Zakon o izmjenama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

NN 55/2011 (18.5.2011.), Zakon o izmjenama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

HRVATSKI SABOR

1199

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/86

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 10. svibnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA

Članak 1.

U Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05., 35/08., 25/09. i 124/10.) u članku 33. stavci 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 4., brojka: »5« zamjenjuje se brojkom: »3«.

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 5. i 6.

Članak 2.

U članku 41. stavku 1. podstavak 1. briše se.

Članak 3.

Članak 83. mijenja se i glasi:

»(1) Ako nadležni inspektor u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili propisi doneseni na temelju njega, naredit će rješenjem da se utvrđene nepravilnosti, odnosno nedostaci uklone u određenom roku.

(2) Nadležni inspektor donijet će rješenje iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora.

(3) Protiv rješenja nadležnog inspektora može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba.

(4) Žalbu protiv rješenja inspektora rješava Povjerenstvo za žalbe pri Ministarstvu, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(5) Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka ima tri člana koji moraju biti diplomirani inženjeri agronomije/poljoprivrede određenog studija, odsjeka ili smjera, odnosno magistri agronomske/poljoprivredne struke ili pravne struke s položenim državnim stručnim ispitom za inspektora, te moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

(6) Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.«.

Članak 4.

Članak 90. briše se.

Članak 5.

Članak 91. briše se.

Članak 6.

U članku 96. stavku 1. točki 2. riječi: »(članak 90. stavak 1.)« brišu se.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/11-01/01

Zagreb, 6. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.