Mreža ugovornih subjekata medicine rada

NN 55/2011 (18.5.2011.), Mreža ugovornih subjekata medicine rada

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1217

Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10 i 22/11), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i nadležnih komora, ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

MREŽU

UGOVORNIH SUBJEKATA MEDICINE RADA

I.

Mrežom ugovornih subjekata medicine rada (u daljnjem tekstu: Mreža) određuje se za područje Republike Hrvatske potreban broj zdravstvenih ustanova te specijalista medicine rada u privatnoj praksi s kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) sklapa ugovore o provođenju mjera specifične zdravstvene zaštite radnika.

Specifična zdravstvena zaštita radnika iz stavka 1. ove točke obuhvaća provođenje mjera za sprečavanje ozljeda na radu te mjera za sprečavanje i otkrivanje profesionalnih bolesti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i pravilnicima donesenim na temelju toga zakona.

II.

Mjerila za utvrđivanje Mreže su: ukupan broj osiguranika – radnika u gospodarskim i ostalim granama djelatnosti, odnosno radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada, dob i spol radnika, zdravstveno stanje radnika i njegovo praćenje, uvjeti rada, utjecaj radnog okoliša na zdravlje radnika, veličina i broj pravnih i fizičkih osoba, odnosno tijela državne vlasti (u daljnjem tekstu: poslovni subjekti) te njihova razmještenost (raspoređenost) po županijama, odnosno u Gradu Zagrebu, zemljopisne karakteristike pojedinih područja, raspoloživost zdravstvenim resursima i gospodarske mogućnosti.

III.

Mreža se određuje za područje Republike Hrvatske, odnosno za područja jedinica područne (regionalne) samouprave te iznimno za područja jedinica lokalne samouprave, kao i za područja domova zdravlja.

IV.

Mreža se utvrđuje sukladno mjerilima iz točke II. i III., a posebice prema broju radnika u gospodarskim i ostalim granama djelatnosti, rizičnosti odnosno štetnosti pojedine grane djelatnosti, broju pregleda u specifičnoj zdravstvenoj zaštiti radnika, kao i veličini i broju poslovnih subjekata, odnosno broju radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada.

Potreban broj timova medicine rada na razini Republike Hrvatske po županijama i Gradu Zagrebu, prikazan je u tablici kako slijedi:

Redni broj

Naziv županije

Potreban broj timova

1.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

5

2.

BRODSKO-POSAVSKA

6

3.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6

4.

GRAD ZAGREB

50

5.

ISTARSKA

11

6.

KARLOVAČKA

5

7.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

5

8.

KRAPINSKO-ZAGORSKA

6

9.

LIČKO-SENJSKA

2

10.

MEĐIMURSKA

5

11.

OSJEČKO-BARANJSKA

13

12.

POŽEŠKO-SLAVONSKA

3

13.

PRIMORSKO-GORANSKA

16

14.

SISAČKO-MOSLAVAČKA

7

15.

SPLITSKO-DALMATINSKA

19

16.

ŠIBENSKO-KNINSKA

4

17.

VARAŽDINSKA

8

18.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

3

19.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6

20.

ZADARSKA

7

21.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

6

UKUPNO

193

V.

Ova Mreža stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/11-01/85

Urbroj: 534-07-11-1

Zagreb, 6. svibnja 2011.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.