Odluka o dopuni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

NN 50/2011 (3.5.2011.), Odluka o dopuni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

HRVATSKA NARODNA BANKA

1128

Na temelju članka 58. stavka 4. i članka 60. stavka 3. Zakona o platnom prometu »Narodne novine« br. 133/2009.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci »Narodne novine« br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O NAČINU OTVARANJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA

I.

U Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa (»Narodne novine«, br. 3/2011. i 35/2011.) u Prilogu 2. Popis novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka, unosi se sljedeća dopuna:

1. Ispod entiteta »SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS »SUCRE«« dodaje se novi entitet s pripadajućim oznakama:

ZEMLJE ČLANICE

obračunska jedinica

ADB Unit

XUA

965

AFRICAN

ADB

of Account

DEVELOPMENT

BANK GROUP27

Bilješka:

27African Development Bank Group ima tri ogranka: African Development Bank (ADB) African Development Fund (ADF) i Nigeria Trust Fund (NTF).

Zajmovi/subvencije banke ADB mogu se denominirati u američkim dolarima (USD), eurima (EUR), jenima (JPY) i funtama sterlinga (GBP). Zajmovi/subvencije fondova ADF i NTF uvijek se denominiraju u obračunskim jedinicama ADB. U svrhu izvještavanja svi zajmovi/subvencije banke ADB i fondova ADF i NTF izražavaju su u obračunskim jedinicama ADB.

Obračunska jedinica ADB ima protuvrijednost jednog posebnog prava vučenja Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF), odnosno svake druge jedinice koju MMF odredi za tu svrhu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 97-020/04-11/ŽR

Zagreb, 20. travnja 2011.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.