Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Lonjsko Polje"

NN 55/2011 (18.5.2011.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Lonjsko Polje"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1211

Na temelju članka 72. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 70/2005 i 139/2008) i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. travnja 2011. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE »PARK PRIRODE LONJSKO POLJE«

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Javne ustanove »Park prirode Lonjsko Polje« (»Narodne novine«, broj 36/96), u članku 1. stavku 2. riječi: »Lonji, Gušće 102« zamjenjuju se riječima: »Krapju, Krapje 16«.

Članak 2.

U članku 2. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U ime Republike Hrvatske osnivačka prava obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).«.

Članak 3.

U članku 5. stavci 2. i 3 mijenjaju se i glase:

»Upravno vijeće donosi:

– statut Ustanove, uz suglasnost nadležnog tijela,

– plan upravljanja,

– godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Lonjsko polje, s cjenikom usluga vezanih za korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti,

– opće akte,

– plan razvoja Ustanove i godišnji financijski plan,

– odluke o izboru, odnosno imenovanju i razrješenju službenika određenih statutom Ustanove,

– odluku o raspolaganju imovinom i sredstvima Ustanove u vrijednosti od 250.000,00 do 1.000.000,00 kuna samostalno, a preko tog iznosa uz suglasnost osnivača.

Plan upravljanja i godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode, s cjenikom usluga vezanih za korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti donosi se uz suglasnost nadležnog tijela i prethodno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode.«.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće ima pet članova.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća Ustanove imenuje čelnik nadležnog tijela.

Sastav, način izbora članova i trajanje njihova mandata, te način donošenja odluka Upravnog vijeća uređuje se Statutom Ustanove.«.

Članak 5.

Članak 7. briše se.

Članak 6.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ravnatelja Ustanove imenuje čelnik nadležnog tijela na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće.«.

Članak 7.

Članak 9. briše se.

Članak 8.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ravnatelj Ustanove raspolaže imovinom i sredstvima Ustanove do iznosa od 250.000,00 kuna samostalno, preko tog iznosa do 1.000.000,00 kuna uz suglasnost Upravnog vijeća, a za iznose koji prelaze 1.000.000,00 kuna odluku donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača.«.

Članak 9.

U članku 12. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Za stručnog voditelja Ustanove može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Statutom Ustanove.«.

Članak 10.

U članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ustanova dostavlja osnivaču izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Ustanove nastavljaju s radom i nakon stupanja na snagu ove Uredbe, do isteka vremena na koje su imenovani, odnosno do imenovanja novih članova Upravnog vijeća sukladno odredbama ove Uredbe.

Članak 12.

Ustanova je dužna u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe uskladiti opće akte s odredbama ove Uredbe.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/11-02/02

Urbroj: 5030104-11-1

Zagreb, 8. travnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.