Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije

NN 57/2011 (25.5.2011.), Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije

HRVATSKI SABOR

1253

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O NEZASTARIJEVANJU KAZNENIH DJELA RATNOG PROFITERSTVA I KAZNENIH DJELA IZ PROCESA PRETVORBE I PRIVATIZACIJE

Proglašavam Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/97

Urbroj: 71-05-03/3-11-2

Zagreb, 17. svibnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O NEZASTARIJEVANJU KAZNENIH DJELA RATNOG PROFITERSTVA I KAZNENIH DJELA IZ PROCESA PRETVORBE I PRIVATIZACIJE

Članak 1.

Za kaznena djela ratnog profiterstva i kaznena djela iz procesa pretvorbe i privatizacije počinjena u vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije, ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države, kazneni progon se može poduzeti i nakon isteka rokova za zastaru kaznenog progona iz članka 95. stavka 1. i članka 96. stavka 6. Osnovnog Krivičnog zakona Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 53/91., 39/92. i 91/92.), odnosno iz članka 19. stavka 1. i članka 20. stavka 6. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07. i 152/08.).

Članak 2.

Kaznenim djelom iz članka 1. ovoga Zakona smatra se prikrivanje protuzakonito dobivenog novca iz članka 151.a Osnovnog Krivičnog zakona Republike Hrvatske ako se prikriva korist ostvarena kaznenim djelima iz ovoga Zakona i ako je počinjeno pod okolnostima navedenim u članku 1. ovoga Zakona.

Članak 3.

Kaznenim djelima iz članka 1. ovoga Zakona smatraju se sljedeća krivična djela iz Krivičnog zakona Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 25/77., 50/78., 25/84., 52/87., 43/89., 8/90., 9/91., 33/92., 39/92., 44/92. – ispravak, 77/92., 91/92. i 28/93. – ispravak) ako su počinjena pod okolnostima navedenim u tom članku:

1. nesavjesno gospodarsko poslovanje iz članka 103.,

2. prouzročenje stečaja iz članka 104.,

3. zloupotreba ovlaštenja u gospodarskom poslovanju iz članka 106.,

4. zaključenje štetnog ugovora iz članka 107.,

5. nedopuštena trgovina iz članka 113.,

6. utaja poreza ili doprinosa odnosno utaja poreza i drugih davanja iz članka 119.,

7. prevara iz članka 142.,

8. krivotvorenje isprave iz članka 212.,

9. zloupotreba položaja i ovlaštenja iz članka 222.,

10. nesavjestan rad u službi iz članka 225.,

11. krivotvorenje službene isprave iz članka 227.,

12. pronevjera iz članka 229.,

13. prevara u službi iz članka 231.,

14. primanje mita iz članka 234.,

15. davanje mita iz članka 235.

Članak 4.

Kaznenim djelom iz članka 1. smatra se i kazneno djelo iz članka 334. Carinskog zakona (»Narodne novine«, br. 53A/91., 64/91. – ispravak, 33/92., 106/93., 92/94. i 62/99.), ako je počinjeno pod okolnostima navedenim u članku 1. ovoga Zakona.

Članak 5.

Kaznenim djelima iz članka 1. smatraju se sljedeća kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 11/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07. i 152/08.), ako su počinjena pod okolnostima navedenim u tom članku:

1. prijevara iz članka 224.,

2. prikrivanje protuzakonito dobivenog novca odnosno pranje novca iz članka 279. ako se prikriva korist ostvarena kaznenim djelima iz ovoga Zakona.,

3. zlouporaba stečaja iz članka 282.,

4. utaja poreza i drugih davanja iz članka 286.,

5. nesavjesno gospodarsko poslovanje iz članka 291.,

6. zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju iz članka 292.,

7. prijevara u gospodarskom poslovanju iz članka 293.,

8. sklapanje štetnog ugovora iz članka 294.,

9. nedozvoljena trgovina iz članka 297.,

10. izbjegavanje carinskog nadzora iz članka 298.,

11. krivotvorenje isprave iz članka 311.,

12. krivotvorenje službene isprave iz članka 312.,

13. zlouporaba položaja i ovlasti iz članka 337.,

14. nesavjestan rad u službi iz članka 339.,

15. prijevara u službi iz članka 344.,

16. pronevjera iz članka 345.,

17. primanje mita iz članka 347.,

18. davanje mita iz članka 348.

Članak 6.

Kaznenim djelima iz članka 1. smatraju se i kaznena djela iz članka 101. do 104. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (»Narodne novine«, br. 107/95., 142/98. i 87/00.), iz članka 149. do 154. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 84/02. i 138/06.) te iz članka 3. do 6. Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine«, br. 152/08.) ako su počinjena pod okolnostima navedenim u članku 1. ovoga Zakona.

Članak 7.

(1) Kaznenim djelima ratnog profiterstva smatraju se kaznena djela navedena u članku 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga Zakona, ako je njima ostvarena nesrazmjerna imovinska korist podizanjem cijena robe koja je u nestašici, prodajom državne imovine znatno ispod njezine vrijednosti ili na drugi način iskorištavanjem ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države.

(2) Kaznenim djelima ratnog profiterstva smatraju se i druga kaznena djela iz Osnovnog Krivičnog zakona Republike Hrvatske, Krivičnog zakona Republike Hrvatske i Kaznenog zakona, ako su počinjena pod okolnostima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-02/11-01/04

Zagreb, 13. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.