Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima

NN 50/2011 (3.5.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1120

Na temelju članka 17. i članka 31. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/2001, 177/2004, 76/2007, 152/2008 i 127/10) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I PROVJERI ZNANJA ZA UPRAVLJANJE I RUKOVANJE ENERGETSKIM POSTROJENJIMA

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (»Narodne novine« broj 70/2010) u članku 4. iza točke 23. dodaje se nova točka 24. koja glasi:

»24. punitelj motornih vozila tehničkim plinom«.

Članak 2.

U članku 5. u točki 9. iza riječi »1MW« dodaju se riječi »a ne veća od 1MW«.

U točki 19. iza riječi »100 kW« dodaju se riječi »a ne veći od 1MW«.

Iza točke 23. dodaje se nova točka 24. koja glasi:

»24. punitelj motornih vozila tehničkim plinom – samostalno punjenje motornih vozila tekućim naftnim plinom«.

Članak 3.

U članku 14. točki 1. nakon riječi »elektrotehničkog usmjerenja« dodaju se riječi »kemijski tehničar, kemijski tehničar specijalista«.

Članak 4.

U članku 18. stavku 1. riječi »s najmanje tri godine radnog iskustva u struci«, zamjenjuju se riječima »s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci«.

Članak 5.

U članku 20. stavak 1. riječi »s najmanje tri godine radnog iskustva u struci« zamjenjuju se riječima »s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci«.

U članku 21. stavak 1. nakon riječi »elektrotehničkog usmjerenja« dodaju se riječi »kemijski tehničar i kemijski tehničar specijalista«.

Članak 6.

U članku 27. stavak 1. riječi »s najmanje tri godine radnog iskustva u struci« zamjenjuju se riječima »s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci«.

Članak 7.

Iza članka 27. dodaje se novi članak 27. a koji glasi:

»Članak 27.a

Poslove i radne zadatke punitelja motornih vozila tehničkim plinom može obavljati:

1. radnik sa stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) stečenom prema obrazovnom programu strukovnog područja za strojarstvo, elektrotehniku, rudarstvo, građevinu, promet kemiju, hotelijerstvo, turizam, trgovinu ili gimnazije s najmanje 3 mjeseca radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) strukovnog područja za strojarstvo, elektrotehniku, građevinarstvo, kemiju, poljoprivredu, metalurgiju i rudarstvo, trgovinu, ekonomiju s najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku«.

Članak 8.

U članaku 31. stavak 2. mijenja se i glasi: »Praktično osposobljavanje za zanimanja u članku 4. ovoga Pravilnika traje: najmanje 6 mjeseci za zanimanja navedena u točkama 5., 8. i 21., najmanje 1 mjesec za zanimanje u točki 24., a najmanje 3 mjeseca za sva ostala zanimanja«.

Članak 9.

Iza članka 33. dodaje se novi članak 33. a koji glasi:

»Članak 33.a

Predsjednik područne Ispitne komisije ili njegov zamjenik kojega je ovlastio predsjednik područne Ispitne komisije, najmanje 25 dana prije početka ispita pregledava dokumentaciju pojedinog kandidata. Ukoliko dokumentacija kandidata ne zadovoljava uvjete za polaganje ispita, predsjednik područne Ispitne komisije o tome pismeno obavještava kandidata i predsjednika Ispitne komisije.

Kandidat se može žaliti predsjedniku Ispitne komisije, koji je dužan u roku od 7 dana donijeti Rješenje o pristupanju ispitu s obrazloženjem«.

Članak 10.

Iza članka 52. dodaju se novi članci 52.a i 52.b koji glase:

»Članak 52.a

– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara parnih ili plinskih turbina, strojara hidroturbina i strojara motora s unutarnjim izgaranjem, a koji je obavljao poslove i radne zadatke rukovanja i upravljanje energetskim postrojenjem za proizvodnju električne energije, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za strojara male elektrane;

– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara parnih turbina se priznaje stručna osposobljenost i Stručni ispit za strojara parnih turbina;

– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara plinskih turbina se priznaje stručna osposobljenost i Stručni ispit za strojara plinskih turbina;

– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara hidroturbina se priznaje stručna osposobljenost i Stručni ispit za strojara hidroturbina;

– radniku s položenim Stručnim ispitima strojara parnih turbina i strojara parnih kotlova s automatskom komandom ili strojara hidroturbina, a koji je obavljao poslove i radne zadatke vođe smijene termoelektrane ili vođe smjene hidroelektrane u razdoblju ne kraćem od dvije godine, a što dokazuje izjavom svog rukovoditelja, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za vođu bloka termoelektrane ili vođu smjene hidro elektrane;

– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara parnih turbina, strojara parnih kotlova s automatskom komandom ili strojara motora s unutarnjim izgaranjem, a koji je obavljao poslove i radne zadatke rukovanja i upravljanja kogeneracijskim postrojenjem, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za strojara kogeneracijskog postrojenja;

– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara parnih kotlova s automatskom komandom s napomenom »bez ograničenja snage«, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za strojara kotlovskog postrojenja;

– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara parnih kotlova s automatskom komandom, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za strojara kotla;

– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara parnih kotlova s automatskom komandom, rukovatelja parnih kotlova s mehaniziranim loženjem ili rukovatelja plinskih generatora, a koji su obavljali poslove i radne zadatke rukovanja industrijskim pećima, priznaje se stručna osposobljenosti i Stručni ispit za rukovatelja industrijskim pećima;

– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara motora s unutarnjim izgaranjem ili rukovatelja motora s unutarnjim izgaranjem, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za rukovatelja motora s unutarnjim izgaranjem;

– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara kompresorske stanice ili rukovatelja kompresora priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za strojara kompresorske stanice;

– radniku s položenim Stručnim ispitom rukovatelja parnih kotlova s mehaniziranim loženjem ili rukovatelja pokretnih parnih kotlova, priznaje se stručna osposobljenosti i Stručni ispit za ložača- rukovatelja kotla;

– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara crpne stanice ili rukovatelja crpki, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za strojara crpne stanice;

– radniku s položenim Stručnim ispitom rukovatelja plinskih generatora, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za rukovatelj plinskim uređajima i napravama;

– radniku s položenim Stručnim ispitom rukovatelja centralnog grijanja, koji je obavljao poslove i radne zadatke rukovanja i upravljanja energetskim postrojenjem klimatizacije i prozračivanja u razdoblju ne kraćem od dvije godine, a što dokazuje izjavom svog rukovoditelja, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za rukovatelja klimatizacije i prozračivanja;

– radniku s položenim Stručnim ispitom rukovatelja centralnog grijanja, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja i termoventilacije;

– radniku s položenim stručnim ispitom ložač centralnog grijanja, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za ložača centralnog grijanja;

– radniku s položenim Stručnim ispitom punitelja posuda tehničkim plinovima, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za rukovatelja posuda tehničkim plinovima.

Članak 52 b.

Od dana stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna, do 1. siječnja 2015. godine mentor prema članku 32. Pravilnika može biti osoba koja osim uvjeta iz članka 32. ispunjava uvjet da joj se priznaje Stručni ispit za zvanje za koje ima ulogu mentora sukladno članku 52.a.

Osposobljenost mentora dokazuje se preslikom do sada važećeg uvjerenja i isto se dostavlja područnoj Ispitnoj komisiji uz dokumentaciju kandidata.

Za zanimanja za koja do sada nije bilo potrebno polagati Stručni ispit mentor može biti:

1. imenovana stručna osoba proizvođača energetske opreme ili ugovornog izvođača radova koja je u skladu s uputstvima proizvođača za rukovanje i održavanje praktično obučila kandidata za polaganje Stručnog ispita u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

2. imenovana stručna osoba koja je u ime investitora vodila izgradnju energetskog objekta, te sudjelovala u puštanju u rad, probnom radu i primopredaji energetskog postrojenja, a koja je u skladu s uputstvima prizvođača za rukovanje i održavanje praktično obučila kandidata za polaganje Stručnog ispita u skladu s odredbama ovog Pravilnika«.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/09-01/115
Urbroj: 526-04-01-01/3-10-54
Zagreb, 7. travnja 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.