Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica

NN 51/2011 (4.5.2011.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1131

Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 135/06), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA ZA ZAŠTITU KOKOŠI NESILICA

Članak 1.

U Pravilniku o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (»Narodne novine«, broj 77/10 i 99/10) u članku 11. stavak 2. se mijenja i glasi:

»(2) Uzgoj kokoši nesilica u kavezima koji ne udovoljavaju odredbama članka 6. ovoga Pravilnika dopušten je do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a najdulje 12 mjeseci nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u svrhu završetka proizvodnog ciklusa.«

Članak 2.

U članku 11. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika kavezi iz članka 5. ovoga Pravilnika više se ne smiju proizvoditi niti prvi puta stavljati u upotrebu.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/55

Urbroj: 525-06-1-0529/11-5

Zagreb, 21. travnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.