Zakon o dopuni Kaznenog zakona

NN 57/2011 (25.5.2011.), Zakon o dopuni Kaznenog zakona

HRVATSKI SABOR

1259

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o dopuni Kaznenog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/103

Urbroj: 71-05-03/3-11-2

Zagreb, 17. svibnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA

Članak 1.

U Kaznenom zakonu (»Narodne novine« br. 110/97., 27/98. –
ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 11/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07. i 152/08.) u članku 18. stavku 2. iza riječi: »prema« dodaju se riječi: »Ustavu ili«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-02/11-01/03

Zagreb, 13. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.