Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 50/2011 (3.5.2011.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1125

Na osnovi članka 21. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10. i 139/10.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 20. sjednici održanoj 31. ožujka 2011. godine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 43/10., 71/10., 78/10., 88/10. 1/11. i 6/11.) u tablici iz članka 19. stavka 1. u stupcu »Recepti« iza riječi »recepti« upisuje se oznaka »**«

Ispod tablice upisuje se oznaka i tekst uz oznaku kako slijedi:

»**10% od utvrđenog broja odnosi se na tiskanice osim za djelatnost pod rednim brojem 9.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/11-01/ 41

Urbroj: 338-01-01-11-1

Zagreb, 31. ožujka 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.