Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

NN 51/2011 (4.5.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

1133

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1., članka 49. stavka 11. i članka 76. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08), Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA DJELATNOSTI ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA I USLUGA

Članak 1.

(1) Članak 20., stavak 1., točka 1. mijenja se na način da isti sada glasi:

»obvezni su nadzirati uobičajeno ponašanje korisnika prigodom uporabe usluga, te ih u najkraćem mogućem roku upozoriti o svakom neuobičajenom i iznenadnom povećanju troška korištenja pojedine usluge, što može ukazivati na zlouporabu ili neovlašteno korištenje. Upozorenje korisniku uslijedit će ako je korištenje dvostruko veće od prosječnog korištenja usluge u prethodna tri (3) mjeseca (osim ako nije drugačije utvrđeno odlukom nadležnog regulatornog tijela)«.

Članak 2.

(2) Članak 29., stavak 1. mijenja se na način da isti sada glasi:

»Račun za unaprijed plaćene usluge (bon) je korisnički račun s novčanim iznosom u svrhu korištenja elektroničkih komunikacijskih usluga koji se može nadopunjavati novim novčanim iznosima nakon prvobitne kupnje«.

(3) Članak 29., stavak 2. mijenja se na način da isti sada glasi:

»Prigodom aktivacije unaprijed plaćene usluge ili prigodom nadopunjavanja novčanog iznosa računa, korisnik mora na jednostavan, razumljiv i lako uočljiv način biti obaviješten o trajanju pretplatničkog odnosa. Ako nije utvrđen rok pretplatničkog odnosa, smatrat će se da pretplatnički odnos traje neodređeno vrijeme. U slučaju isteka roka bona ili raskida pretplatničkog odnosa, pretplatnik ima pravo na povrat ili naknadu neiskorištenog novčanog iznosa računa za elektroničke komunikacijske usluge«.

(4) Članak 29., stavak 4. mijenja se na način da isti sada glasi:

»Prigodom raskida pretplatničkog odnosa u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, a kada pretplatnik traži povrat ili naknadu neiskorištenog novčanog iznosa za elektroničke komunikacijske usluge pretplatnik je obvezan dati na uvid kupljeni bon, SIM karticu i identifikacijski dokument«.

(5) Članak 29., stavak 5. mijenja se na način da isti sada glasi:

»U slučaju kada se radi o povratu ili naknadi neiskorištenog novčanog iznosa za elektroničke komunikacijske usluge na kupljenom bonu u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, pretplatnik je obvezan predočiti kupljeni bon«.

(6) U članku 29. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»Odredbe ovog članka nemaju učinak na pravo na iskup elektroničkog novca koje korisniku unaprijed plaćene usluge pripada na temelju propisa kojima se uređuje elektronički novac.«

Članak 3.

U Dodatku I. obrazac prethodne obavijesti o obavljanju elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga mijenja se i glasi

DODATAK 1.

PRETHODNA OBAVIJEST

o obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

Na temelju članka 32. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 73/08)Podaci o djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

Označite vrstu obavijesti za obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, te upišite predviđeni datum početka, promjene ili završetka obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga i geografsko područje obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

Kratak opis djelatnosti elektroničke komunikacijske mreže i usluga, koji uključuje tehničke značajke mreže i opreme te način njihove izvedbe:


                                                                                         IZJAVA

                   Potpisom jamčimo istinitost i potpunost odnosno vjerodostojnost podataka navedenih u ovoj obavijesti.

             _______________________                   _________                 ___________________________________

                                 Mjesto                                       Datum                              Pečat i potpis ovlaštene osobe

Obrascu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

1. Rješenje o upisu u sudski registar ili Rješenje o upisu u obrtni registar

2. Punomoć ovlaštene osobe (ako obavijest podnosi opunomoćena osoba)

Ispravno popunjen obrazac zajedno s prilozima potrebno je predati ili poslati poštom s povratnicom na adresu: Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, p.p. 160, 10 002 Zagreb ili bilo kojim drugim putem ako za isti postoji sigurna provjera identiteta potpisnika.

Članak 4.

U Dodatku 5., članak 7., stavak 7. mijenja se na način da isti sada glasi:

»Operator usluga s dodanom vrijednosti je obvezan obavijestiti korisnika o potrošnji za svaki poziv prema broju za usluge s dodanom vrijednosti koji prijeđe iznos od 250,00 kuna i prekinuti ga, ili uz prethodnu najavu prekinuti poziv kada njegovo trajanje dosegne 30 minuta, ovisno koja okolnost nastupi ranije. Nakon prekida pozivatelj može, ukoliko to želi, ponoviti poziv«.

U Dodatku 5. članak 7., stavak 10. mijenja se na način da isti sada glasi:

»1. Kod pružanja usluga s dodanom vrijednosti, a koje se ostvaruju slanjem/primanjem SMS poruka, potrebno je jasno naznačiti na koji način se prekida uporaba usluge. To znači da korisniku usluge uz broj i cijenu mora biti istaknut i način prekida uporabe usluge, te da u svakom trenutku slanjem poruke sadržaja »STOP« korisnik može prestati s uporabom usluge.

2. Za usluge koje se ostvaruju SMS porukama, informacija o cijeni i načinu prekida uporabe usluge se mora pojaviti na zaslonu prije aktivacije tražene usluge, kao i obavijest da se uz cijenu usluge s dodanom vrijednosti naplaćuje i trošak za prijenos podataka za one usluge u kojima se isti naplaćuje.

3. Operator usluga s dodanom vrijednosti je obvezan besplatno obavijestiti korisnika o potrošnji za svaku pojedinačnu uslugu s dodanom vrijednosti (jednokratnu ili pretplatničku) kada ta potrošnja prijeđe iznos od 250,00 kuna ili obavijestiti korisnika o potrošenom iznosu nakon poslanih/primljenih 30 SMS-a, ovisno koja okolnost nastupi prije. Kod usluga pretplatničkog sadržaja, nakon što se ispune gornji uvjeti, operator usluge s dodanom vrijednosti je obvezan zatražiti od korisnika SMS potvrdu za daljnje korištenje usluge«

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-02/05

Urbroj: 376-04-11-1

Zagreb, 20. travnja 2011.

Predsjednik Vijeća
Miljenko Krvišek, dipl. ing. el., v. r.