Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

NN 57/2011 (25.5.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

HRVATSKI SABOR

1262

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/106

Urbroj: 71-05-03/3-11-2

Zagreb, 17. svibnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 70/05. i 139/08.) u članku 7. točki 49. riječi: »i upisane u upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti« brišu se.

Članak 2.

U članku 23. stavku 1. podstavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»– naznaku mjerila kartografskog prikaza,

– kartografski prikaz zaštićenog područja u analognom i digitalnom obliku, koji je sastavni dio akta o proglašenju«.

Članak 3.

U članku 24. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Kartografski prikaz zaštićenog područja u analognom i digitalnom obliku čuva donositelj akta o proglašenju, a jedan primjerak akta i kartografskog prikaza obvezno se dostavlja Ministarstvu i Zavodu.

(3) Akt o proglašenju zaštićenog područja donositelj dostavlja nadležnom područnom uredu za katastar, odnosno tijelu nadležnom za katastar Grada Zagreba radi evidentiranja posebnog pravnog režima i nadležnom sudu radi zabilježbe u zemljišnim knjigama, a za zaštićena područja koja proglašavaju Sabor i Vlada, akt o proglašenju zaštićenog područja nadležnom područnom uredu za katastar, odnosno tijelu nadležnom za katastar Grada Zagreba dostavlja Ministarstvo.«.

Članak 4.

U članku 25. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Akt o prestanku zaštite dostavlja se područnom uredu za katastar odnosno tijelu nadležnom za katastar Grada Zagreba radi brisanja iz evidencije posebnog pravnog režima i nadležnom sudu radi brisanja zabilježbe u zemljišnim knjigama.«.

Članak 5.

U članku 26. stavku 1. iza riječi: »Ministarstvo« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »a može se donijeti bez prethodnog izjašnjavanja stranke.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Rješenje o preventivnoj zaštiti dostavlja se nadležnom područnom uredu za katastar odnosno tijelu nadležnom za katastar Grada Zagreba radi evidentiranja posebnog pravnog režima i nadležnom sudu radi zabilježbe u zemljišnim knjigama.«.

Članak 6.

U članku 28. stavku 2. iza riječi: »zakonom« dodaju se riječi: »a može se donijeti bez prethodnog izjašnjavanja stranke.«.

Članak 7.

Podnaslov iznad članka 30. mijenja se i glasi: »4. Upisnik zaštićenih područja«

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Zaštićena područja upisuju se u Upisnik zaštićenih područja.

(2) Upisnik zaštićenih područja vodi Ministarstvo.

(3) Upis zaštićenih područja i brisanje iz Upisnika obavlja se na temelju akta o proglašenju te akta o prestanku zaštite.

(4) Podaci iz Upisnika zaštićenih područja su javni, osim ako se odredi da su podaci o položaju zaštićenog područja radi njegove zaštite tajni.

(5) Sadržaj i način vođenja Upisnika zaštićenih područja pravilnikom propisuje ministar.«.

Članak 8.

U članku 70.a u uvodnoj rečenici iza riječi: »regionalnom parku« dodaju se riječi: »spomeniku prirode,«.

U podstavku 1. iza riječi: »odnosno upravnog tijela,« dodaju se riječi: » i/ili protivno uvjetima izdanog dopuštenja,«.

Članak 9.

U članku 112. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako ponuda ne bude prihvaćena unutar propisanog roka, vlasnik može nekretninu prodati uz uvjete i cijenu koji za kupca nisu povoljniji od uvjeta i cijene sadržanih u ponudi iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 10.

U članku 123. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prije izrade planova gospodarenja prirodnim dobrima vlasnici i nositelji prava dužni su od Ministarstva ishoditi uvjete i mjere zaštite prirode. Ministarstvo je dužno izdati uvjete i mjere zaštite prirode u roku od šezdeset dana od dana podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje uvjeta. Ako Ministarstvo u navedenom roku ne izda uvjete zaštite prirode, smatra se da su uvjeti i mjere zaštite prirode izdani.«.

Članak 11.

U članku 124. stavku 3. iza riječi: »ekološke mreže« briše se zarez i dodaju riječi: »i dokumenti prostornog uređenja iz stavka 2. ovoga članka,«.

Članak 12.

U članku 147. stavku 2. brišu se riječi: »u roku od petnaest dana od dana dostavljanja odluke.«.

Članak 13.

U članku 155. stavku 1. brišu se riječi: »ali se može pokrenuti upravni spor«.

U stavku 2. brišu se riječi: »u roku od petnaest dana od dana dostavljanja rješenja«.

Članak 14.

U članku 174. stavku 6. brišu se riječi: »glavnog nadzornika i«.

Članak 15.

U članku 175. stavku 1. podstavak 4. briše se.

Dosadašnji podstavak 5., koji postaje podstavak 4., mijenja se i glasi:

»– naplatiti novčanu kaznu, štetu i učinjene troškove od prekršitelja uz izdavanje potvrde,«.

Dosadašnji podstavci 6., 7. i 8. postaju podstavci 5., 6. i 7.

Iza dosadašnjeg podstavka 9., koji postaje podstavak 8., dodaje se novi podstavak 9. koji glasi:

»– pokrenuti prekršajni postupak podnošenjem optužnog prijedloga.«.

Članak 16.

U članku 178. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za višeg inspektora zaštite prirode može se postaviti osoba koja je stekla naziv magistra struke ili je specijalist struke prirodoslovnog, biotehničkog, biomedicinskog ili društvenog područja odnosno koja je visoku stručnu spremu iz navedenih područja stekla sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s najmanje pet godina radnog staža u struci, te ima položen državni stručni ispit.«

U stavku 2. iza riječi: »državni stručni ispit« brišu se riječi: »za inspektora zaštite prirode«.

Članak 17.

U članku 180. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Protiv rješenja inspektora kojim se okončava postupak ili izriče upravna mjera ne može se izjaviti žalba.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Rješenje inspektora iz stavka 1. može se donijeti bez saslušanja stranke.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 18.

U članku 187. stavku 1. riječi: »zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka« zamjenjuju se riječima: »optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu«.

Članak 19.

U članku 190. stavak 2. briše se.

Članak 20.

U članku 191. brišu se riječi: »uz naznaku da će se otprema pisanog rješenja izvršiti u roku i na način propisan posebnim propisom.«.

Članak 21.

U članku 193. stavku 1. podstavku 2. riječi: »na međunarodnom ekološki značajnom području« zamjenjuju se riječima: »na ekološki značajnom području Europske unije NATURA 2000.«.

Članak 22.

U članku 194. stavku 1. podstavku 3. iza riječi: »Republike Hrvatske« dodaju se riječi: »i uvozi stranu vrsta riba u prirodne i doprirodne vode, kao i prenošenje takvih vrsta iz ribogojilišta u druga vlažna staništa.«.

Članak 23.

U članku 195. stavku 1. podstavak 24. briše se.

U podstavku 45. iza riječi: »članak 99.« dodaju se riječi: »stavak 1.«.

U podstavku 60. brojka: »122.« zamjenjuje se brojkom: »123.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Upis u Upisnik zaštićenih područja provest će u skladu s odredbama ovoga Zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.

Prijenos kartografskih prikaza s ucrtanim granicama iz članka 24. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 70/05. i 139/08.) u digitalni oblik za zaštićena područja koja su zaštićena do stupanju na snagu ovoga Zakona izvršit će se u roku godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/11-01/03

Zagreb, 13. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.