Zakon o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta

NN 55/2011 (18.5.2011.), Zakon o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta

HRVATSKI SABOR

1204

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/91

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 10. svibnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA

Članak 1.

U Zakonu o inspekciji cestovnog prometa i cesta (»Narodne novine«, br. 77/99.) u članku 16. stavku 2. riječi: »konačnog rješenja« zamjenjuju se riječima: »izvršnog rješenja«.

Članak 2.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Protiv rješenja koje je donio inspektor može se izjaviti žalba Povjerenstvu čije članove imenuje Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo čine tri člana od kojih su dva stalna člana i jedan promjenjivi član.

Predsjednik Povjerenstva je jedan od dva stalna člana.

Za stalnog člana Povjerenstva može se imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij pravne struke kojim se stječe akademski naziv magistar prava i najmanje četiri godine radnog iskustva u upravi, a za promjenjivog člana može se imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij prometne ili građevinske struke kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer prometa, odnosno magistar inženjer građevinarstva i najmanje četiri godine radnog iskustva na inspekcijskim poslovima.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.

Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.«.

Članak 3.

Članak 18. briše se.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će Povjerenstvo iz članka 2. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Povjerenstvo Ministarstva imenovano na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta (»Narodne novine«, br. 77/99.) nastavlja s radom do imenovanja Povjerenstva iz članka 2. ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-06/11-01/01

Zagreb, 6. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.