Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta

NN 53/2011 (11.5.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1166

Na temelju članka 107. stavka 1. točke 11. i stavka 3. Zakona o oružju (»Narodne novine« broj: 63/2007 i 146/2008) ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA PROIZVODNJU, SMJEŠTAJ I PROMET ORUŽJA I STRELJIVA, POPRAVLJANJE I PREPRAVLJANJE ORUŽJA TE VOĐENJE CIVILNIH STRELIŠTA

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta (»Narodne novine« broj: 69/2008 i 88/2009), podnaslov iznad članka 19.: »1.1. Civilna strelišta otvorenog tipa za malokalibarske puške kalibra 22 l.r. s rubnim paljenjem« mijenja se i glasi: »1.1. Civilna strelišta otvorenog tipa za malokalibarske puške kalibra 22 l.r. s rubnim paljenjem i malokalibarske pištolje kalibra 22 l.r. s rubnim paljenjem«.

Članak 2.

U članku 19. stavku 1. iza riječi: »puške« dodaju se riječi: »i pištolje«.

Članak 3.

U članku 20. stavku 1. iza riječi: »puške« dodaju se riječi: »i pištolje«.

U stavku 4. riječi: »Bočna zaštita od zida mora biti građena« zamjenjuju se riječima: »Bočni zaštitni zid mora biti građen«.

Članak 4.

U članku 22. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Zid na završetku strelišta može biti građen i kao zemljani ili pješčani nasip, visine donjeg ruba zadnje poprečne blende, s preklapanjem od najmanje 50 cm, a žičana ograda mora biti postavljena iza tako izvedenog zida.«

Članak 5.

U članku 23. broj: »125« zamjenjuje se brojem: »100«

Članak 6.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Hvatač zrna može biti punjen drvenim trupcima od mekog drveta, složen u dva reda pojedinačne dužine najmanje 30 cm, postavljen tako da se nijedna horizontalna reška ne poklapa s reškom u drugom redu. Uzdužna os drvenih trupaca mora biti postavljena u smjeru linije gađanja.

Hvatač zrna može biti prirodni ili građeni nasip, metalna ploča ili drugi materijal koji mora potpuno zaustaviti zrno bez mogućnosti odbijanja u bilo kojem smjeru.

Hvatač zrna mora se održavati, a oštećeni materijal zamjenjivati novim.«

Članak 7.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Kod otvorenog strelišta podloga od streljačkog mjesta do mete mora biti zemljana ili pješčana, bez kamenčića i stranih tijela, ravna i horizontalna.«.

Članak 8.

U članku 27. stavku 2. riječ: »zida» zamjenjuje se riječju: »betona«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Za kalibre veće od 22 l.r. drvena obloga mora biti debljine najmanje 40 mm.«

Članak 9.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Zidana bočna zaštita strelišta mora biti građena od sljedećih materijala:

1. armiranog betona C 12/15 (MB15), debljine 12 cm;

2. zida od pune opeke, debljine 24 cm.

Visina zidane bočne zaštite strelišta mora biti najmanje 300 cm.«

Članak 10.

U članku 32. riječi: »24. i 25.« zamjenjuju se riječima: »24., 25. i 26. stavka 4.«

Članak 11.

U članku 33. riječ: »malokalibarske« briše se, a iza riječi: »puške« dodaju se riječi: »svih kalibara«.

Članak 12.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Na civilnom strelištu otvorenog tipa za puške s glatkim cijevima svih kalibara za gađanje letećih meta dužina vatrene zone strelišta mora biti najmanje 180 m od linije gađanja.

U smislu ovoga Pravilnika, vatrena zona strelišta je isječak kruga koji je opisan streljačkim mjestom kao ishodištem i područjem od 45 stupnjeva lijevo i desno u smjeru gađanja.

Na civilnim strelištima iz stavka 1. ovoga članka gdje konfiguracija terena svojim oblikom (šume, kotline, brežuljci) predstavlja dovoljnu zaštitu od slučajnog ulaska u strelište, dužina vatrene zona strelišta može biti na 120 m od linije gađanja.

Na civilnim strelištima iz stavka 1. ovoga članka s izgrađenim sustavom skupljanja sačme dužina vatrene zona strelišta može biti na 120 m od linije gađanja.

Povjerenstvo iz članka 50. ovog Pravilnika procjenjuje sigurnost strelišta u odnosu na konfiguraciju terena na kojem se strelište nalazi.

Streljačka mjesta na liniji gađanja moraju biti označena sukladno pravilima propisanim za pojedine streljačke discipline.

Za streljačku disciplinu »trap« i srodne streljačke discipline, na 3 do 4 m iza linije streljačkih mjesta mora biti izvedena povratna staza kojom se strijelci obavezno kreću od streljačkog mjesta 5 prema streljačkom mjestu 6.

Ograda od žice, užeta ili druge prikladne prepreke mora biti povučena na 7 do 10 m iza linije gađanja, unutar kojeg područja se ne smiju nalaziti gledatelji.

Za streljačku disciplinu »skeet« i srodne streljačke discipline ograda iz stavka 8. ovoga članka nalazi se na 7 do 10 m iza streljačkog mjesta 4, paralelno s osnovnim pravcem strelišta.

Na ulazu u područje linije streljačkih mjesta na strelištu mora se istaknuti obavijesna ploča s osnovnim zaštitnim i sigurnosnim upozorenjima te dozvoljenim vrstama oružja i streljiva koja su propisana streljačkim pravilima.

Razina buke u najbližem stambenom objektu ne smije prelaziti 45 decibela.«

Članak 13.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Hvatač zrna može biti punjen drvenim trupcima od mekog drveta, složen u dva reda pojedinačne dužine najmanje 30 cm, postavljen tako da se nijedna horizontalna reška ne poklapa s reškom u drugom redu. Uzdužna os drvenih trupaca mora biti postavljena u smjeru linije gađanja.

Hvatač zrna može biti i metalna ploča ili drugi materijal koji mora potpuno zaustaviti zrno bez mogućnosti odbijanja u bilo kojem smjeru.

Ispred hvatača zrna obvezno je postaviti zavjese od gumenih traka ili drugih materijala koji sprječavaju odbijanje ostataka zrna u smjeru strijelca.«

Članak 14.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Stajalište strijelca mora biti osvijetljeno indirektnim svjetlom jačine minimalno 250 luksa.

Osvijetljenost mete nije određena, a ovisi o vrsti streljačke discipline ili pravila Međunarodne streljačke federacije.«

Članak 15.

U članku 46. stavku 1. broj: »125« zamjenjuje se brojem: »100«.

Članak 16.

Trgovačka društva i obrti koji obavljaju djelatnost vođenja civilnih strelišta dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku od godine dana od dana njegovoga stupanja na snagu.

Trgovačka društva i obrti koji obavljaju djelatnost vođenja civilnih strelišta koji ne usklade svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku iz stavka 1. ovoga članka, prestaju s radom obavljanja djelatnosti vođenja civilnih strelišta istekom toga roka.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«

Broj: 511-01-152-23708/2-2011.
Zagreb, 4. svibnja 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.