Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o veterinarstvu

NN 55/2011 (18.5.2011.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o veterinarstvu

HRVATSKI SABOR

1202

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O VETERINARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o veterinarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/89

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 10. svibnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O VETERINARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 41/07.) u članku 129. stavku 2. i 3. riječ: »osam« zamjenjuje se brojkom: »15«, a riječ: »Uprava« zamjenjuje se riječima: »Povjerenstvo za žalbe pri Ministarstvu, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Povjerenstvo iz stavka 2. i 3. ovoga članka čine tri člana koji imaju završen sveučilišni diplomski studij veterinarske i/ili pravne struke s najmanje pet godina radnog iskustva na inspekcijskim poslovima i položenim državnim stručnim ispitom za inspektora.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/11-01/01

Zagreb, 6. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.