Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Osorske glazbene večeri

NN 55/2011 (18.5.2011.), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Osorske glazbene večeri

MINISTARSTVO KULTURE

1216

Na temelju članka 55. Zakona o kazalištima (»Narodne novine«, broj 71/06), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O ORGANIZIRANJU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA FESTIVALA OSORSKE GLAZBENE VEČERI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se organiziranje, financiranje i donošenje programa festivala Osorske glazbene večeri (u daljnjem tekstu: Večeri).

Članak 2.

Večeri su glazbeni festival od nacionalnog značenja koji svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti i naslijeđe hrvatske i svjetske glazbene baštine, a osobito izvedbe djela suvremenih hrvatskih autora u području klasične glazbe koje su njegov zaštitni znak, čime festival udovoljava zahtjevima javnih potreba u obavljanju kulturne djelatnosti na razini Republike Hrvatske i od njezina je posebna interesa.

Večeri svojim programom njeguju temeljna umjetnička načela Hrvatske udruge »Osorske glazbene večeri«.

Večeri se održavaju u Osoru, u pravilu u srpnju i kolovozu svake godine.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje programa Večeri osiguravaju se u državnom proračunu putem Ministarstva kulture, u proračunu Grada Maloga Lošinja i u proračunu Primorsko-goranske županije na temelju prihvaćenog programa Večeri, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Sredstva za ostvarivanje programa Večeri osiguravaju se i obavljanjem djelatnosti Večeri, iz sponzorstava, zaklada, fondacija, darova te iz drugih izvora u skladu sa zakonom, te predstavljaju namjenska sredstva za ostvarivanje programa Večeri.

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje programa Večeri osiguravaju se iz izvora utvrđenih člankom 3. ovoga Pravilnika i obuhvaćaju sredstva za program i materijalne izdatke.

Sredstva za program su naknade, honorari, te troškovi opreme i izvođenja programa Večeri.

Sredstva za materijalne izdatke su izdatci tekućeg poslovanja fizičke ili pravne osobe koju Grad Mali Lošinj ovlasti za organiziranje Večeri.

Sredstva za ostvarivanje Večeri osiguravaju se iz izvora utvrđenih člankom 3. ovoga Pravilnika prema sljedećim kriterijima:

– iz državnog proračuna osiguravaju se sredstva za sufinanciranje dijela naknada, honorara, troškova opreme i izvođenja programa Večeri,

– iz proračuna Primorsko-goranske županije, a sukladno proračunskim mogućnostima, osiguravaju se sredstva za sufinanciranje dijela naknada, honorara, troškova opreme, izvođenja programa i za materijalne izdatke Večeri,

– iz proračuna Grada Malog Lošinja osiguravaju se sredstva za sufinanciranje dijela naknada, honorara, troškova opreme, izvođenja programa i za materijalne izdatke Večeri.

Ministarstvo kulture, Primorsko-goranska županija i Grad Mali Lošinj svake godine sklapaju ugovor kojim se detaljno uređuju međusobna prava i obveze u financiranju Večeri, a na temelju prihvaćenog programa i financijskog plana Večeri.

Ugovor iz prethodnog stavka stranke su dužne sklopiti neposredno, bez odlaganja, po usvajanju svojih proračuna.

Ugovor iz stavka 5. ovoga članka sadrži i odredbe kojima se regulira način pokrivanja viška rashoda nad prihodima kao i raspodjelu viška prihoda nad rashodima u poslovanju Večeri.

Članak 5.

Tijela Večeri su ravnatelj Večeri (u daljnjem tekstu: ravnatelj) kao umjetnički voditelj te Vijeće Večeri (u daljnjem tekstu: Vijeće) kao stručno-savjetodavno i nadzorno tijelo.

Članak 6.

Ravnatelj predlaže Vijeću program Večeri i financijski plan Večeri.

Financijski plan Večeri predlaže se u suradnji s fizičkom ili pravnom osobom iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Ravnatelj provodi program i za njega je odgovoran te u suradnji s fizičkom ili pravnom osobom iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi programsko i financijsko izvješće Vijeću u okviru prava i obveza utvrđenih ovim Pravilnikom.

Ravnatelja imenuje ministar kulture na vrijeme od dvije godine.

Naknadu za rad ravnatelja određuje ministar kulture posebnom odlukom, a isplaćuje se iz odobrenih sredstava Večeri.

Članak 7.

Vijeće ima sedam članova.

Članovi Vijeća su ministar kulture, gradonačelnik Grada Malog Lošinja i župan Primorsko-goranske županije te četiri člana iz redova istaknutih umjetnika i uglednih kulturnih djelatnika koje imenuje ministar kulture.

Mandat članova Vijeća traje dvije godine i mogu biti ponovno imenovani.

U slučaju spriječenosti, ministar kulture, gradonačelnik Grada Malog Lošinja i župan Primorsko-goranske županije određuju osobu koja ih zamjenjuje u radu Vijeća, sa svim pravima i obvezama člana Vijeća.

Predsjednik Vijeća je ministar kulture.

Na sjednici Vijeća nazočni su ravnatelj te fizička ili pravna osoba iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika, koji sudjeluju u radu Vijeća bez prava odlučivanja.

Članak 8.

Vijeće donosi program Večeri i prihvaća financijski plan na prijedlog ravnatelja, prati njihovo ostvarivanje, razmatra i usvaja izvješće o ostvarivanju programa i financijskog plana, te obavlja i druge poslove.

Članak 9.

Vijeće usvaja programski okvir i nacrt financijskog plana Večeri, koje ravnatelj upućuje na natječaj Ministarstvu kulture te na natječaje za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja i Primorsko-goranske županije radi osiguravanja sredstava.

Izvješća se podnose u roku od 60 dana od dana završetka Večeri.

Ako Vijeće ne prihvati programsko izvješće odnosno financijsko izvješće, ministar kulture može razriješiti ravnatelja.

Članak 10.

Organizacijske, upravne, financijske, administrativne, tehničke i druge poslove u svezi s radom, djelovanjem i organiziranjem Večeri, obavlja Grad Mali Lošinj odnosno fizička ili pravna osoba koju Grad Mali Lošinj za to ovlasti.

Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka osigurava Grad Mali Lošinj, prema opsegu poslova i procijenjenim troškovima njihova obavljanja, o čemu se unose posebne odredbe u ugovor iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Ministar kulture će imenovati četiri člana Vijeća u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Zatečeni ravnatelj danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika nastavlja obavljati svoje poslove i zadaće do imenovanja ravnatelja Večeri sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Osorskih glazbenih večeri (»Narodne novine«, broj 60/94).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-03/11-0/0067

Urbroj: 532-10-2/7-11-03

Zagreb, 10. svibnja 2011.

Ministar
mr. Jasen Mesić, v. r.