Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

NN 52/2011 (6.5.2011.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1155

Na osnovi članka 17. stavak 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 158/09., 71/10., 139/10. i 49/11.) i članka 26. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 21. sjednici održanoj 4. svibnja 2011. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PROPISIVANJU I IZDAVANJA LIJEKOVA NA RECEPT

Članak 1.

U Pravilniku o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine« broj17/09., 46//09., 4/10., 13/10., 110/10., 131/10., 1/11. i 16/11.) u članku 3. stavku 3. riječi: »hitne medicinske pomoći« zamjenjuju se riječima: »hitne medicine«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovog članka cjepiva za provođenje Programa obveznog cijepljenja mogu na tiskanicama recepta propisivati doktori ugovoreni u djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite i to u skladu s posebnom Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojom se utvrđuje vrsta cjepiva i vremensko razdoblje u kojem doktori mogu utvrđena cjepiva propisivati.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/11-01/69
Urbroj: 338-01-01-11-1
Zagreb, 4. svibnja 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.