Zakon o izmjeni Zakona o hrani

NN 55/2011 (18.5.2011.), Zakon o izmjeni Zakona o hrani

HRVATSKI SABOR

1198

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRANI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o hrani, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/85

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 10. svibnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O HRANI

Članak 1.

U Zakonu o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07. i 84/08.) članak 133. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja donesenih na temelju ovoga Zakona, osim rješenja iz stavka 2. ovoga članka, nije dopuštena žalba nego se može pokrenuti upravni spor.

(2) Protiv rješenja nadležnog inspektora i osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole u područnim jedinicama tijela nadležnih za provođenje inspekcije donesenog u prvom stupnju na temelju ovoga Zakona može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba Povjerenstvu za žalbe pri tijelima nadležnim za provođenje inspekcije, koje čine tri člana i koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(3) Član Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka može biti osoba koja sukladno podijeli nadležnosti iz članka 86. ovoga Zakona ispunjava uvjete za veterinarskog inspektora, poljoprivrednog inspektora, sanitarnog inspektora i gospodarskog inspektora u skladu s posebnim zakonom te ima najmanje četiri godine radnog iskustva na inspekcijskim poslovima.

(4) Žalba podnesena protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-26/11-01/02

Zagreb, 6. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.