Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza

NN 53/2011 (11.5.2011.), Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1173

Na temelju članka 79. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010 i 22/2011), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, organizacija i način obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza.

Pod sanitetskim prijevozom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se prijevoz bolesnika u svrhu pružanja zdravstvenih usluga vozilom za sanitetski prijevoz s propisanom medicinsko-tehničkom opremom za siguran prijevoz bolesnika.

Članak 2.

Sanitetski prijevoz organizira se na razini primarne zdravstvene zaštite.

Članak 3.

Pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom u pogledu kadrova i medicinsko-tehničke opreme sanitetski prijevoz mogu obavljati domovi zdravlja i ustanove za zdravstvenu skrb.

Članak 4.

Djelatnost sanitetskog prijevoza obavlja tim koji čine:

– 1 medicinska sestra/medicinski tehničar

– 2 vozača (2 sanitetska vozila).

Članovi tima iz stavka 1. ovoga članka moraju biti osposobljeni za korištenje medicinsko-tehničke opreme vozila, osnovnih postupaka za održavanje života i nadzora bolesnika tijekom prijevoza.

Članak 5.

Uvjeti u pogledu tehničkih karakteristika i medicinsko-tehničke opreme vozila za sanitetski prijevoz utvrđeni su normom HRN EN 1789:2008 medicinski automobili i njihova oprema za cestovno medicinsko vozilo vrste A: vozilo za prijevoz pacijenata.

Članak 6.

Uvjeti i način korištenja sanitetskog prijevoza za pojedine kategorije osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje utvrđuju se posebnim propisom.

Članak 7.

Obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza morskim putem organizira se redovnim brodskim prijevozom.

Za vrijeme prijevoza iz stavka 1. ovoga članka bolesnik mora biti pod nadzorom tima sanitetskog prijevoza u vozilu sanitetskog prijevoza ili u brodskoj kabini.

Članak 8.

Obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza zračnim putem uredit će se posebnim propisom.

Članak 9.

U djelatnosti sanitetskog prijevoza ne smiju se obavljati poslovi iz djelatnosti hitne medicine.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju katastrofe ili veće nesreće timovi i vozila sanitetskog prijevoza stavljaju se u funkciju izvanbolničke hitne medicinske službe.

Članak 10.

Trgovačka društva i ustanove za zdravstvenu njegu kojima je na temelju ranije važećih propisa do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika odobreno obavljanje djelatnosti prijevoza u svrhu pružanja zdravstvenih usluga, odnosno sanitetskog prijevoza danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika nastavljaju obavljati tu djelatnost.

Trgovačka društva i ustanove za zdravstvenu njegu iz stavka 1. ovoga članka obvezne su svoj rad i poslovanje u pogledu radnika, tehničkih karakteristika i medicinsko-tehničke opreme vozila uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a u protivnom im prestaje rad.

Članak 11.

Pravne osobe koje sklope ugovor za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti sanitetskog prijevoza moraju najkasnije danom početka rada zavoda za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave, za čije su područje sklopile ugovor, početi provoditi sanitetski prijevoz.

Članak 12.

Pravne osobe kojima je do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dano odobrenje za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza moraju u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika ispuniti uvjete u pogledu tehničkih karakteristika i medicinsko-tehničke opreme vozila za sanitetski prijevoz iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (»Narodne novine«, br. 146/2009 i 117/2010).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-04/08
Urbroj: 534-07-11-1
Zagreb, 27. travnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
i ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.