Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji

NN 55/2011 (18.5.2011.), Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji

HRVATSKI SABOR

1196

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/83

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 10. svibnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Članak 1.

U Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07. i 38/09.) u članku 3. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 1., 2., 3. i 4.

Članak 2.

U članku 115. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Rješenje o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole donosi upravno tijelo, odnosno Ministarstvo, koje je izdalo dozvolu koja se mijenja i/ili dopunjuje.«.

Članak 3.

U članku 117. stavku 2. iza riječi: »žalba« zarez se zamjenjuje točkom, a riječi: »ali se može pokrenuti upravni spor« brišu se.

Članak 4.

Naslov iznad članka 147. »Povraćaj u prijašnje stanje i obnova postupka« i članak 147. brišu se.

Članak 5.

U članku 166. stavku 1. riječ: »konačnosti« zamjenjuje se riječju: »izvršnosti«.

Članak 6.

U članku 172. stavku 2. riječ: »konačnosti« zamjenjuje se riječju: »izvršnosti«.

Članak 7.

U članku 210. stavku 1. riječ: »konačnog« zamjenjuje se riječju: »izvršnog«.

Stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 8.

U članku 212. stavku 4. iza riječi: »žalba« zarez se zamjenjuje točkom, a riječi: »ali se može pokrenuti upravni spor« brišu se.

Članak 9.

U članku 219. riječi: »u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva« brišu se.

Članak 10.

U članku 220. stavku 1. riječi: »najkasnije trideset dana od zaprimanja zahtjeva,« brišu se.

Članak 11.

U članku 223. stavku 2. podstavku 1. riječ: »konačne« zamjenjuje se riječju: »izvršne«.

Članak 12.

U članku 228. stavku 2. podstavku 1. riječ: »konačne« zamjenjuje se riječju: »izvršne«.

Članak 13.

U članku 236. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Rješenje, odnosno akt o izmjeni i/ili dopuni rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole donosi upravno tijelo, odnosno Ministarstvo, koje je izdalo rješenje, potvrdu, odnosno dozvolu koja se mijenja i/ili dopunjuje.«

Članak 14.

U članku 243. stavku 2. iza riječi: »odredbe« dodaju se riječi: »članka 212. stavka 1. i 3.,«.

Članak 15.

U članku 245. stavku 2. podstavku 1. riječ: »konačnu« zamjenjuje se riječju: »izvršnu«.

Članak 16.

U članku 246. stavku 2. iza riječi: »odredbe« dodaju se riječi: »članka 212. stavka 1.,«.

Članak 17.

Iza članka 257. dodaje se naslov i članak 257.a koji glase:

»Pravo na žalbu

Članak 257.a

(1) Protiv uporabne dozvole koju je izdalo nadležno upravno tijelo može se izjaviti žalba Ministarstvu.

(2) Protiv uporabne dozvole koju je izdalo Ministarstvo nije dopuštena žalba.«.

Članak 18.

U članku 258. stavku 2. podstavku 1. riječ: »konačne« zamjenjuje se riječju: »izvršne«.

Članak 19.

Iza članka 275. dodaje se naslov i članak 275.a koji glase:

»Pravo na žalbu

Članak 275.a

(1) Protiv dozvole za uklanjanje koju je izdalo nadležno upravno tijelo može se izjaviti žalba Ministarstvu.

(2) Protiv dozvole za uklanjanje koju je izdalo Ministarstvo nije dopuštena žalba.«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 278. briše se.

Članak 278. mijenja se i glasi:

»U slučaju kada je protiv rješenja Ministarstva pokrenut upravni spor, Ministarstvo može do okončanja spora poništiti ili izmijeniti svoje rješenje iz onih razloga iz kojih bi sud mogao poništiti takvo rješenje.«.

Članak 21.

Naslov iznad članka 289. mijenja se i glasi: »Rješenje o obustavi izvršenja«.

Članak 22.

U članku 289. riječi: »zaključak o obustavi postupka izvršenja« zamjenjuju se riječima: »rješenje o obustavi izvršenja«.

Članak 23.

U naslovu iznad članka 290. riječi: »i upravni spor« brišu se.

Članak 24.

Članak 290. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja koje je donio građevinski inspektor u područnoj jedinici može se izjaviti žalba Povjerenstvu čije članove imenuje Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo čine dva stalna člana od kojih je jedan predsjednik Povjerenstva i jedan promjenjivi član.

(3) Za stalnog člana Povjerenstva može se imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij pravne struke kojim se stječe akademski naziv magistar prava i najmanje četiri godine radnog iskustva u upravi, a za promjenjivog člana može se imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij arhitektonske ili građevinske struke kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitekture, odnosno magistar inženjer građevinarstva i najmanje četiri godine radnog iskustva na inspekcijskim poslovima.

(4) Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.

(5) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, protiv rješenja građevinskog inspektora koji postupa u nadzoru građevina iz članka 105. stavka 2. ovoga Zakona i rješenja urbanističkog inspektora žalba nije dopuštena.«.

Članak 25.

U članku 293. stavku 1. riječi: »da se po pravu nadzora poništi« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvu da se poništi ili iznimno ukine«.

Članak 26.

U članku 297. stavku 2. riječi: »usmenog priopćenja« zamjenjuju se riječima: »usmenog rješenja«.

Članak 27.

U članku 299. stavku 1. podstavku 8. riječ: »zaključka« zamjenjuje se riječju: »rješenja«.

Članak 28.

U članku 300. stavku 1. podstavku 1. riječ: »konačnog« zamjenjuje se riječju: »izvršnog«.

U podstavku 2. riječ: »konačnom« zamjenjuje se riječju: »izvršnom«.

Članak 29.

U članku 303. stavku 1. riječ: »konačno« zamjenjuje se riječju: »izvršno«.

Članak 30.

U članku 304. stavku 1. riječ: »konačni« zamjenjuje se riječju: »izvršni«, a riječi: »poništi po pravu nadzora« zamjenjuju se riječima: »poništi ili iznimno ukine«.

Stavak 2. briše se.

Članak 31.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenstvo iz članka 24. ovoga Zakona u roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Povjerenstvo Ministarstva imenovano na temelju članka 290. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07. i 38/09.) nastavlja s radom do imenovanja povjerenstva iz članka 24. ovoga Zakona.

Članak 32.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/11-01/02

Zagreb, 6. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.