Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi

NN 54/2011 (13.5.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1183

Na temelju članka 18. stavka 2., članka 41. i članka 60. stavka 2. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZRAVNIM PLAĆANJIMA U POLJOPRIVREDI, POTPORAMA ZA OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, POTPORAMA ZA EKOLOŠKU I INTEGRIRANU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I POTPORAMA ZA PODRUČJA S TEŽIM UVJETIMA GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI

Članak 1.

U Pravilniku o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine« br. 12/11), u članku 5. stavku 1. riječi: »15. svibnja« zamjenjuju se riječima: »15. lipnja«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Listovi A, B i C iz članka 3. ovoga Pravilnika dostavljaju se u roku iz stavka 1. ovoga članka, a listovi D, E i F sukladno rokovima propisanim člancima 15., 16. i 27. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. riječi: »31. svibnja« zamjenjuju se riječima: »30. lipnja«.

Članak 3.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka može ostvariti osnovno plaćanje za onoliko hektara livada i pašnjaka iz Zahtjeva za koliko je zadovoljen uvjet držanja najmanje 0,5 uvjetnih grla goveda, konja, koza ili ovaca po hektaru livada i pašnjaka.«

Članak 4.

U članku 20. točke od 1. do 9. zamjenjuju se stavcima od (1) do (9).

Članak 5.

U članku 23. stavku 5. iza riječi: »Upisnik odobrenih objekata« dodaju se riječi: »ili Upisnik objekata odobrenih pod posebnim uvjetima«.

U stavku 7. iza riječi: »Upisnik odobrenih objekata« dodaju se riječi: »ili Upisnik objekata odobrenih pod posebnim uvjetima«.

Članak 6.

U članku 24. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Korisnik koji podvrgne stručnoj kontroli ARKOD parcele u 2011. godini po prvi puta, ne ostvaruje pravo na potporu za ekološku proizvodnju za kulture zasijane u 2010. godini.«

U stavku 12. brojka »7« zamjenjuje se brojkom »11«.

Članak 7.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik podnosi Zahtjev za potporu integrirane poljoprivredne proizvodnje – povrće, oranice, višegodišnji nasadi – na listu A i prijavljuje površine pod oranicama, povrćem i višegodišnjim nasadima na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika za površine prijavljene u ARKOD sustav kao integrirane.

(2) Korisnik potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju je poljoprivredno gospodarstvo koje je u trenutku podnošenja Zahtjeva upisano u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji pri Ministarstvu.

(3) Korisnik potpore koji nije upisan u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji, mora se upisati u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji najkasnije do 15. lipnja tekuće godine.

(4) Korisnik potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju ostvaruje pravo na potporu za one ARKOD parcele koje je poljoprivredna inspekcija ovjerila u Obrascu evidencije o integriranoj proizvodnji, a kojeg je proizvođač u integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji obvezan voditi.

(5) Korisnik ne ostvaruje pravo na potporu za integriranu proizvodnju u 2011. godini za usjeve kultura zasijane 2010. godine na ARKOD parcelama koje su u 2011. godini prvi puta prijavljene kao integrirane.

(6) Poljoprivredni inspektor nakon inspekcijskog nadzora nad Korisnikom potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju, ovjerava Obrazac evidencije o integriranoj proizvodnji iz Priloga 2. Pravilnika o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda.

(7) Korisnik potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju je dužan u Agenciju za plaćanje dostaviti ovjeren Obrazac iz stavka 4. ovoga članka od strane poljoprivredne inspekcije, najkasnije do 31. prosinca 2011. godine.

(8) Korisnik potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju dužan je površine ARKOD parcela za koje je podnio zahtjev za potporu za integriranu poljoprivrednu proizvodnju u 2011. godini držati u sustavu integrirane poljoprivredne proizvodnje najmanje još iduće četiri godine.

(9) U slučaju da Korisnik površine ARKOD parcele iz stavka 8. ovoga članka ne drži u sustavu integrirane poljoprivredne proizvodnje još iduće četiri godine od podnošenja zahtjeva za potporu za integriranu poljoprivrednu proizvodnju u 2011. godini, dužan je na zahtjev Agencije za plaćanja vratiti sva sredstva potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju koja su mu isplaćena za te parcele po osnovi ostvarenog prava od 2011. godine, osim u slučaju više sile.

(10) Viša sila iz stavka 9. ovoga članka definirana je u članku 24. stavku 9. ovoga Pravilnika.

(11) U smislu ovoga Pravilnika višegodišnji nasadi su trajni nasadi definirani Zakonom.«

Članak 8.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik podnosi Zahtjev za potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja na listu A, a do 15. veljače sljedeće godine Agenciji za plaćanja prijavljuje broj grla/kljunova izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja na listu D.

(2) Izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja iz stavka 1. ovoga članka definirane su u Popisu izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihovom potrebnom broju.

(3) Korisnik ostvaruje pravo na potporu iz stavka 1. ovoga članka po odraslom grlu/kljunu upisane uzgojno valjane rasplodne izvorne i zaštićene pasmine domaće životinje iz stavka 2. ovoga članka, koje su upisane u JRDŽ i Središnji popis matičnih grla, odnosno Središnji registar kopitara, odnosno Središnji popis matičnih jata i matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara, na dan 31. prosinca tekuće godine.

(4) Odraslim rasplodnim životinjama iz stavka 3. ovoga članka smatraju se:

– goveda – ženska grla koja su se najmanje jednom telila (krave) i rasplodnjaci (bikovi) koji su upisani u matičnu knjigu bikova koju vodi HPA,

– konji – ženska grla starija od tri godine i i rasplodnjaci (pastusi) koji su upisani u matičnu knjigu pastuha koju vode ovlaštene organizacije za uzgoj uzgojno valjanih kopitara,

– magarci – ženska grla koja su se najmanje jednom pulila (magarice) i rasplodnjaci (pastusi) koji su upisani u matičnu knjigu pastuha koju vode ovlaštene organizacije za uzgoj uzgojno valjanih kopitara,

– ovce i koze – ženska grla koja su se najmanje jednom ojanjila ili ojarila (ovce i koze) te rasplodnjaci (ovnovi, jarčevi) koji su upisani u matičnu knjigu ovnova ili jarčeva koju vodi HPA,

– svinje – ženska grla koja su se najmanje jednom oprasila (krmače) te rasplodnjaci (nerastovi) koji su upisani u matični knjigu nerastova koju vodi HPA,

– perad – kljunovi upisani u Središnji popis matičnih jata.

(5) Uzgojno valjani podmladak izvornih i zaštićenih pasmina goveda, konja i magaraca ostvaruje pravo na potporu iz stavka 1. ovog članka u godini njihovog rođenja.

(6) Korisnik je obvezan u uzgoju držati izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja za koje podnosi zahtjev za potporu tijekom cijele kalendarske godine u kojoj podnosi zahtjev.

(7) HPA dostavlja Agenciji za plaćanja po poljoprivrednom gospodarstvu do 31. siječnja sljedeće godine podatke o:

– broju odraslih grla/kljunova upisanih uzgojno valjanih rasplodnih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja i pripadajućih životnih brojeva na dan 31. prosinca tekuće godine,

– broju uzgojno valjanog podmlatka izvornih i zaštićenih pasmina goveda, konja i magaraca i pripadajućih životnih brojeva rođenih tijekom tekuće godine.

(8) Ovlaštene organizacije za uzgoj uzgojno valjanih kopitara dužne su podatke o broju uzgojno valjanih rasplodnih kopitara na dan 31. prosinca tekuće godine kao i podatke o uzgojno valjanom podmlatku kopitara rođenom tijekom tekuće godine dostaviti HPA do 10. siječnja sljedeće godine.

(9) Pravo na potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja isključuje u istoj godini pravo na ostvarivanje potpore za iste životinje po drugim osnovama.«

Članak 9.

(1) Tablica 1. iz Priloga 1. Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine« br. 12/11) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) zamjenjuje se novom Tablicom 1. koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Tablica 3. iz Priloga 1. Pravilnika zamjenjuje se novom Tablicom 3. koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) List A iz Priloga 2. zamjenjuje se novim Listom A koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/193
Urbroj: 525-05-1-0208/11-9
Zagreb, 9. svibnja 2011.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

ŠIFRARNICI

Tablica 1. ŠIFRE I NAZIVI KULTURA, ŠIFRE UPORABE IZ ARKOD SUSTAVA, JEDINSTVENE SKUPINE USJEVA S ISTIM IZNOSIMA POTPORE I PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA

Šifra sektora

Šifra kulture

Naziv sektora

Naziv kulture

Šifra uporabe iz ARKOD sustava

Jedinstvene skupine usjeva s istim iznosima potpore

Osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini

Proizvodno vezana plaćanja po ha

Proizvodno vezana plaćanja po kg i litri

Potpore ruralnom razvoju

Livade i pašnjaci

Ostale vrste korištenja zemljišta

Šećerna repa

Duhan

Maslinovo ulje

Ekološka poljoprivredna proizvodnja

Integrirana poljoprivredna proizvodnja

Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi

1

101

žitarice

pšenica

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

1

105

žitarice

kukuruz

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

1

106

žitarice

ječam

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

1

107

žitarice

zob

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

1

100

žitarice

ostalo (raž, pšenoraž (tritikale), proso, sirak, heljda, ostale žitarice)

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

2

202

uljarice

suncokret

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

2

203

uljarice

uljana repica

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

2

200

uljarice

ostalo (tikva uljanica, ostale uljarice)

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

3

201

soja

soja

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

4

301

krmno bilje

kukuruz za silažu

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

4

306

krmno bilje

lucerna

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

4

300

krmno bilje

ostalo (stočni kelj, stočni grašak, stočni sirak, djetelina, lucerna, sudanska trava, djetelinsko travne smjese, travno-djetelinske smjese, travna smjesa, trave, grahorica, stočna repa, rotkva, koraba, krmna repica, lupine, ostalo krmno bilje)

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

5

401

šećerna repa

šećerna repa

200

 

 

OVK

ŠR

 

 

OR

OR

TUG

6

800

ljekovito bilje

ljekovito bilje (kamilica, menta, kadulja, ružmarin, stolisnik, komorač, timijan, smilje, bazga, crni sljez, bijeli sljez, melisa, neven, lavanda, buhač, ostalo ljekovito bilje uzgojeno na oranicama)

200, 210

 

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

7

701

duhan

duhan

200

 

 

OVK

 

D

 

OR

OR

TUG

8

1100

ostalo industrijsko bilje

ostalo industrijsko bilje (uljana gorušica, ricinus, lan, konoplja, cikorija, ostalo industrijsko bilje)

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

9

510

povrće

rajčica

200, 210

 

 

OVK

 

 

 

P

P

TUG

9

511

povrće

paprika

200, 210

 

 

OVK

 

 

 

P

P

TUG

9

512

povrće

krastavci

200, 210

 

 

OVK

 

 

 

P

P

TUG

9

513

povrće

luk

200, 210

 

 

OVK

 

 

 

P

P

TUG

9

517

povrće

kupus

200, 210

 

 

OVK

 

 

 

P

P

TUG

9

522

povrće

češnjak

200, 210

 

 

OVK

 

 

 

P

P

TUG

9

534

povrće

lubenice

200, 210

 

 

OVK

 

 

 

P

P

TUG

9

500

povrće

ostalo (mrkva, pastrnjak, peršin, mahune, slanutak, cvjetača, brokula, kelj pupčar, koraba, kukuruz šećerac, merkantilni krumpir, cikla, grah, grašak, bob, poriluk, tikva, tikvice, blitva, špinat, kelj, korabica, salata, patlidžan, dinje, ostalo povrće)

200, 210

 

 

OVK

 

 

 

P

P

TUG

10

901

sjemenski usjevi

s. pšenice

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

10

905

sjemenski usjevi

s. kukuruza

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

10

907

sjemenski usjevi

s. soje

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

10

945

sjemenski usjevi

s. krumpira

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

10

900

sjemenski usjevi

ostalo (s. duhan, s. sudanska trava, s. krastavac, s. dinja, s.mahune, s.slanutak, s. cvjetača, s. brokula, s. kelj pupčar, s. koraba, s. raž, s. pšenoraž (tritikale), s. ječam, s. zob, s. suncokret, s. uljana repica, s. stočni kelj, s. stočni grašak, s. stočni sirak, s. djetelina, s. lucerna, s. trave, s. grahorica, s. stočne repe, s. rotkve, s. koraba, s. krmne repice, s. lupina, s. šećerna repa, s. grah, s. grašak, s. bob, s. luk, s. češnjak, s. poriluk, s. cikla, s. mrkva, s. peršin, s. pastrnjak, s. lubenica, s. tikva, s. tikvica, s. blitva, s. špinat, s. kelj, s. kupus, s. korabica, s. salata, s. paprika, s. rajčica, s. patidžan, ostalo sjeme)

200

 

 

OVK

 

 

 

OR

OR

TUG

11

1501

plemenita vinova loza

plemenita vinova loza

410

490

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

12

1601

voćne vrste

jabuke

422

490

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

12

1605

voćne vrste

kruške

422

490

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

12

1606

voćne vrste

mandarine

423

490

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

12

1612

voćne vrste

breskve

422

490

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

12

1613

voćne vrste

nektarine

422

490

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

12

1619

voćne vrste

višnje

422

490

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

12

1620

voćne vrste

šljive

422

490

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

12

1600

voćne vrste

ostalo (orah, badem, lijeska, kesten, smokva, rogač, šipak, ribiz, ogrozd, borovnica, brusnica, dunja, jagode, kupina, malina, kivi, limun, naranča, marelica, trešnja, ostale voćne vrste)

422, 423, 424, 200, 210

490

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

13

2001

hmelj

hmelj

200

 

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

14

1700

maslina

maslina

421

490

 

OVK

 

 

M

VN

VN

TUG

15

1500

matični nasadi

matičnjaci (matičnjak loznih podloga, matičnjak loznih plemki, matičnjak podloga voćnih vrsta, matičnjak plemki voćnih vrsta, matični nasad maslina)

410

200

 

OVK

 

 

 

VN

VN

TUG

16

1401

livade

livade

310

 

LP

 

 

 

 

LP

 

TUG

17

1402

pašnjaci

pašnjaci

320

 

LP

 

 

 

 

LP

 

TUG

18

4000

ne koristi se

ne koristi se

sve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 3. ŠIFRE I NAZIVI POTPORA U STOČARSTVU

Šifra potpore

Naziv potpore

503-20

Premija za krave dojilje

503-21

Premija za ovce i koze

503-22

Tov goveda

503-23

Mliječne krave

503-24

Rasplodne krmače

503-25

Kravlje mlijeko

503-26

Ovčje mlijeko

503-27

Kozje mlijeko

504-09

Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

BUŠA (izvorna)

SLAVONSKO-SRIJEMSKI PODOLAC (izvorna)

ISTARSKO GOVEDO (izvorna)

MEĐIMURSKI KONJ

HRVATSKI HLADNOKRVNJAK

HRVATSKI POSAVAC

LIPICANAC

ISTARSKI MAGARAC

PRIMORSKO DINARSKI MAGARAC

SJEVERNO-JADRANSKI MAGARAC

CRNA SLAVONSKA SVINJA (izvorna)

TUROPOLJSKA SVINJA (izvorna)

CIGAJA (izvorna)

LIČKA PRAMENKA (izvorna)

ISTARSKA OVCA (izvorna)

CRESKA OVCA (izvorna)

DUBROVAČKA RUDA (izvorna)

PAŠKA OVCA (izvorna)

DALMATINSKA PRAMENKA (izvorna)

KRČKA OVCA (izvorna)

RAPSKA OVCA (izvorna)

HRVATSKA ŠARENA KOZA (izvorna)

HRVATSKA BIJELA KOZA (izvorna)

ZAGORSKI PURAN (izvorna)

KOKOS HRVATICA (izvorna)

PRILOG 2.