Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "noviteta"

NN 54/2011 (13.5.2011.), Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "noviteta"

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1181

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine«, broj 30/09, 139110) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE UPALJAČA SIGURNIH ZA DJECU I ZABRANI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE UPALJAČA »NOVITETA«

Članak 1.

Naredbi o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača »noviteta« (»Narodne novine«, broj 19/11) u članku 3. u stavku 2. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»5. »Ispitivanje sigurnosti za djecu« znači sustavno ispitivanje sigurnosti za djecu određenog modela upaljača na uzorku tog modela, posebice ispitivanja prema specifikacijama nacionalne norme, kojom je preuzeta europska norma EN 13869:2002, osim onih iz stavaka 3.1., 3.4. i 5.2.3. te norme, prema zahtjevima odgovarajućih propisa država koje nisu članice Europske unije, u kojima su važeći zahtjevi vezani uz sigurnost djece istovjetni zahtjevima iz ove Naredbe.«

Članak 2.

U članku 4. u stavku 1. podstavci 1., 2., i 3. mijenjaju se i glase:

»– čuvati izvještaj o ispitivanju sigurnosti za djecu, kojim su ispitani zahtjevi za sigurnost djece i to za svaki model upaljača, kao i uzorak ispitanog modela. Na zahtjev, bez odgode, dužni su izvještaj o ispitivanju sigurnosti za djecu, kojim se potvrđuje ispunjenje sigurnosnih zahtjeva za modele upaljača koji su stavljeni na tržište, dostaviti na uvid Državnom inspektoratu,

– potvrditi na zahtjev Državnog inspektorata da su svi upaljači u svakoj seriji stavljenoj na tržište u skladu s ispitanim modelom i na zahtjev Državnog inspektorata dati dokumentaciju o ispitivanju i program kontrole kojim to dokazuju,

– koristeći odgovarajuće metode ispitivanja, kontinuirano nadzirati sukladnost proizvedenih upaljača s prihvaćenim tehničkim rješenjima kojima se osigurava sigurnost djece, te voditi i čuvati zapise o proizvodnji potrebne za dokazivanje da su proizvedeni upaljači sukladni ispitanom modelu i koje će staviti na raspolaganje Državnom inspektoratu,

– čuvati, i na zahtjev dati bez odgode na uvid Državnom inspektoratu novo izvještaj o ispitivanju sigurnosti za djecu u slučaju da se izvrše bilo kakve promjene na modelu upaljača, a koje bi mogle negativno utjecati na to da model nije sukladan zahtjevima iz ove Naredbe.«

Članak 3.

U članku 5. u stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(1) Izvještaj o ispitivanju sigurnosti za djecu kojim su ispitani svi zahtjevi za sigurnost djece iz članka 4. ove Naredbe moraju posebno sadržavati:«

Podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– detaljan opis ispitivanja i dobivenih rezultata, datum ispitivanja, mjesta gdje je ispitivanje provedeno, naziv organizacije koja je provela ispitivanje i informacije o kvalifikaciji i o osposobljenosti te organizacije za provodenje tih ispitivanja,«

U podstavku 5. riječ: »sukladno« zamijenjuje se riječju: »zahtijevana«.

Postavak 6. mijenja se i glasi:

»– pozivanje na akreditaciju ili priznavanje tijela za ispitivanje«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Izvještaj o ispitivanju sigurnosti za djecu, kojim su ispitani zahtjevi za sigurnost djece navedena u članku 4. ove Naredbe, izdat će jedno od sljedećih tijela:

– tijela za ispitivanje, akreditirana prema normi EN ISO/IEC 17025:2005, odnosno HRN EN ISO/IEC 17025:2007, »Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija«, za provedbu ispitivanja sigurnosti za djecu na upaljačima, od strane akreditacijskog tijela člana Međunarodne suradnje na akreditaciji laboratorija (ILAC) iIi koja su na drugi način priznata u Republici Hrvatskoj za tu svrhu,

– tijela za ispitivanje čiji su izvještaji o ispitivanju sigurnosti za djecu, kojim su ispitani zahtjevi za sigurnost djece, prihvaćena od strane jedne od država gdje se primjenjuju zahtjevi sigurnosti za djecu istovjetni onima utvrđenima ovom Naredbom.«

Članak 4.

U članku 7. brojke: »2011.« zamjenjuju se brojkama »2012.«.

Klasa: 011-01/10-01/159
Urbroj: 526-08-04-03/1-11-25
Zagreb, 5. svibnja 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.