Pravilnik o Središnjem registru državne mature

NN 53/2011 (11.5.2011.), Pravilnik o Središnjem registru državne mature

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

1174

Na temelju članka 82. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« br. 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj, način vođenja i čuvanja podataka u Središnjem registru državne mature (u daljnjemu tekstu: Registar).

Članak 2.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: Centar) vodi Registar u elektroničkome obliku u kojemu se pohranjuju podaci o svim osobama koje su položile državnu maturu, predmetima s ostvarenim ocjenama i postotnim bodovima ostvarenim na ispitima državne mature te drugi podaci značajni za državnu maturu.

Registar je službena evidencija o svim pristupnicima državne mature u koju se upisuju podaci značajni za praćenje pristupnika od prijave ispita državne mature do izdavanja svjedodžbe, odnosno potvrde o državnoj maturi, a koja omogućuje vjerodostojan i cjelovit uvid u podatke o pristupnicima državne mature tijekom polaganja državne mature, odnosno ispita državne mature.

Članak 3.

Za pristup i vođenje registra koristi se elektronička programska oprema (aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka pohranjenih u Registru.

Članak 4.

Registar sadrži podatke o:

1. učenicima i drugim pristupnicima državne mature (prezime i ime, osobni identifikacijski broj, dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja, državljanstvo i nacionalnost, spol, adresa, ime i prezime majke i oca, odnosno skrbnika),

2. vrsti prilagodbe ispitne tehnologije za učenike/pristupnike s teškoćama koji polažu državnu maturu uz prilagodbu,

3. vrsti škole ili obrazovnoga programa koju pohađa ili je završio učenik/pristupnik državne mature (vrsta gimnazije, naziv zanimanja),

4. nastavnim predmetima iz obveznoga i izbornoga dijela državne mature, ostvarenim ocjenama i postotnim bodovima,

5. datumima prijava, promjenama prijava, odjava i mjestu polaganja ispita državne mature,

6. rednom broju polaganja ispita državne mature,

7. izdanoj svjedodžbi državne mature, odnosno potvrdi o položenim ispitima državne mature (klasifikacijska oznaka, urbroj, datum izdavanja),

8. izdavanju duplikata svjedodžbe o polaganju državne mature, odnosno potvrde o položenim ispitima državne mature (klasifikacijska oznaka, urbroj, datum izdavanja),

9. imenu i prezimenu ravnatelja škole i Centra,

10. bilješkama o učeniku/pristupniku i posebnostima vezanim uz polaganje državne mature (zakašnjenje u pristupanju polaganja ispita državne mature, prekršaji i izrečene mjere kod polaganja ispita državne mature i dr.),

11. prigovorima na provedbu ispita državne mature ili na postupke koji su nastali kršenjem pravila o provedbi ispita te na ocjenu ispita,

12. identifikacijskome broju pod kojim se učenik/pristupnik vodi u Registru,

13. imenu i prezimenu ovlaštenih osoba za unos podataka u Registar.

Članak 5.

Pravo unosa podataka u Registar imaju ispitni koordinatori i ovlaštene osobe koje odredi Centar. Ispitni koordinator je član ispitnoga povjerenstva iz reda nastavničkoga vijeća kojega na prijedlog ravnatelja školske ustanove imenuje ravnatelj Centra.

Centar može utvrditi način preuzimanja nekih podataka, koji su potrebni Registru, iz već postojećih elektroničkih baza podataka koje vodi ministarstvo nadležno za obrazovanje.

Pristup podacima i uvid u pohranjene podatke dopušten je samo ispitnim koordinatorima, ovlaštenim osobama koje odredi Centar i ovlaštenim osobama zaduženim za održavanje i razvoj sustava. O stupnju ovlaštenja za pojedine kategorije korisnika odlučuje Centar.

Za točnost podataka odgovaraju osobe iz ovoga članka te ravnatelj Centra, sukladno svojim nadležnostima.

Način upisa, promjena i ispravljanje te brisanje upisa utvrđuje Centar.

Članak 6.

Osobni podaci štite se i s istima se postupa u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Članak 7.

U nadležnosti su Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet (u daljnjemu tekstu: CARNet) poslovi računalne i komunikacijske infrastrukture koja osigurava redovno funkcioniranje Registra. Poslovi redovnoga funkcioniranja uključuju tehničku potporu sustavu, sigurnost sustava, raspoloživost sustava te pohranu podataka, a sve sukladno važećim zakonskim propisima i pravilima struke.

CARNet nije ovlašten davati osobne podatke na korištenje drugim korisnicima niti raspolagati istima, osim na način na koji je ovlašten ovim Pravilnikom ili posebnom odlukom Centra.

CARNet ne odgovara za točnost osobnih podataka koji su sadržani u Registru.

Članak 8.

O razvoju i održavanju baza podataka i programske potpore odlučuje Centar, a posebnom odlukom može za obavljanje istih ovlastiti drugu ustanovu iz sustava obrazovanja i znanosti.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/10-05/00098

Urbroj: 533-09-11-0002

Zagreb, 29. travnja 2011.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.