Uredba o dopuni Uredbe o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu

NN 56/2011 (20.5.2011.), Uredba o dopuni Uredbe o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1226

Na temelju članka 105. stavka 2., a u svezi s člankom 212. stavkom 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/2007 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2011. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O ODREĐIVANJU ZAHVATA U PROSTORU I GRAĐEVINA ZA KOJE MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA IZDAJE LOKACIJSKU I/ILI GRAĐEVINSKU DOZVOLU

Članak 1.

U Uredbi o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (»Narodne novine«, broj 116/2007), u članku 2. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ministarstvo izdaje građevinsku dozvolu i za pristupne ceste, komunalnu i drugu infrastrukturu za građevine iz stavka 1. točke 4. ovoga članka, u slučaju kada je Ministarstvo izdalo lokacijsku dozvolu kao drugostupanjsko tijelo u postupanju po žalbi izjavljenoj zbog šutnje uprave.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/11-01/05

Urbroj: 5030105-11-1

Zagreb, 14. travnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.