Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 54/2011 (13.5.2011.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1190

Na osnovi članka 21. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10. i 139/10.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 21. sjednici održanoj 4. svibnja 2011. godine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 43/10., 71/10., 78/10., 88/10. 1/11., 6/11., 48/11. i 50/11.) članak 19. mijenja se i glasi:

»Standardni broj tiskanica recepata i uputnica po osiguranoj osobi i djelatnostima utvrđen je kako slijedi:

Red.

broj

Zdravstvene djelatnosti

Recepti

Uputnice

1.

Opća/obiteljska medicina

0,8

3

2.

Zdravstvena zaštita predškolske djece

0,8

3

3.

Stomatološka zdravstvena zaštita (polivalentna)

0,016

0,30

4.

Zdravstvena zaštita žena

0,075

0,75

5.

Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita

**

0,01

6.

Preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata

-

0,1

7.

Javno zdravstvo

-

0,01

8.

Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

0,06*

0,06

9.

Hitna medicina

0,06

0,06

* samo za lijekove za liječenje ovisnosti u skladu s općim aktom Zavoda

** potreban broj recepata utvrđuje se posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/11-01/68
Urbroj: 338-01-01-11-1
Zagreb, 4. svibnja 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.