Zakon o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu

NN 55/2011 (18.5.2011.), Zakon o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu

HRVATSKI SABOR

1195

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/82

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 10. svibnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Članak 1.

U Zakonu o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, br. 129/08.) u članku 11. stavak 6. briše se.

Članak 2.

U članku 12. stavku 1. brojka: »90« zamjenjuje se brojkom: »60«.

Članak 3.

U članku 13. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.

Članak 4.

U članku 28. stavku 2. riječi: »nadležan za gospodarstvo« zamjenjuju se riječima: »kojega Vlada za to ovlasti«.

Članak 5.

U članku 34. stavku 1. iza riječi: »postupku« zarez i riječi: »ako ovim Zakonom nije drugačije propisano« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Protiv rješenja Agencije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 305-01/11-01/01

Zagreb, 6. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.