Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 50/2011 (3.5.2011.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1126

Na osnovi odredbi članka 68. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10. i 139/10.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 20. sjednici održanoj 31. ožujka 2011. godine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapaje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguraja (»Narodne novine« broj 43/10., 71/10., 88/10., 124/10., 1/11., 6/11., 16/11. i 31/11.) u članku 28. iza stavka 4. dodaje ovi stavak 5. koji glasi:

»Prosječan iznos sredstva za ortopedska i druga pomagala po osiguranoj osobi za 2011. godinu iznosi:

Dob osigurane osobe

Prosječna godišnja potrošnja za pomagala* po osiguranoj osobi

0-2

1,90

2-7

14,46

7-18

27,97

18-25

24,75

25-30

23,44

30-35

25,35

35-40

28,88

40-45

34,48

45-50

45,38

50-55

70,08

55-60

112,97

60-65

170,87

65-70

207,65

> 70

372,47

*odnosi se na pomagala iz nadležnosti izabranog doktora u sljedećim skupinama: pomagala kod šećerne bolesti, pomagala za probavni sustav, pomagala kod urinostome, pokrivala za rane i pomagala za inkontinenciju.“

Članak 2.

U članku 65. u Tablici 2.2. podaci pod šiframa SKZ08 i SKZ13 mijenjaju se i glase:

»

SKZ08

Pozitronska emisijska tomografija (PET) pomoću 18-florodeoksiglukoze (FDG)

 

35308 

 

7.990,00

SKZ13

PET/CT(4)

 

35307

 

7.990,00

«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/11-01/40

Urbroj: 338-01-01-11-1

Zagreb, 31. ožujka 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.