Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi

NN 56/2011 (20.5.2011.), Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1225

Na temelju članka 13. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, broj 86/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2011. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O UVJETIMA ZA KUPNJU OBITELJSKE KUĆE ILI STANA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Članak 1.

U Uredbi o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, broj 19/2011) članak 4. briše se.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/11-01/02
Urbroj: 5030105-11-4
Zagreb, 12. svibnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.