Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o biljnom zdravstvu

NN 55/2011 (18.5.2011.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o biljnom zdravstvu

HRVATSKI SABOR

1200

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o biljnom zdravstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/87

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 10. svibnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU

Članak 1.

U Zakonu o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05. i 25/09.) u članku 54. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Protiv rješenja nadležnog inspektora može se podnijeti žalba Povjerenstvu za žalbe pri Ministarstvu kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske. Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.«.

Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka sastoji se od predsjednika i dva člana koji imaju visoku stručnu spremu poljoprivredne ili šumarske struke i najmanje pet godina radnog iskustva te položen državni stručni ispit za fitosanitarnog inspektora, graničnog inspektora zaštite bilja ili inspektora zaštite bilja.

(7) Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 8. i 9.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/11-01/02

Zagreb, 6. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.