Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

NN 57/2011 (25.5.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

HRVATSKI SABOR

1258

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/102

Urbroj: 71-05-03/3-11-2

Zagreb, 17. svibnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

Članak 1.

U Zakonu o državnom odvjetništvu (»Narodne novine« br. 76/09., 153/09., 116/10. i 145/10.) u članku 138. stavku 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. novčana kazna do jedne trećine plaće ostvarene u prethodnom mjesecu kroz najdulje tri mjeseca,«.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 3. i 4.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. nemogućnost imenovanja na dužnost državnog odvjetnika u trajanju do jedne godine,«.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 6.

Članak 2.

U članku 152. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Član Vijeća izuzet je od obavljanja dužnosti člana Vijeća u postupku imenovanja i razrješenja zamjenika državnih odvjetnika, imenovanja i razrješenja županijskih i općinskih državnih odvjetnika, premještaja zamjenika državnih odvjetnika, vođenju postupka i odlučivanju o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika i državnih odvjetnika, odlučivanja o prigovoru na ocjenu, provođenja postupka upisa kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i postupka polaganja završnog ispita, odlučivanja o prigovoru na završnu ocjenu kandidata u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, nadzora nad ispravnosti prijavljenih podataka u imovinskim karticama državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika ako mu je kandidat ili državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika odnosno jedan od kandidata ili državnih odvjetnika ili zamjenika državnih odvjetnika:

1) bračni ili izvanbračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja, bez obzira na to je li bračni ili izvanbračni odnos prestao ili nije,

2) srodnik u uspravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja,

3) u odnosu skrbnika, štićenika, posvojitelja, posvojenika, hranitelja, hranjenika, smještene osobe ili udomitelja.

(3) Član Vijeća, čim sazna da postoji koji od razloga za izuzeće iz stavka 1. ovoga članka, dužan je odmah prekinuti obavljanje svih radnji u postupku i o tome obavijestiti Vijeće.

(4) Ako član Vijeća, izvan slučajeva iz stavka 2. ovoga članka, zna za okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristranost u postupcima iz stavka 1. ovoga članka, dužan je o tome odmah obavijestiti Vijeće koje će donijeti odgovarajuću odluku.«.

Članak 3.

U članku 156. stavku 5. iza riječi: »dužnosti« dodaju se riječi: »i suglasnost državnog odvjetnika u državnom odvjetništvu u koje traži premještaj«.

Članak 4.

U članku 166. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako je za donošenje odluke o pokretanju stegovnog postupka potrebno provesti izvide Vijeće s liste zamjenika županijskog državnog odvjetnika i zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, koju sastavlja početkom svake kalendarske godine, određuje jednog ili više zamjenika radi provođenja te radnje.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Zamjenik ili zamjenici koji su određeni za provođenje izvida dužni su izvršiti nalog ili zahtjev Vijeća«.

Članak 5.

U članku 167. stavak 5. mijenja se i glasi.

»(5) Ako nakon ročišta Vijeće ustanovi da postoji osnovana sumnja da je počinjeno stegovno djelo, donijet će odluku o pokretanju stegovnog postupka. U tom slučaju Vijeće može zatražiti i poduzimanje određenih izvida od zamjenika državnog odvjetnika iz članka 166. stavka 5. ovoga Zakona.«.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 701-01/11-01/02

Zagreb, 13. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.