Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vinu

NN 55/2011 (18.5.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vinu

HRVATSKI SABOR

1201

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/88

Urbroj. 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 10. svibnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VINU

Članak 1.

U Zakonu o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03. i 25/09.) članku 26. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 2. ovoga članka rješenjem utvrđuje Ministarstvo.«.

Članak 2.

U članku 63. stavku 3. iza riječi: »Ministarstvu« briše se točka i dodaju riječi: »u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.«.

Članak 3.

U članku 68. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Protiv rješenja vinarske inspekcije može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Žalbu protiv rješenja vinarske inspekcije rješava Povjerenstvo za žalbe pri Ministarstvu, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(5) Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka ima tri člana koji moraju imati završen agronomski fakultet voćarsko-vinogradarsko-
-vinarskog smjera ili prehrambeno-tehnološki fakultet prehrambeno-inženjerskog smjera te položen državni stručni ispit za vinarskog inspektora s najmanje 5 godina staža u vinogradarsko-vinarskoj struci ili pravni fakultet s položenim državnim stručnim ispitom.

(6) Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.«.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-05/11-01/01

Zagreb, 6. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.