Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini godišnje nak­nade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

NN 53/2011 (11.5.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini godišnje nak­nade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

1167

Na temelju članka 63. stavka 1. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04., 82/06., 138/06., 146/08., 152/08., 38/09., 124/09., 153/09. i 73/10.), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (»Narodne novine«, broj: 35/11.) u članku 4. u tablici pod rednim brojem 3. »OSOBNI AUTOMOBIL (M1)«, u drugom retku (»V=1001-1600 cm3«) u petom stupcu (»Korektivni koeficijent«) broj: »1,63« zamjenjuje se brojem: »1,74«.

U tablici pod rednim brojem 11. »PRIKLJUČNO VOZILO (04) osim poluprikolice (PP)«, u trećem stupcu (»Kriterij za izračun naknade«) riječi: »tri i više osovina« zamjenjuju se riječima: »tri osovine«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

Godišnja naknada plaća se u stanicama za tehnički pregled vozila ili se uplaćuje izravno na račun županijske uprave za ceste odnosno u proračun Grada Zagreba.

Stanice za tehnički pregled vozila izdaju vlasnicima vozila potvrdu o obračunatoj godišnjoj naknadi.

Pravne osobe u čijem su sastavu stanice za tehnički pregled vozila i županijske uprave za ceste, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba, dužni su, sukladno ovome Pravilniku, sklopiti ugovor o raspoređivanja naplaćenih sredstava godišnje naknade, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i obavljanju drugih poslova koji su s tim povezani.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/39
Urbroj: 530-07-11-1
Zagreb, 21. travnja 2011.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.