Pravilnik o postupku pečaćenja, obliku, sadržaju i načinu uporabe pečata u provedbi mjera zabrane u području zaštite od požara

NN 50/2011 (3.5.2011.), Pravilnik o postupku pečaćenja, obliku, sadržaju i načinu uporabe pečata u provedbi mjera zabrane u području zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1119

Na temelju članka 55. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj: 92/10.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU PEČAĆENJA, OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU UPORABE PEČATA U PROVEDBI MJERA ZABRANE U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju postupak pečaćenja, oblik, sadržaj i način uporabe službenog pečata za pečaćenje uređaja, opreme, instalacija i prostora koji su ovlašteni upotrebljavati inspektori zaštite od požara u provedbi mjera zabrane iz članka 55. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara.

Članak 2.

Inspektor zaštite od požara o mjeri pečaćenja donosi usmeno rješenje ako utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti za izricanje te mjere.

Članak 3.

Pečat je izrađen od odgovarajuće kovine ili gume, okruglog je oblika, promjera 38 mm, sadrži oznaku »MUP«, redni broj pečata te tekst:, »Inspektorat unutarnjih poslova«.

Kod pečaćenja pečatom iz stavka 1. ovog članka koristi se hladni pečatni vosak sa špagom (jamstvenikom).

Uz službeni pečat može se koristi i traka s natpisom: »INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA – ZAPEČAĆENO«.

Predložak izgleda i sadržaja pečata i trake iz ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1).

Članak 4.

Pečat se otiskuje ili stavlja na najprikladnije mjesto tako da se uređaj, oprema, instalacija i prostor koji se pečate ne mogu upotrebljavati a da se prethodno ne povrijedi pečat.

Uz službeni pečat na istom mjestu može se po potrebi na prikladan način postaviti i traka.

Podaci o načinu uporabe pečata unose se u zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru.

Prigodom uporabe pečata osobito treba voditi računa o tome da se uređaji, oprema i instalacije koji se pečate, ne oštete.

Članak 5.

Prije pečaćenja stranci se nalaže da se iz prostorija i objekata koji se pečate udalje osobe, odnosno uklone predmeti koji bi se za vrijeme privremene obustave obavljanja određenih radnji ili djelatnosti mogli oštetiti te da se poduzmu sigurnosne i druge mjere radi sprečavanja nastanka štete (isključivanje struje, plina, vode, osiguranje protupožarnih mjera i slično).

Kada se pečate objekti privremenog karaktera, pokretni uređaji ili druga pokretna oprema stranci se nalaže njihovo premještanje na mjesto gdje su osigurane sigurnosne i druge mjere i gdje se ne ometa promet ili poslovanje drugih poslovnih subjekata.

Mjere iz stavka 1. i 2. ovog članka utvrđuju se usmenim rješenjem u zapisniku kojim je određeno pečaćenje.

Zapečaćeni uređaji, oprema, instalacije i prostori po potrebi se fotografiraju, a fotografije su sastavni dio zapisnika.

Za vrijeme dok su uređaji, oprema, instalacije i prostori zapečaćeni, mogu se obavljati samo oni radovi koji su nužni za provedbu rješenja inspektora zaštite od požara.

Prije obavljanja radova iz stavka 5. ovog članka stranka je dužna o istome pisano izvijestiti inspektora koji vodi postupak osim ako se radi o provođenju hitnih radnji bitnih za sigurnost ljudi, imovine i okoliša.

Članak 6.

Nakon obavljenog pečaćenja, inspektor zaštite od požara će na vidnome mjestu istaknuti Obavijest o pečaćenju (zaštićenu u plastičnoj foliji) u kojoj se navodi naziv, broj i datum akta na temelju kojega je pečaćenje provedeno te upozorenje o prekršajnom odnosno kaznenom djelu u slučaju skidanja i povrede službenog pečata.

Obrazac Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2).

Obavijest potpisuje inspektor koji vodi postupak.

Članak 7.

Nakon što inspektor zaštite od požara utvrdi da je obveza iz rješenja izvršena, po proteku vremena za koje je mjera donesena ili po usvajanju zahtjeva stranke da se skine pečat, pečaćeni uređaji, oprema, instalacije i prostori se otpečaćuju i o tome se sastavlja zapisnik.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-14012-2011

Zagreb, 18. travnja 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

PRILOG 1.


PRILOG 2.