tržišna vrijednost darovanih proizvoda i/ili usluga u mjesecu primljenih donacija iz dopuštenih izvora od pravnih osoba donatora u kunama do iznosa propisanoga člankom 11. Zakona – upisuje se ukupan iznos iz stupca 8 Obrasca »EDN – Mp« (stupac 7),

8. ukupni iznos u mjesecu primljenih donacija iz dopuštenih izvora u novcu i u tržišnoj vrijednosti darovanih proizvoda i/ili usluga od pravnih osoba donatora u kunama do iznosa propisanoga člankom 11. Zakona (stupac 8),

9. ukupni iznos u mjesecu primljenih donacija iz dopuštenih izvora u novcu i u tržišnoj vrijednosti darovanih proizvoda i/ili usluga od fizičkih i pravnih osoba donatora u kunama do iznosa propisanoga člankom 11. Zakona (stupac 9),

10. ukupni iznos u mjesecu primljenih donacija iz dopuštenih izvora u novcu i u tržišnoj vrijednosti darovanih proizvoda i/ili usluga od fizičkih i pravnih osoba donatora u kunama koji prelazi iznos iz članka 11. Zakona  iskazan kao zbroj ukupnog iznosa u stupcu 7 Obrasca »ED – Mf«, ukupnog iznosa u stupcu 7 Obrasca »ED – Mp«, ukupnog iznosa u stupcu 9 Obrasca »EDN – Mf« i ukupnog iznosa u stupcu 9 Obrasca »EDN – Mp« (stupac 10),

11. Pod napomene  obvezno se unose podaci iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika (stupac 11).

(2) U Evidenciju o primljenim donacijama iz zabranjenih izvora od fizičkih i pravnih osoba – Obrazac »EZD – Gfp« iz članka 3. stavka 4 ovoga Pravilnika, osim općih podataka o nazivu političke stranke/nezavisnog zastupnika/zastupnika nacionalne manjine/nezavisnog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/nezavisne liste/kandidata, mjestu sjedišta i adresi/prebivalištu ili boravištu, OIB-u i godini za koju se Evidencija sastavlja, kronološkim se slijedom unose podaci o svim primljenim donacijama u toj godini, i to u ukupnom iznosu za svaki mjesec godine za koju se evidencija sastavlja i u ukupnom godišnjem iznosu kao zbroju mjesečnih iznosa, a prema podacima iz Obrasca »EZD – Mf« i Obrasca »EZD – Mp« iz članka 5. stavka 1.ovoga Pravilnika i Obrasca »EZDN – Mf« i Obrasca »EZDN – Mp« iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika. Podaci se unose kako slijedi:

1. redni broj (stupac 1),

2. mjesec primitka donacije (stupac 2),

3. ukupni iznos u mjesecu primljenih donacija iz anonimnih izvora u novcu i u tržišnoj vrijednosti darovanih proizvoda i/ili usluga od fizičkih osoba donatora u kunama prema članku 22. stavku 2. Zakona iskazan kao zbroj ukupnog iznosa u stupcu 6 Obrasca »EZD – Mf« i ukupnog iznosa u stupcu 8 Obrasca »EZDN – Mf« (stupac 3),

4. ukupni iznos u mjesecu primljenih donacija u novcu i u tržišnoj vrijednosti darovanih proizvoda i/ili usluga od fizičkih osoba donatora u kunama iz ostalih nedopuštenih izvora prema članku 22. stavcima 1. i 3. Zakona iskazan kao zbroj ukupnog iznosa u stupcu 7 Obrasca »EZD – Mf« i ukupnog iznosa u stupcu 9 Obrasca »EZDN – Mf« (stupac 4),

5. ukupni iznos u mjesecu primljenih donacija od fizičkih osoba donatora u kunama iz zabranjenih izvora prema članku 22. Zakona (stupac 5),

6. ukupni iznos u mjesecu primljenih donacija iz anonimnih izvora u novcu i u tržišnoj vrijednosti darovanih proizvoda i/ili usluga od pravnih osoba donatora u kunama prema članku 22. stavku 2. Zakona iskazan kao zbroj ukupnog iznosa u stupcu 6 Obrasca »EZD – Mp« i ukupnog iznosa u stupcu 8 Obrasca »EZDN – Mp« (stupac 6),

7. ukupni iznos u mjesecu primljenih donacija u novcu i u tržišnoj vrijednosti darovanih proizvoda i/ili usluga od pravnih osoba donatora u kunama iz ostalih nedopuštenih izvora prema članku 22. stavcima 1. i 3. Zakona iskazan kao zbroj ukupnog iznosa u stupcu 7 Obrasca »EZD – Mp« i ukupnog iznosa u stupcu 9 Obrasca »EZDN – Mp« (stupac 7),

8. ukupni iznos u mjesecu primljenih donacija od pravnih osoba donatora u kunama iz zabranjenih izvora prema članku 22. Zakona (stupac 8),

9. ukupni iznos primljenih donacija od fizičkih i pravnih osoba donatora u kunama iz zabranjenih izvora prema članku 22. Zakona (stupac 9),

10. Pod napomene obvezno se unose podaci iz članka 5. stavka 4. ovoga Pravilnika (stupac 10).

4. EVIDENCIJE O PRIMLJENIM ČLANARINAMA

Članak 7.

(1) Političke stranke dužne su voditi mjesečnu Evidenciju o primljenim članarinama – Obrazac »E – M« dnevno za svaki mjesec kalendarske godine.

(2) Politička stranka dužna je s danom 31. prosincem sastaviti godišnju Evidenciju o primljenim članarinama – Obrazac »E – G« u kalendarskoj godini, a na temelju mjesečnih podataka iz Obrasca »E – M« iz stavka 1. ovoga članka. Politička stranka dužna je Evidenciju o primljenim članarinama – Obrazac »E – G« sastaviti najkasnije u roku od trideset (30) dana od isteka kalendarske godine za koju se Evidencija sastavlja.

(3) Članarinom se u smislu članka 10. stavka 1. Zakona i ovoga Pravilnika smatra redoviti novčani iznos što ga član političke stranke plaća na način i pod uvjetima utvrđenim statutom ili drugim aktom političke stranke.

(4) Evidencija o primljenim članarinama – Obrazac »E – M« iz stavka 1. ovoga članka jest evidencija o dnevnim i ukupnim primicima članarina iz stavka 3. ovoga članka koje politička stranka primi u jednom mjesecu kalendarske godine za koju se vodi Evidencija.

(5) U Evidenciju o primljenim članarinama – Obrazac »E – M«, osim općih podataka o nazivu političke stranke, mjestu sjedišta/adresi političke stranke, OIB-u političke stranke i mjesecu u godini za koju se Evidencija vodi, kronološkim se slijedom unose podaci o svim primljenim članarinama političke stranke u tom mjesecu kako slijedi:

1. redni broj (stupac 1),

2. ime i prezime člana političke stranke uplatitelja članarine (stupac 2),

3. adresa prebivališta ili boravišta člana političke stranke uplatitelja članarine (mjesto, ulica i kućni broj) (stupac 3),

4. OIB člana političke stranke uplatitelja članarine (stupac 4),

5. datum uplate članarine (stupac 5),

6. iznos u gotovu novcu uplaćene članarine u kunama (stupac 6),

7. iznos na žiroračun uplaćene članarine u kunama (stupac 7),

8. napomene (stupac 8).

(6) U Evidenciji o primljenim članarinama – Obrascu »E – M«, podaci o iznosima primljenih članarina na kraju mjeseca moraju se zbrojiti zbog unosa mjesečnog podatka u Obrazac »E – G« iz stavka 2. ovoga članka.

(7) U Evidenciju o primljenim članarinama – Obrazac »E – G«, osim općih podataka o nazivu političke stranke, mjestu sjedišta/adresi političke stranke, OIB-u političke stranke i godini za koju se Evidencija sastavlja, kronološkim se slijedom unose podaci o svim primljenim članarinama političke stranke u toj godini, i to u ukupnom iznosu za svaki mjesec godine za koju se evidencija sastavlja i u ukupnom godišnjem iznosu kao zbroj mjesečnih iznosa, a prema podacima iz Obrazaca »E – M«. Podaci se unose kako slijedi:

1. redni broj (stupac 1),

2. mjesec primitka članarine (stupac 2),

3. ukupni iznos u mjesecu uplaćenih članarina u gotovu novcu u kunama (stupac 3),

4. ukupni iznos u mjesecu uplaćenih članarina na žiroračun u kunama (stupac 4),

5. napomene (stupac 5).

(8) Evidencije o primljenim članarinama – Obrazac »E – M« iz stavka 1. ovoga članka i Obrazac »E – G« iz stavka 2. ovoga članka ovjerava pečatom i potpisom odgovorna osoba političke stranke.

(9) Obrasci Evidencija o primljenim članarinama – Obrazac »E – M« iz stavka 1. ovoga članka i Obrazac »E – G« iz stavka 2. ovoga članka, nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

5. POTVRDA O PRIMITKU DONACIJE

Članak 8.

(1) Političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina, nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisne liste i kandidati dužni su, prema članku 10. stavku 5. Zakona, izdavati Potvrdu o primitku donacije.

(2) Potvrdu o primitku donacije iz stavka 1. ovoga članka političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina, nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisne liste i kandidati dužni su dostaviti donatoru najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana primitka donacije.

(3) Potvrda o primitku donacije izdaje se u dva istovjetna primjerka od kojih jedan zadržava politička stranka/nezavisni zastupnik/zastupnik nacionalne manjine/nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/nezavisna lista/kandidat, a drugi se dostavlja donatoru.

(4) Potvrda o primitku donacije iz stavka 1. ovoga članka sadrži slijedeće podatke:

1. podatke o političkoj stranci/nezavisnom zastupniku/zastupniku nacionalne manjine/nezavisnom članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/nezavisnoj listi/kandidatu (primatelju donacije): naziv, mjesto sjedišta i adresa/prebivalište ili boravište, OIB,

2. broj potvrde koji se upisuje kronološkim slijedom,

3. podatke o uplatitelju/davatelju donacije:

3.1. za fizičku osobu donatora: ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta (mjesto, ulica i kućni broj), OIB fizičke osobe donatora/broj putovnice strane fizičke osobe donatora

3.2. za pravnu osobu donatora: mjesto sjedišta i adresa, OIB pravne osobe donatora, odnosno OIB strane pravne osobe donatora sukladno članku 22. stavka 5. Zakona (stupac 4),

4. podatke o vrsti donacije: u novcu, u davanju proizvoda (navodi se opis danog ili danih proizvoda), u pruženim uslugama (navodi se opis pružene usluge),

5. datum uplate/primitka donacije i iznos uplaćene donacije u kunama ili tržišna vrijednost darovanog proizvoda i/ili usluga u kunama,

6. mjesto i datum izdavanja potvrde,

7. pečat i potpis odgovorne osobe.

(5) Potvrda o primitku donacije nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

6. POTVRDA O PRIMITKU ČLANARINE

Članak 9.

(1) Političke stranke dužne su, prema članku 10. stavku 5. Zakona, izdavati Potvrdu o primitku članarine.

(2) Potvrdu o primitku članarine iz stavka 1. ovoga članka politička stranka izdaje članu (uplatitelju članarine) istekom godine u kojoj je članarina primljena, a najkasnije u roku od trideset (30) dana od isteka godine.

(3) Potvrda o primitku članarine iz stavka 1. ovoga članka izdaje se i:

1. istodobno s primitkom članarine ako se članarina uplaćuje izravno u gotovu novcu,

2. na zahtjev člana političke stranke (uplatitelja članarine).

(4) Potvrda o primitku članarine izdaje se u dva istovjetna primjerka od kojih jedan zadržava politička stranka, a druga se dostavlja članu političke stranke (uplatitelju članarine).

(5) Potvrda o primitku članarine iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

1. podatke o političkoj stranci (primatelju članarine): naziv, adresa i mjesto sjedišta, OIB političke stranke,

2. broj potvrde koji se upisuje kronološkim slijedom,

3. podatke o članu političke stranke (uplatitelju članarine): ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta (mjesto, ulica i kućni broj), OIB

4. podatak o godini i ukupnom iznosu uplaćene članarine u toj godini u kunama. Iznimno, ako se potvrda izdaje prema stavku 3. ovoga članka upisuje se datum uplate i iznos uplaćene članarine izravno u gotovu novcu odnosno datum i iznos uplaćene članarine za razdoblje godine prema zahtjevu uplatitelja članarine.

5. mjesto i datum izdavanja potvrde,

6. pečat i potpis odgovorne osobe.

(6) Politička stranka može Potvrdu o primitku članarine po obliku i sadržaju prilagoditi svojim potrebama, s tim da je obvezna osigurati podatke propisane stavkom 5. ovoga članka.

(7) Potvrda o primitku članarine nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

7. IZVJEŠĆA O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE I IZVJEŠĆA O TROŠKOVIMA (RASHODIMA) IZBORNE PROMIDŽBE

Članak 10.

Političke stranke te nositelji nezavisnih lista i kandidati kojima se sredstva za financiranje izborne promidžbe uplaćuju na njihov poseban račun dužni su, prema članku 24. stavku 1. Zakona, dostaviti izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe.

Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe

Članak 11.

(1) Političke stranke te nositelji nezavisnih lista i kandidati kojima se sredstva za financiranje izborne promidžbe uplaćuju na njihov poseban račun dužni su nadležnom izbornom povjerenstvu dostaviti izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe u roku od 7 dana prije održavanja izbora (prethodna izvješća) te u roku od 15 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora (konačna izvješća) s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati specificirane podatke o donatoru (osobno ime odnosno naziv i adresa), datumu uplate donacije, odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije, odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda i/ili usluge naznačenoj na računu koji ne podliježe naplati te o vrsti svake pojedine donacije.

(3) U slučaju iz članka 15. stavak 1. Zakona, kada politička stranka uplati financijska sredstva za financiranje izborne promidžbe na poseban račun kandidata kojeg je predložila, izvješće kandidata o donacijama iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati i podatke o donacijama koje je primila politička stranka, specificirane sukladno stavku 2. ovoga članka.

(4) U Izvješće iz stavka 1. ovoga članka – Obrazac »IZ – DP«, osim općih podataka o nazivu političke stranke/dviju ili više političkih stranaka/nositelja nezavisne liste/kandidata, mjestu sjedišta i adresi/prebivalištu ili boravištu, OIB-u, broju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe i razdoblju za koje se Izvješće podnosi, kronološkim se slijedom unose podaci kako slijedi:

1. redni broj (stupac 1),

2. ime i prezime fizičke osobe donatora (stupac 2),

3. adresa prebivališta ili boravišta fizičke osobe donatora – mjesto, ulica i kućni broj (stupac 3),

4. OIB fizičke osobe donatora (stupac 4),

5. datum uplate donacije/davanja proizvoda i/ili pružanja usluge bez naplate fizičke osobe donatora (stupac 5),

6. iznos uplaćene donacije u kunama (stupac 6),

7. tržišna vrijednost darovanih proizvoda i/ili usluga fizičke osobe donatora u kunama (stupac 7),

8. ukupni iznos donacije fizičke osobe donatora u kunama (stupac 8),

9. iznos donacije koji je primila politička stranka od fizičke osobe donatora i uplatila na poseban račun kandidata kojeg je predložila sukladno članku 25. Zakona – popunjavaju samo kandidati koje je predložila politička stranka(stupac 9),

10. naziv pravne osobe donatora (stupac 10),

11. adresa sjedišta pravne osobe donatora – mjesto, ulica i kućni broj (stupac 11),

12. OIB pravne osobe donatora (stupac 12),

13. datum uplate donacije/davanja proizvoda i/ili pružanja usluge bez naplate pravne osobe donatora (stupac 13),

14. iznos uplaćene donacije u kunama (stupac 14),

15. tržišna vrijednost darovanih proizvoda i/ili usluga pravne osobe donatora u kunama (stupac 15),

16. ukupni iznos donacije pravne osobe donatora u kunama (stupac 16),

17. iznos donacije koji je primila politička stranka od pravne osobe donatora i uplatila na poseban račun kandidata kojeg je predložila sukladno članku 25. Zakona – popunjavaju samo kandidati koje je predložila politička stranka(stupac 17),

18. ukupni iznos primljenih donacija od fizičkih i pravnih osoba donatora (stupac 18).

(5) Izvješće o donacijama iz ovoga članka podnosi se na obrascu »IZ – DP« koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe

Članak 12.

(1) Političke stranke te nositelji nezavisnih lista i kandidati kojima se sredstva za financiranje izborne promidžbe uplaćuju na njihov poseban račun dužni su nadležnom izbornom povjerenstvu dostaviti izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe, u roku od 7 dana prije održavanja izbora (prethodna izvješća) te u roku od 15 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora (konačna izvješća) s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati specificirane podatke o svrsi troška, nazivu i adresi primatelja, datumu isplate, te o isplaćenom iznosu, odnosno iznosu tržišne vrijednosti proizvoda i/ili usluga navedenom na računu koji ne podliježe naplati ako se radi o donacijama u obliku proizvoda i usluga.

(3) U Izvješće iz stavka 1. ovoga članka – Obrazac »IZ – TP« osim općih podataka o nazivu političke stranke/dviju ili više političkih stranaka/nositelja nezavisne liste/kandidata, mjestu sjedišta i adresi/prebivalištu ili boravištu, OIB-u, broju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe i razdoblju za koje se Izvješće podnosi, kronološkim se slijedom unose podaci o rashodima temeljem računa dobavljača kako slijedi:

1. redni broj (stupac 1),

2. svrha troška (stupac 2),

3. naziv primatelja (dobavljača) (stupac 3),

4. adresa primatelja (stupac 4),

5. OIB primatelja (dobavljača) (stupac 5),

6. broj i datum računa/ugovora (stupac 6),

7. datum isplate/korištenja proizvoda/ usluge (stupac 7),

8. iznos isplaćenog iznosa u kunama (stupac 8),

9. iznos tržišne vrijednosti darovanih proizvoda i/ili usluga naveden na računu koji ne podliježe naplati ako se radi o donacijama u obliku proizvoda ili usluga u kunama (stupac 9),

10. ukupni iznos troškova (rashoda) izborne promidžbe iskazan kao zbroj iznosa pod rednim brojem 7. i 8. u kunama (stupac 10).

(4) Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe iz ovoga članka podnosi se na obrascu »IZ – TP« koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Objava izvješća o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i o troškovima (rashodima) izborne promidžbe

Članak 13.

(1) Političke stranke, nositelji nezavisnih lista i kandidati dužni su izvješća iz članaka 11. i 12. ovog Pravilnika javno objaviti na svojim web-stranicama ili putem dnevnog tiska (za lokalne izbore u lokalnom dnevnom tisku), najkasnije u roku od 48 sati od isteka rokova  iz članaka 11. i 12. ovog Pravilnika.

(2) Pod objavom na web-stranici iz stavka 1. ovoga članka smatra se objava u trajanju od najmanje 30 dana.

8. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE

Članak 14.

(1) Političke stranke te nositelji nezavisnih lista i kandidati kojima se sredstva za financiranje izborne promidžbe uplaćuju na njihov poseban račun dužni su sastaviti i Državnom izbornom povjerenstvu dostaviti Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe  s podacima o ostvarenim prihodima za financiranje izborne promidžbe, izvorima financiranja te o izvršenim rashodima za financiranje izborne promidžbe, u roku od 30 dana nakon održanih izbora.

(2) Sastavni dio financijskog izvještaja iz stavka 1. ovoga članka je izvješće o primljenim donacijama i troškovima izborne promidžbe.

 (3) Zaglavlje Financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe – Obrazac »FIN-IZVJ« sadržava podatke o OIB-u, nazivu političke stranke/dviju ili više političkih stranaka/nositelja nezavisne liste/kandidata, mjestu i adresi sjedišta/prebivališta ili boravišta i broju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe te razdoblje za koje se Izvještaj podnosi.

(4) Podaci o prihodima i rashodima za financiranje izborne promidžbe iskazuju se u skladu sa propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija.

(5) Podnožje Izvještaja iz stavka 1. ovoga članka sadržava potpis odgovorne osobe političke stranke/nositelja nezavisne liste/kandidata, pečat političke stranke, podatke o osobi za kontaktiranje: ime i prezime, telefon, telefax i e-mail adresu te mjesto i datum sastavljanja Izvještaja.

(6) Politička stranka je dužna Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka uz potpis odgovorne osobe, ovjeriti pečatom političke stranke.

(7) Podaci koji se odnose na novčane iznose u obrazac iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u kunama bez lipa.

(8) Uz financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe političke stranke, nositelji nezavisnih lista i kandidati dužni su Državnom izbornom povjerenstvu, na njegov zahtjev, dostaviti svu traženu dokumentaciju.

(9) Političke stranke, nositelji nezavisnih lista i kandidati dužni su financijske izvještaje o financiranju izborne promidžbe, objaviti na svojim web-stranicama ili u dnevnom tisku (za lokalne izbore u lokalnom dnevnom tisku) u roku od 15 dana nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(10) Pod objavom na web-stranici iz stavka 10. ovoga članka smatra se objava u trajanju od najmanje 90 dana.

(11) Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe podnosi se na obrascu »FIN-IZVJ« koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

9. NAČIN UPISIVANJA PODATAKA I VOĐENJA EVIDENCIJA TE IZRADE IZVJEŠĆA I IZVJEŠTAJA

Članak 15.

(1) U evidencije, izvješća i izvještaje koji se vode sukladno ovom Pravilniku  podaci se unose putem računala, strojno, odnosno ručno. Uneseni podaci ne smiju se brisati ni ispravljati; ako se pogriješi, pogrešku treba precrtati vodoravnom crtom, uz pečat i potpis odgovorne osobe.

(2) Pri vođenju obrazaca sukladno ovom Pravilniku mora se osigurati da podaci u roku čuvanja budu raspoloživi i da se u svako doba unutar primjerenog roka mogu učiniti čitljivima. Tijek postupaka mora se zajedno sa svim promjenama dokazati s pomoću sustavne dokumentacije.

(3) Zbog evidentiranja i unosa u propisane evidencije, donacija primljena u stranoj valuti preračunava se u kunsku vrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan primitka donacije.

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/188

Urbroj: 513-05-02/11-1

Zagreb, 21. travnja 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.