Uredba o Registru državne imovine

NN 55/2011 (18.5.2011.), Uredba o Registru državne imovine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1207

Na temelju članka 48. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 145/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. travnja 2011. godine donijela

UREDBU

O REGISTRU DRŽAVNE IMOVINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se način uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja Registra državne imovine (u daljnjem tekstu: Registar), te vrsta podataka koji se neće javno objavljivati u Registru.

Članak 2.

Registar je popis imovine u obliku dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima, i nekretnina čiji je imatelj, odnosno vlasnik Republika Hrvatska, odnosno zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska.

Članak 3.

1) Registar uspostavlja i vodi Agencija za upravljanje državnom imovinom (u daljnjem tekstu: Agencija).

2) Agencija je ovlaštena bez naknade pristupati podacima i koristiti podatke o imovini iz članka 2. ove Uredbe iz evidencije sudova, tijela državne uprave, zavoda i pravnih osoba kojih je osnivač Republika Hrvatska, kao i drugih javnih evidencija. Pristup svim podacima iz evidencija uspostavit će se izravno elektroničkim putem ako tehničke mogućnosti to dopuštaju.

Članak 4.

1) Registar se javno objavljuje na internetskim stranicama Agencije.

2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, podaci iz Registra za državnu imovinu koja se koristi za potrebe očuvanja suverenosti, neovisnosti te obrane teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, neće se javno objavljivati.

3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, katastarski planovi nekretnina čiji je imatelj, odnosno vlasnik Republika Hrvatska, odnosno zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska, prikupljeni od Državne geodetske uprave, neće se javno objavljivati.

Članak 5.

1) Registar je centralizirani popis imovine iz članka 2. ove Uredbe, koji vodi Agencija.

2) Podaci iz Registra ne predstavljaju javnu ispravu u smislu propisa koji uređuju upravni postupak.

II. OBLIK I SADRŽAJ REGISTRA

Članak 6.

Registar se vodi u elektroničkom obliku.

Članak 7.

Registar se sastoji od:

– popisa vlasničkih udjela u trgovačkim društvima, i

– popisa nekretnina.

III. POPIS VLASNIČKIH UDJELA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Članak 8.

Popis vlasničkih udjela u trgovačkim društvima sastoji se od popisa:

– dionica, i

– poslovnih udjela.

POPIS DIONICA

Članak 9.

U popis dionica upisuju se dionice trgovačkih društava čiji je imatelj Republika Hrvatska, odnosno zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska.

Članak 10.

Popis dionica sadržavat će podatke o dionicama trgovačkih društava čiji je imatelj Republika Hrvatska, odnosno zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska, a osobito:

– naziv i sjedište dioničkog društva,

– oznaka vrijednosnog papira,

– OIB dioničkog društva,

– temeljni kapital dioničkog društva,

– izdana količina dionica,

– nominalna vrijednost dionice,

– broj dionica čiji je imatelj Republika Hrvatska,

– udio dionica, čiji je imatelj Republika Hrvatska, u temeljnom kapitalu dioničkog društva,

– broj dionica čiji su imatelji zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska,

– udio dionica, čiji su imatelji zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska, u temeljnom kapitalu dioničkog društva,

– podatke o teretima na dionicama,

– podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za te dionice,

– druge podatke.

Članak 11.

Agencija će uspostaviti elektroničku vezu s bazom podataka Ministarstva financija, Porezne uprave, za podatke koje vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., te će koristiti podatke Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. o dionicama čiji je imatelj Republika Hrvatska, odnosno zavodi i pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska.

POPIS POSLOVNIH UDJELA

Članak 12.

U popis poslovnih udjela upisuju se poslovni udjeli trgovačkih društava čiji je vlasnik Republika Hrvatska, odnosno zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska.

Članak 13.

Popis poslovnih udjela sadržavat će podatke o poslovnim udjelima trgovačkih društava čiji je vlasnik Republika Hrvatska, odnosno zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska, a osobito:

– naziv i sjedište trgovačkog društva,

– OIB trgovačkog društva,

– temeljni kapital trgovačkog društva,

– broj poslovnih udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva,

– nominalna vrijednost poslovnih udjela,

– broj poslovnih udjela čiji je vlasnik Republika Hrvatska,

– udio poslovnih udjela, čiji je vlasnik Republika Hrvatska, u temeljnom kapitalu trgovačkog društva,

– broj poslovnih udjela čiji su vlasnici zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska,

– udio poslovnih udjela, čiji su vlasnici zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska, u temeljnom kapitalu trgovačkog društva,

– podatke o teretima na poslovnim udjelima,

– podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za te poslovne udjele, i

– druge podatke.

Članak 14.

Agencija će uspostaviti elektroničku vezu s bazom podataka Ministarstva financija, Porezne uprave, za podatke koje vode trgovački sudovi o trgovačkim društvima, te će koristiti podatke trgovačkih sudova o poslovnim udjelima čiji je vlasnik Republika Hrvatska odnosno zavodi i pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska.

IV. POPIS NEKRETNINA

Članak 15.

Popis nekretnina sastoji se od popisa:

– građevinskog zemljišta i građevina,

– poljoprivrednog zemljišta,

– šuma i šumskog zemljišta,

– javnog vodnog dobra,

– stambenih objekata,

– poslovnih prostora,

– nekretnina koje koriste tijela državne uprave,

– rezidencijalnih objekata i vila,

– nekretnina koje se koriste za potrebe očuvanja suverenosti, neovisnosti, te obrane teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.

Članak 16.

Popis nekretnina sadržavat će podatke o nekretninama čiji je vlasnik, suvlasnik ili zajednički vlasnik, odnosno vanknjižni vlasnik Republika Hrvatska, odnosno zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska, a osobito:

– broj zemljišnoknjižne čestice nekretnine,

– broj zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana, te broj poduloška ako postoji,

– naziv katastarske općine gdje se zemljišnoknjižna čestica nalazi,

– površinu zemljišnoknjižne čestice,

– kulturu zemljišnoknjižne čestice,

– vrstu vlasništva na nekretnini – isključivo vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo ili vanknjižno vlasništvo, udio u vlasništvu u slučaju suvlasništva ili zajedničkog vlasništva, drugi suvlasnici ili zajednički vlasnici u slučaju suvlasništva ili zajedničkog vlasništva,

– titulara vlasništva,

– podatke o teretima na nekretnini,

– podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za nekretninu,

– broj posjedovnog lista,

– broj katastarske čestice iz posjedovnog lista,

– naziv katastarske općine iz posjedovnog lista,

– površinu katastarske čestice iz posjedovnog lista,

– nositelja prava i udio,

– broj katastarskog plana i katastarski plan za katastarsku česticu,

– adresu katastarske čestice,

– prostorno-plansku namjenu nekretnine i prostorni plan,

– korisnika nekretnine i pravnu osnovu korištenja nekretnine,

– vrijednost nekretnine,

– druge podatke.

Članak 17.

1) Agencija će uspostaviti elektroničku vezu s bazom podataka Ministarstva financija, Porezne uprave, o podacima koje vode zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova koji vode zemljišne knjige, te će koristiti podatke zemljišnoknjižnih odjela općinskih sudova koji vode zemljišne knjige o nekretninama čiji je vlasnik, suvlasnik ili zajednički vlasnik i vanknjižni vlasnik Republika Hrvatska odnosno zavodi i pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska.

2) Agencija će uspostaviti elektroničku vezu s bazom podataka Državne geodetske uprave, bazom podataka Agencije za poljoprivredno zemljište, odnosno ministarstva nadležnog za poljoprivredu, bazom podataka Hrvatskih šuma d.o.o., bazom podataka Hrvatskih voda, te će koristiti podatke tih tijela o nekretninama čiji je vlasnik, suvlasnik ili zajednički vlasnik i vanknjižni vlasnik Republika Hrvatska, odnosno zavodi i pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska.

V. DOSTAVA PODATAKA AGENCIJI

Članak 18.

1) Za potrebe vođenja Registra, Agencija će uspostaviti elektroničku vezu s bazom podataka Ministarstva financija, Porezne uprave, za podatke koje vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., a osobito:

– naziv i sjedište dioničkog društva,

– oznaku vrijednosnog papira,

– izdanu količinu dionica,

– nominalnu vrijednost dionice,

– broj dionica čiji je imatelj Republika Hrvatska,

– udio dionica, čiji je imatelj Republika Hrvatska, u temeljnom kapitalu dioničkog društva,

– broj dionica čiji su imatelji zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska,

– udio dionica, čiji su imatelji zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska, u temeljnom kapitalu dioničkog društva,

– druge podatke po traženju Agencije.

2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka, do uspostavljanja prikupljanja elektroničkim putem iz baze podataka Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. će jednom mjesečno, na odgovarajućem elektroničkom mediju, dostavljati Agenciji.

Članak 19.

1) Za potrebe vođenja Registra, Agencija će uspostaviti elektroničku vezu s bazom podataka Ministarstva financija, Porezne uprave, za podatke koje vode trgovački sudovi o trgovačkim društvima, a osobito:

– naziv i sjedište trgovačkog društva,

– OIB trgovačkog društva,

– temeljni kapital trgovačkog društva,

– broj poslovnih udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva,

– nominalnu vrijednost poslovnih udjela,

– broj poslovnih udjela čiji je vlasnik Republika Hrvatska,

– udio poslovnih udjela, čiji je vlasnik Republika Hrvatska, u temeljnom kapitalu trgovačkog društva,

– broj poslovnih udjela čiji su vlasnici zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska,

– udio poslovnih udjela, čiji su vlasnici zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska, u temeljnom kapitalu trgovačkog društva,

– druge podatke po traženju Agencije.

2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka, do uspostavljanja prikupljanja elektroničkim putem iz baze podataka Ministarstva financija, Porezne uprave, trgovački će sudovi koji vode podatke o trgovačkim društvima, jednom mjesečno, na odgovarajućem elektroničkom mediju, dostavljati Agenciji.

Članak 20.

1) Za potrebe vođenja Registra, Agencija će uspostaviti elektroničku vezu s bazom podataka Ministarstva financija, Porezne uprave, za podatke koje vode zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova koji vode zemljišne knjige, a osobito:

– broj zemljišnoknjižne čestice nekretnine,

– broj zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana, te broj poduloška ako postoji,

– naziv katastarske općine gdje se zemljišnoknjižna čestica nalazi,

– površinu zemljišnoknjižne čestice,

– kulturu zemljišnoknjižne čestice,

– vrstu vlasništva na nekretnini – isključivo vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo ili vanknjižno vlasništvo, udio u vlasništvu u slučaju suvlasništva ili zajedničkog vlasništva, drugi suvlasnici ili zajednički vlasnici u slučaju suvlasništva ili zajedničkog vlasništva,

– titular vlasništva,

– podatke o teretima na nekretnini,

– druge podatke po traženju Agencije.

2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka, do uspostavljanja prikupljanja elektroničkim putem iz baze podataka Ministarstva financija, Porezne uprave, zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova koji vode zemljišne knjige jednom će mjesečno, na odgovarajućem elektroničkom mediju, dostavljati Agenciji.

Članak 21.

Za potrebe vođenja Registra, Agencija će uspostaviti elektroničku vezu s bazom podataka Državne geodetske uprave, a ako to nije moguće, odnosno do uspostavljanja takve veze, Državna geodetska uprava će jednom mjesečno, na odgovarajućem elektroničkom mediju, dostavljati Agenciji podatke o nekretninama čiji je vlasnik, suvlasnik, odnosno zajednički vlasnik Republika Hrvatska, odnosno zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska iz svoje baze podataka, a osobito:

– broj posjedovnog lista,

– broj katastarske čestice iz posjedovnog lista,

– naziv katastarske općine iz posjedovnog lista,

– površinu katastarske čestice iz posjedovnog lista,

– nositelja prava i udio,

– broj katastarskog plana i katastarski plan za katastarsku česticu,

– adresu katastarske čestice,

– druge podatke po traženju Agencije.

Članak 22.

Za potrebe vođenja Registra, Agencija će uspostaviti elektroničku vezu s bazom podataka Agencije za poljoprivredno zemljište, odnosno ministarstvom nadležnim za poljoprivredu, a ako to nije moguće, odnosno do uspostavljanja takve veze, Agencija za poljoprivredno zemljište, odnosno ministarstvo nadležno za poljoprivredu, jednom će mjesečno, na odgovarajućem elektroničkom mediju, dostavljati Agenciji podatke o poljoprivrednom zemljištu čiji je vlasnik, suvlasnik, odnosno zajednički vlasnik Republika Hrvatska, odnosno zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska, iz svoje baze podataka.

Članak 23.

Za potrebe vođenja Registra, Agencija će uspostaviti elektroničku vezu s bazom podataka Hrvatskih šuma d.o.o., a ako to nije moguće, odnosno do uspostavljanja takve veze, Hrvatske šume d.o.o. jednom će mjesečno, na odgovarajućem elektroničkom mediju dostavljati Agenciji podatke o šumama i šumskom zemljištu čiji je vlasnik, suvlasnik, odnosno zajednički vlasnik Republika Hrvatska, odnosno zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska, iz svoje baze podataka.

Članak 24.

Za potrebe vođenja Registra, Agencija će uspostaviti elektroničku vezu s bazom podataka Hrvatskih voda, a ako to nije moguće, odnosno do uspostavljanja takve veze, Hrvatske vode će jednom mjesečno, na odgovarajućem elektroničkom mediju dostavljati Agenciji podatke o vodnom dobru, javnom vodnom dobru i vodnim građevinama čiji je vlasnik, suvlasnik, odnosno zajednički vlasnik Republika Hrvatska, odnosno zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska, iz svoje baze podataka.

Članak 25.

1) Tijela državne uprave, zavodi i pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska, kao i drugi korisnici državnog proračuna, dužni su do 31. siječnja svake godine Agenciji dostaviti podatke, sa stanjem na 31. prosinca prethodne godine, o nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koje koriste, o nekretninama u svome vlasništvu, kao i o svim drugim nekretninama koje koriste na temelju ugovora o zakupu, ugovora o najmu ili ugovora o korištenju.

2) Sve podatke o promjenama u stjecanju i raspolaganju nekretninama iz stavka 1. ovoga članka navedene osobe dužne su dostaviti najkasnije u roku 30 dana od svake promjene.

Članak 26.

Agencija može zatražiti dostavu podataka za Registar i izvan za to predviđenih rokova.

Članak 27.

Podaci za Registar dostavljaju se u digitalnom obliku, odnosno putem odgovarajućeg medija ili upotrebom modema i odgovarajućeg komunikacijskog protokola, u skladu s odredbama ove Uredbe koje se odnose na dostavu podataka za Registar.

VI. DOSTAVA PODATAKA MINISTARSTVU FINANCIJA

Članak 28.

1) Na temelju podataka iz Registra, Agencija sastavlja popis državne imovine sa stanjem na dan 31. prosinca, godine za koju se podnosi popis.

2) U popisu iz stavka 1. ovoga članka imovina se klasificira prema rasporedu računa iz Računskog plana za proračunsko računovodstvo i vrijednosno iskazuje, sukladno propisima za proračunsko računovodstvo.

3) Popis iz stavka 1. ovoga članka Agencija dostavlja Ministarstvu financija najkasnije do 15. veljače tekuće godine.

VII. DINAMIKA USPOSTAVE REGISTRA

Članak 29.

1) Agencija će po početku rada osigurati tehničke i programske osnove za uspostavu Registra.

2) Po uspostavi tehničke i programske osnove Registra, Agencija će napraviti popis dionica i popis poslovnih udjela koji će nakon provjere točnosti podataka biti javno objavljeni.

3) Nakon javnog objavljivanja popisa dionica i popisa poslovnih udjela, Agencija će uspostaviti popis nekretnina i javno ga objaviti. Popis nekretnina će se nadopunjavati kako Agencija bude zaprimala podatke o nekretninama.

VIII. PODACI KOJI SE NEĆE JAVNO OBJAVLJIVATI

Članak 30.

1) Agencija će u suradnji s Ministarstvom obrane, Ministarstvom unutarnjih poslova, Sigurnosno-obavještajnom agencijom i Vojnom sigurnosno-obavještajnom agencijom donijeti odluku koja se imovina iz članka 2. ove Uredbe koristi za potrebe očuvanja suverenosti, neovisnosti i obrane teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, te će se podaci o toj imovini upisivati u popis nekretnina koje se koriste za potrebe očuvanja suverenosti, neovisnosti i obrane teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, te se neće javno objavljivati.

2) Agencija će po početku rada osigurati tehničke i programske osnove za uspostavu Registra.

3) Katastarski planovi nekretnina čiji je imatelj, odnosno vlasnik Republika Hrvatska, odnosno zavodi i druge pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska katastra zemljišta, prikupljeni od Državne geodetske uprave, neće se javno objavljivati.

IX. PRESTANAK VAŽENJA PROPISA

Članak 31.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Pravilnik o očevidniku imovine u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 30/2001).

X. STUPANJE NA SNAGU

Članak 32.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 406-01/11-02/01

Urbroj: 5030120-11-1

Zagreb, 8. travnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.