Dopune Pravilnika o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima

NN 56/2011 (20.5.2011.), Dopune Pravilnika o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima

GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE

1247

Na osnovi članka 285. stavak 3. alineja 7. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09) Gospodarsko-socijalno vijeće na 166. sjednici održanoj 11. svibnja 2011. godine donosi

DOPUNE

PRAVILNIKA O NAČINU IZBORA MIRITELJA I PROVOĐENJU POSTUPKA MIRENJA U KOLEKTIVNIM RADNIM SPOROVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (»Narodne novine«, broj 122/10) u članku 6. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Ako prestanu razlozi zbog kojih je pokrenut postupak mirenja, stranka koja je pokrenula postupak mirenja dužna je odmah po saznanju pisanim putem o tome obavijestiti Gospodarsko-socijalno vijeće«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 2.

»Dopune Pravilnika o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama««.

Broj: 64/2011

Zagreb, 11. svibnja 2011.

Predsjednik
Gospodarsko-socijalnog vijeća
Matko Bolanča, v. r.